Nowa klasyfikacja chorób przyzębia i okołowszczepowych z Międzynarodowych Warsztatów Periodontologicznych Amerykańskiej Akademii Periodontologicznej i Europejskiej Federacji Periodontologicznej w 2017 roku

Nowa klasyfikacja chorób przyzębia i okołowszczepowych z Międzynarodowych Warsztatów Periodontologicznych Amerykańskiej Akademii Periodontologicznej i Europejskiej Federacji Periodontologicznej w 2017 roku

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 6.15 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
New classification of periodontal and peri-implant diseases and conditions according to the American Academy of Periodontology and European Federation of Periodontology World Workshop in 2017

Kamila Szymacha, Natalia Lewkowicz

Streszczenie
System klasyfikacji chorób i stanów przyzębia oraz zapaleń okołowszczepowych jest niezbędny w praktyce klinicznej do prawidłowego diagnozowania i leczenia pacjentów oraz w badaniach naukowych nad etiologią, patogenezą i optymalnym leczeniem. W artykule podsumowano wnioski ze światowych warsztatów w Chicago w 2017 roku, dotyczących nowej klasyfikacji chorób przyzębia i zapaleń tkanek okołowszczepowych.
Przedstawiciele Amerykańskiej Akademii Periodontologicznej (AAP) i Europejskiej Federacji Periodontologicznej (EFP) dokonali podsumowania aktualnego stanu wiedzy i stworzyli klasyfikację z uwzględnieniem wielu czynników. Połączenie w niej danych uzyskanych w trakcie badania klinicznego i radiologicznego ze stanem ogólnym pacjenta oraz włączenie zmiennych pozachorobowych pozwoliło stworzyć system diagnozowania bardziej elastyczny i zindywidualizowany w porównaniu z systemem, którym posługiwano się dotychczas. Analizę oparto na obserwacji stanu tkanek przyzębia, nawyków pacjenta, a także na występowaniu chorób ogólnoustrojowych. Nie bez znaczenia pozostaje również kwestia zdefiniowania w tej klasyfikacji optymalnego stanu zdrowia, który jest punktem wyjściowym do określenia odchylenia od stanu prawidłowego.
Posługiwanie się klasyfikacją opartą na wielu zmiennych może się wydawać skomplikowane, jednak pozwala na precyzyjniejsze rozpoznanie choroby i zaplanowanie zindywidualizowanego leczenia. Dzięki złożoności obecnej klasyfikacji wyeliminowano także problem związany z niepewnym diagnozowaniem przewlekłego i agresywnego zapalenia przyzębia. Obecnie wydaje się, że precyzja kwalifikacji pacjenta według nowego systemu rekompensuje ewentualne utrudnienia związane z jego większym poziomem skomplikowania.
 
Abstract
The classification of diseases, periodontal conditions and peri-implantitis is necessary for clinicians to diagnose and treat patients correctly, as well as for scientists to investigate etiology, pathogenesis and determine the most adequate treatment. This article summarizes the consensus of world workshops on the classification of periodontal diseases and peri-implantitis.
In 2017, the current state of knowledge was summarized and a classification based on the multiplicity of variables was created by representatives of American and European Associations of Periodontology. The combination of variable factors associated with periodontal diseases made it possible to create a more flexible and individualized diagnosis system than the method used so far. The analysis was based on the clinical an radiological observation of the periodontal tissues, patient’s habits and other associated illnesses. By determining the state of optimal health, the classification outlines the deviation from the desired state.
Creating a multi-variable classification may seem complicated at first, but it enables creating more in-depth diagnosis and treatment planning. Thanks to its complexity, the problem of interpreting the date to diagnose aggressive or chronic periodontitis was also eliminated. As of today, it seems that the precision of the case diagnosis in the new classification compensates for possible difficulties related to its greater complexity.
 
Hasła indeksowe: klasyfikacja periodontologiczna, EuroPerio9
 
Key words: periodontal classification, EuroPerio9

PIŚMIENNICTWO

 1. Tonetti M.S., Greenwell H., Kornman K.S.: Staging and grading of periodontitis. Framework and proposal of a new classification and case definition. J. Periodontol., 2018, 89, Suppl. 1, S159-S172.
 2. Papapanou P.N. i wsp.: Periodontitis. Consensus report of workgroup 2 of the 2017 World Workshop on the Classification of Periodontal and Peri-Implant Diseases and Conditions. J. Clin. Periodontol., 2018, 45, Suppl. 20, S162-S170.
 3. Fine D.H., Patil A.G., Loos B.G.: Classification and diagnosis of aggressive periodontitis. J. Periodontol., 89, 1, S103-S119.
 4. Needleman I. i wsp.: Mean annual attachment, bone level, and tooth loss. A systematic review. J. Clin. Periodontol., 2018, 45, Suppl. 20, S112-S129.
 5. Billings M. i wsp.: Age-dependent distribution of periodontitis in two countries. Findings from NHANES 2009 to 2014 and SHIP-TREND 2008 to 2012. J. Periodontol., 89, Suppl. 1, S140-S158.
 6. Lang N.P., Bartold P.M.: Periodontal health. J. Periodontol., 2018, 89, Suppl. 1, S9-S16.
 7. Chapple I.L.C. i wsp.: Periodontal health and gingival diseases and conditions on an intact and a reduced periodontium. Consensus report of workgroup 1 of the 2017 World Workshop on the Classification of Periodontal and Peri-Implant Diseases and Conditions. J. Periodontol., 2018, 89, Suppl. 1, S74-S84.
 8. Murakami S. i wsp.: Dental plaque-induced gingival conditions. J. Periodontol., 2018, 89, Suppl. 1, S17-S27.
 9. Holmstrup P., Plemons J., Meyle J.: Non-plaque-induced gingival diseases. J. Periodontol., 2018, 89, Suppl. 1, S28-S45.
 10. Trombelli L. i wsp.: Plaque-induced gingivitis. Case definition and diagnostic considerations. Clin. Periodontol., 2018, 45, Suppl. 20, S44-S67.
 11. Albandar J.M., Susin C., Hughes F.J.: Manifestations of systemic diseases and conditions that affect the periodontal attachment apparatus. Case definitions and diagnostic consider J. Periodontol., 2018, 89, Suppl. 1, S183-S203.
 12. Cortellini P., Bissada N.F.: Mucogingival conditions in the natural dentition. Narrative review, case definitions, and diagnostic considerations. Clin. Periodontol., 45, Suppl. 20, S190-S198.
 13. Jepsen S. i wsp.: Periodontal manifestations of systemic diseases and developmental and acquired conditions. Consensus report of workgroup 3 of the 2017 World Workshop on the Classification of Periodontal and Peri-Implant Diseases and Conditions. J. Periodontol., 2018, 89, Suppl. 1, S237-S248.
 14. Fischer K.R. i wsp.: Gingival biotype revisited-novel classification and assessment tool. Clin. Oral. Investig., 2018, 22, 1, 443-448.
 15. Cairo F. i wsp.: The interproximal clinical attachment level to classify gingival recessions and predict root coverage outcomes. An explorative and reliability study. J. Clin. Periodontol., 2011, 38, 7, 661-666.
 16. Berglundh T. i wsp.: Peri-implant diseases and conditions. Consensus report of workgroup 4 of the 2017 World Workshop on the Classification of Periodontal and Peri-Implant Diseases and Conditions. J. Periodontol., 2018, 89, Suppl. 1, S313-S318.
 17. Araujo M.G., Lindhe J.: Peri-implant heaJ. Clin. Periodontol., 2018, 45, Suppl. 20, S230-S236.
 18. Heitz-Mayfield L.J.A., Salvi G.E.: Peri-implant mucositis. Periodontol., 89, Suppl. 1, S257-S266.
 19. Schwarz F. i wsp.: Peri-implantitis. Periodontol., 89, Suppl. 1, S267-S290.
 20. Hämmerle C.H.F., Tarnow D.: The etiology of hard- and soft-tissue deficiencies at dental implants. A narrative review. Periodontol., 89, Suppl. 1, S291-S303.