Rekonstrukcja uzębienia u pacjenta z obniżoną wysokością zwarcia. Opis przypadku

Rekonstrukcja uzębienia u pacjenta z obniżoną wysokością zwarcia. Opis przypadku

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 6.15 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł

Dental prosthetic restoration in patient with decreased vertical dimension of occlusion – case report

Stefan Baron, Maciej Masny, Agata Korzeniowska, Aleksandra Nitecka‑Buchta, Aleksander Baron

Streszczenie
Współczesna protetyka stomatologiczna stwarza wiele możliwości leczenia, stykając się zarazem z trudnymi wyzwaniami i wysokimi oczekiwaniami pacjentów. Celem leczenia protetycznego powinna być rehabilitacja układu ruchowego narządu żucia poprzez rekonstrukcję utraconych zębów i tkanek, z równoczesnym przywróceniem zaburzonej funkcji żucia i artykulacji dźwięków oraz poprawą estetyki twarzy. Na skutek postępujących z wiekiem zmian biomorfotycznych, bruksizmu, starcia zębów lub ich utraty, w ciągu życia dochodzi do obniżenia wysokości zwarcia. Podczas leczenia stomatologicznego wpływającego na wysokość zwarcia niezmiernie istotne są: celna diagnostyka, staranne planowanie – uwzględniające wpływ postępowania terapeutycznego na układ ruchowy narządu żucia – oraz odpowiedni wybór i wykonanie uzupełnienia protetycznego. W artykule przedstawiono przypadek kompleksowego leczenia pacjenta z obniżoną wysokością zwarcia.
 
Abstract
Modern prosthetic rehabilitation of stomatognathic system creates many treatment possibilities. At the same time it faces difficult challenges and patients high expectations. It should consider achieving reconstruction of missing teeth and tissues, restore chewing function, ensure correct articulation of sounds and improve esthetic. Due to proceeding with time biomorphic changes, bruxism, wear of teeth and their loss we can observe decrease of vertical dimension of occlusion (VDO). During prosthetic treatment of such patients we should pay attention to accurate diagnosis, careful planning in consideration of influence of our reconstruction on stomatognathic system. This case report will show complex treatment of patient with decreased VDO.
 
Hasła indeksowe: rehabilitacja protetyczna, obniżona wysokość zwarcia, staw skroniowo-żuchwowy, relacja centralna
 
Key words: prosthetic rehabilitation, decreased vertical dimension of occlusion, temporomandibular joint, centric relation


PIŚMIENNICTWO
1. Spiechowicz E.: Protetyka stomatologiczna. PZWL, Warszawa 2010.
2. Karasiński A.: Protezy całkowite. Śląski Uniwersytet Medyczny, 2000.
3. Dejak B.: Kompendium wykonywania uzupełnień protetycznych. MTP, Warszawa 2014.
4. Nitecka-Buchta A., Baron S.: Analiza dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia u pacjentów z klinicznie rozpoznaną migreną. Protet. Stomatol., 2010, 60, 1, 17-23.
5. Baron S. i wsp.: Migrena a ból głowy towarzyszący zaburzeniom funkcji układu stomatognatycznego. e-Dentico, 2008, 2, 18, 20-28.
6. Baron S. i wsp.: Podniesienie wysokości zwarcia – opis przypadku. Twój Przegl. Stomatol., 2008, 5, 12-16.
7. Dupas P.: Dysfunkcja czaszkowo-żuchwowa. PZWL, Warszawa 2009.
8. Okeson J.P.: Leczenie dysfunkcji narządu żucia i zaburzeń zwarcia. Wyd. Czelej, Lublin 2005.
9. Kleinrok M.: Zaburzenia czynnościowe układu ruchowego narządu żucia. Wyd. Czelej, Lublin 2012.
10. Majewski S.: Współczesna protetyka stomatologiczna. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2014.