Wpływ próchnicy i odbudowy koronowej na stan zdrowia przyzębia wierzchołkowego w populacji regionu łódzkiego

Wpływ próchnicy i odbudowy koronowej na stan zdrowia przyzębia wierzchołkowego w populacji regionu łódzkiego

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 6.15 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
The influence of caries and coronal restoration on the health status of the apical periodontium in the population of the Lodz region

Katarzyna Sopińska, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska

Streszczenie
Wprowadzenie. Jak wynika z badań epidemiologicznych, w niektórych krajach częstość występowania zmian w tkankach okołowierzchołkowych (okw) sięga nawet 80%. Wśród różnych czynników wpływających na obecność zmian wymienia się stan uzębienia i jakość leczenia.
Cel pracy. Celem pracy było zbadanie zależności pomiędzy obecnością próchnicy i odbudowy koronowej a częstością występowania zmian zapalnych w tkankach okw.
Materiał i metody. Badaniu poddano 815 pierwszorazowych losowo wybranych pacjentów, którzy w ciągu jednego roku kalendarzowego zgłosili się do Pracowni Diagnostyki Obrazowej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w celu wykonania zdjęcia pantomograficznego. Na zdjęciach rentgenowskich oceniono stan przyzębia wierzchołkowego, obecność próchnicy, wypełnień koronowych oraz koron protetycznych.
Wyniki.
Obecność zmian w tkankach okw stwierdzono w 6,7% ocenianych zębów. Prawdopodobieństwo wystąpienia patologii wierzchołkowych w przypadku zębów z próchnicą było ponad siedmiokrotnie wyższe niż w zębach bez próchnicy (OR = 7,59). Wypełnienie koronowe ponad trzykrotnie zwiększało prawdopodobieństwo wystąpienia zmian w tkankach okw (OR = 3,4), natomiast prawdopodobieństwo wystąpienia patologii w przypadku zębów z odbudową protetyczną było ponad czterokrotnie wyższe niż w zębach bez takiej odbudowy (OR = 4,03).
Podsumowanie.
Na podstawie badania populacji regionu łódzkiego stwierdzono, że na wzrost szans występowania zmian w tkankach okw w największym stopniu wpływała obecność próchnicy, a w mniejszym korony protetycznej oraz wypełnienia koronowego.
 
Abstract
Introduction. According to epidemiological studies, in some countries even 80% of the population has at least one tooth with periapical lesion. Among various factors affecting the presence of apical periodontitis (AP), the state of dentition and the quality of treatment are mentioned.
Aim of the study. The aim of the study was to examine the association between the prevalence of caries and coronal restoration and the prevalence of apical periodontitis.
Material and methods. The study involved 815 first-time, randomly selected patients who were referred to take a panoramic radiograph in the Laboratory of Diagnostic Imaging of the Central Teaching Hospital of the Medical University of Lodz during one year. X-rays showed the periapical status, the presence of caries, coronal restoration and prosthetic crowns.
Results.
The presence of AP was found in 6,7% of the assessed teeth. The probability of the occurrence of AP in the case of teeth with caries was over seven times higher than in teeth without caries (OR = 7,59). Coronal restoration over three times increased the likelihood of AP (OR = 3,4). The chances of AP in the case of teeth with prosthetic restoration were more than four times higher than in teeth without such restoration (OR = 4,03).
Summary. According to the study of the population of the region of Lodz, it was found that the increase in the chance of AP was most affected by the presence of caries, less prosthetic crown and coronal fill.
 
Hasła indeksowe: zapalenie przyzębia wierzchołkowego, próchnica, odbudowa koronowa, zdjęcie pantomograficzne
 
Key words: apical periodontitis, caries, coronal restoration, panoramic radiograph

PIŚMIENNICTWO
1. Shahravan A., Haghdoost A.A.: Endodontic epidemiology. Iran. Endod. J., 2014, 9, 98-108.
2. Kabak Y., Abbott P.V.: Prevalence of apical periodontitis and the quality of endodontic treatment in an adult Belarusian population. Int. Endod. J., 2005, 38, 238-245.
3. Frisk F., Hakeberg M.: Socio-economic risk indicators for apical periodontitis. Acta Odontol. Scand., 2006, 64, 123-128.
4. Kirkevang L.L. i wsp.: Frequency and distribution of endodontically treated teeth and apical periodontitis in an urban Danish population. Int. Endod. J., 2001, 34, 198-205.
5. Kirkevang L.L., Wenzel A.: Risk indicators for apical periodontitis. Community Dent. Oral Epidemiol., 2003, 31, 59-67.
6. Siqueira J.F.: Endodontic infections: Concepts, paradigms, and perspectives. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod., 2002, 94, 281-293.
7. About Rass M.: The stressed pulp condition: An endodontic restorative diagnostic concept. J. Prosthet. Dent., 1982, 48, 264-267.
8. Gumru B. i wsp.: Assessment of the periapical health of abutment teeth: A retrospective radiological study. Niger. J. Clin. Pract., 2015, 18, 472-476.
9. Tekyatan H. i wsp.: Clinical situation of the coronal part of the teeth including restorations types placed prior to endodontic treatment – a retrospective study. Eur. J. Med. Res., 2005, 18, 444-447.
10. Taşsöker M., Akgünlü F.: Radiographic evaluation of periapical status and frequency of endodontic treatment in a Turkish population: a retrospective study. J. Istanb. Univ. Fac. Dent., 2016, 50, 10-16.
11. Chen C.Y. i wsp.: Prevalence and quality of endodontic treatment in the Northern Manhattan elderly. J. Endod., 2007, 33, 230-234.
12. Mukhaimer R., Hussein E., Orafi I.: Prevalence of apical periodontitis and quality of root canal treatment in an adult Palestinian sub-population. Saudi Dent. J., 2012, 24, 149-155.
13. Asgary S. i wsp.: Periapical status and quality of root canal fillings and coronal restorations in iranian population. Iran. Endod. J., 2010, 5, 74-82.
14. Aleksejuniene J. i wsp.: Apical periodontitis and related factors in an adult Lithuanian population. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod., 2000, 90, 95-101.
15. Oginni A.O. i wsp.: Risk Factors for Apical Periodontitis Sub-Urban Adult Population. Niger. Postgrad. Med. J., 2015, 22, 105-109.
16. Kirkevang L.L. i wsp.: Prognostic value of the full-scale Periapical Index. Int. Endod. J., 2015, 48, 1051-1058.
17. Georgopoulou M.K. i wsp.: Frequency and distribution of root filled teeth and apical periodontitis in a Greek population. Int. Endod. J., 2005, 38, 105-111.
18. Pawłowska E. i wsp.: Właściwości i ryzyko stosowania metakrylanu bisfenolu A i dimetakrylanu uretanu – podstawowych monomerów kompozytów stomatologicznych. Dent. Med. Probl., 2009, 46, 477-485.
19. Wataha J.C. i wsp.: Cytotoxicity of components of resins and other dental restorative materials. J. Oral Rehabil., 1994, 21, 453-462.
20. Dawson V. i wsp.: Periapical status of non-root-filled teeth with resin composite, amalgam, or full crown restorations: a cross-sectional study of a Swedish adult population. J. Endod., 2014, 40, 1303-1308.
21. Saunders W.P., Saunders E.M.: Prevalence of periradicular periodontitis associated with crowned teeth in an adult Scottish subpopulation. Br. Dent. J., 1998, 185, 137-140.
22. Eckerbom M., Magnusson T., Martinsson T.: Prevalence of apical periodontitis, crowned teeth and teeth with posts in a Swedish population. Endod. Dent. Traumatol., 1991, 7, 214-220.
23. Valderhaug J. i wsp.: Assessment of the periapical and clinical status of crowned teeth over 25 years. J. Dent., 1997, 25, 97-105.