Zasady leczenia doustnymi lekami przeciwpłytkowymi. Postępowanie w przypadku planowych zabiegów operacyjnych

Zasady leczenia doustnymi lekami przeciwpłytkowymi. Postępowanie w przypadku planowych zabiegów operacyjnych

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 6.15 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł

Principles of treatment with oral antiplatelet drugs. The management in planned surgical procedures

Tomasz Zapolski, Mansur Rahnama

Streszczenie
Jednym z powikłań blaszki miażdżycowej jest jej pęknięcie z wytworzeniem skrzepliny, a konsekwencją kliniczną jest ostry zespół wieńcowy (ACS). Leczeniem z wyboru ACS jest rewaskularyzacja za pomocą angioplastyki wieńcowej z implantacją stentu. Wykonuje się ją także u chorych ze stabilną dusznicą bolesną. Zarówno sam ACS, jak i implantacja stentu do tętnicy wieńcowej stanowi wskazanie do długotrwałego leczenia, zazwyczaj dwoma lekami przeciwpłytkowymi. Przedwczesne i nieuzasadnione zaniechanie leczenia przeciwpłytkowego po implantacji stentu (niezależnie od tego, czy został on implantowany w ACS, czy w stabilnej dusznicy bolesnej) wiąże się ze znacznym ryzykiem powstania zakrzepicy w stencie. Przekłada się to na istotny wzrost śmiertelności – jest ona znacznie większa niż w przypadku interwencji w pierwotnym ACS i zabiegu planowego w stabilnej dusznicy bolesnej. W pracy przedstawiono zasady postępowania u chorych leczonych lekami przeciwpłytkowymi poddawanych operacjom niekardiologicznym, w tym zabiegom z zakresu chirurgii stomatologicznej.
 
Abstract
One of the complications of atherosclerotic plaque is its rupture with thrombus formation, and the clinical consequence is acute coronary syndrome (ACS). The treatment of choice is the ACS revascularization with coronary angioplasty with stent implantation. Coronary angioplasty with stent implantation is also performed in patients with stable angina. Both ACS alone and stent implantation into the coronary artery are indications for long-term treatment with usually two antiplatelet drugs. Premature and unjustified discontinuation of antiplatelet therapy after stent implantation, regardless of whether it was implanted in ACS or in stable angina, is associated with a significant risk of stent thrombosis. The clinical consequence of stent thrombosis is ACS with significantly greater mortality than intervention in primary ACS and planned procedure in stable angina. The paper presents the arrangement for patients being treated with an antiplatelet undergoing non-cardiac surgery including oral surgery.
 
Hasla indeksowe: leczenie przeciwpłytkowe, okres okołooperacyjny, zakrzepica w stencie, zabiegi stomatologiczne
 
Key words: antiplatelet therapy, perioperative period, stent thrombosis, dental surgery

PIŚMIENNICTWO
  1. Erbel R. i wsp.: Wytyczne ESC dotyczące rozpoznawania i leczenia chorób aorty w 2014 roku. Pol., 2014, 72, 1169-1252.
  2. Ferguson J.J., Chronos N., Harrington R.A. (eds.): Antiplatelet Therapy in Clinical Practice. Martin Dunitz, London 2000, 15-35.
  3. Valgimigli M. i wsp.: Uaktualnione stanowisko ESC dotyczące stosowania podwójnej terapii przeciwpłytkowej w chorobie wieńcowej w 2017 roku, przygotowane we współpracy z EACTS. Pol., 2017, 75, 1217-1299.