Występowanie typów recesji dziąseł u mieszkańców Warszawy w wieku 40-70 lat

Występowanie typów recesji dziąseł u mieszkańców Warszawy w wieku 40-70 lat
Opublikowano dnia : 04.12.2018

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 6.15 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł

Prevalence of the types of gingival recessions in the residents of Warsaw aged between 40 and 70

Bartłomiej Górski, Renata Górska

Streszczenie
Wstęp. Recesje dziąseł występują bardzo często w populacji osób dorosłych.
Cel pracy. Ocena częstości występowania recesji dziąseł u dorosłych mieszkańców Warszawy w wieku 40-70 lat w oparciu klasyfikację według Cairo (2011).
Materiał i metody. Badaniem objęto 170 osób [105 kobiet, 65 mężczyzn; średnia wieku 54,7 (±10,6) roku], które zostały wybrane losowo spośród mieszkańców Warszawy. Przeprowadzono dokładne badanie periodontologiczne, obejmujące ocenę recesji dziąseł w oparciu o klasyfikację według Cairo.
Wyniki.
Stwierdzono obecność 1871 recesji dziąseł, w tym 272 recesji typu 1 (RT1), 1103 recesji typu 2 (RT2) i 496 recesji typu 3 (RT3). U 45,3% osób występowały RT1, u 92,9% RT2, a u 62,4% RT3. Średnia wysokość recesji wyniosła 0,98 mm. Recesje najczęściej dotyczyły: w żuchwie zębów siecznych i zębów przedtrzonowych, w szczęce zębów trzonowych. Analiza korelacji wykazała, że recesje występowały częściej przy zębach dolnych niż górnych oraz przy zębach przedtrzonowych i trzonowych niż przy zębach przednich. W regresji wielokrotnej wykazano, że częstość występowania recesji zwiększała się wraz ze wzrostem utraty położenia przyczepu łącznotkankowego i dochodem, odpowiednio b = 5,663; p < 0,001 oraz b = 1,698; p = 0,008, oraz zmniejszała się wraz ze wzrostem głębokości sondowania i wiekiem, odpowiednio b = -5,490; p < 0,001 i b = -0,209; p = 0,004.
Wnioski. Recesje dziąseł występują bardzo często u mieszkańców Warszawy i są to przede wszystkim recesje typu 2. Potwierdzono wpływ CAL, PD, dochodu i wieku na liczbę recesji.

Abstract
Background.
Gingival recessions are frequently observed in the adult population.
Aim. To assess the prevalence of gingival recessions in the adult residents of Warsaw aged between 40 and 70 based on the Cairo classification (2011).
Material and methods. The material involved 170 patients (105 women and 65 men) at the age of 54,7 (±10,6), who were randomly selected residents of Warsaw. Meticulous periodontal examination was performed, that included gingival recession evaluation in line with the Cairo classification.
Results. 1871 gingival recessions were found, among which 272 were type 1 (RT1), 1103 type 2 (RT2) and 496 type 3 (RT3). In 45,3% persons there were RT1, in 92,9% RT2 and in 62,4% RT3. The mean height of recession was 0,98 mm. In mandible recessions were predominant at incisors and premolars, while in maxilla at molars. Correlations analysis confirmed, that recession were more prevalent at lower teeth, when compared to upper teeth, and at premolars and molars, in contrast to incisors and canines. Multiple regression analysis proved the impact of clinical attachment level (b = 5,663; p < 0,001), income (b = 1,698; p = 0,008), probing depth (b = -5,490; p < 0,001) and age (b = -0,209; p = 0,004) on the number of gingival recessions.
Conclusions. Gingival recessions, among which recession type 2 dominate, are very prevalent among residents of Warsaw. The impact of CAL, PD, income and age on the number of recessions was confirmed.

Hasła indeksowe: czynniki ryzyka, epidemiologia, etiologia, recesje dziąseł

Key words: risk factors, epidemiology, etiology, gingival recession

PIŚMIENNICTWO
1. Zucchelli G., Mounsiff I.: Periodontal plastic surgery. Periodontol 2000, 2015, 68, 1, 333-368.
2. Chambrone L., Tatakis D.N.: Periodontal soft tissue root coverage procedures: a systematic review from the AAP Regeneration Workshop. J. Periodontol., 2015, 86 (2 Suppl.), S8-S51.
3. Gorman W.J.: Prevalence and etiology of gingival recession. J. Periodontol., 1967, 38, 4, 316-322.
4. Zawada Ł., Konopka T., Chrzęszczyk D.: Występowanie recesji dziąseł u dorosłych mieszkańców Wrocławia. Dent. Med. Probl., 2012, 49, 3, 383-390.
5. Cairo F.: Periodontal plastic surgery of gingival recessions at single and multiple teeth. Periodontol. 2000, 2017, 75, 1, 296-316.
6. Aziz T., Flores-Mir C.: A systematic review of the association between appliance-induced labial movement of mandibular incisors and gingival recessions. Aust. Orthod. J., 2011, 27, 1, 33-39.
7. Morris J.W. i wsp.: Prevalence of gingival recession after orthodontic tooth movements. Eur. J. Orthod., 2015, 37, 5, 508-513.
8. Renkema A.M. i wsp.: Development of labial gingival recessions in orthodontically treated patients. Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop., 2013, 143, 2, 206-212.
9. Renkema A.M. i wsp.: Gingival labial recessions and the post-treatment proclination of mandibular incisors. Eur. J. Orthod., 2015, 37, 5, 508-513.
10. Miller P.D.: A classification of marginal tissue recession. Int. J. Periodont. Res. Dent., 1985, 5, 2, 9-13.
11. Cairo F. i wsp.: The interproximal clinical attachment level to classify gingival recessions and predict root coverage outcomes: an explorative and reliability study. J. Clin. Periodontol., 2011, 38, 7, 661-666.
12. Jepsen S. i wsp.: Periodontal manifestations of systemic diseases and developmental and acquired conditions: Consensus report of workgroup 3 of the 2017 World Workshop on the Classification of Periodontal and Peri-Implant Diseases and Conditions. J. Clin. Periodontol., 2018, 45 (Suppl. 20), S219-S229.
13. O'Leary T.J., Drake R.B., Naylor J.E.: The plaque control record. J. Periodontol., 1972, 43, 1, 38-46.
14. Ainamo J., Bay I.: Problems and proposals for recording gingivitis and plaque. Int. Dent. J., 1975, 25, 4, 229-235.
15. Cutress T.W., Ainamo J., Sardo-Infirri J.: The community periodontal index of treatment needs (CPITN) procedure for population groups and individuals. Int. Dent. J., 1987, 37, 4, 222-233.
16. Susin C. i wsp.: Gingival recession: epidemiology and risk indicators in a representative urban Brazilian population. J. Periodontol., 2004, 75, 10, 1377-1386.
17. Sarfati A. i wsp.: Risk assessment for buccal gingival recession defects in an adult population. J. Periodontol., 2010, 81, 10, 1419-1425.
18. Albandar J.M., Kingman A.: Gingival recession, gingival bleeding, and dental calculus in adults 30 years of age and older in the United States, 1988-1994. J. Periodontol., 1999, 70, 1, 30-43.
19. Mythri S. i wsp: Etiology and occurrence of gingival recession – an epidemiological study. J. Indian Soc. Periodontol., 2015, 19, 6, 671-675.
20. Marini M.G. i wsp.: Gingival recession: prevalence, extension and severity in adults. J. Appl. Oral. Sci., 2004, 12, 3, 250-255.
21. Toker H., Ozdemir H.: Gingival recession: epidemiology and risk indicators in a university dental hospital in Turkey. Int. J. Dent. Hygiene, 2009, 7, 2, 115-120.
22. Górska R. i wsp.: Częstość występowania chorób przyzębia u osób w wieku 35-44 lat w populacji dużych aglomeracji miejskich. Dent. Med. Probl., 2012, 49, 1, 19-27.
23. Konopka T. i wsp.: Stan przyzębia i wybrane wykładniki stanu jamy ustnej Polaków w wieku od 65 do 74 lat. Przegl. Epidemiol., 2015, 69, 3, 643-647.
24. Serino G. i wsp.: The prevalence and distribution of gingival recession in subjects with a high standard of oral hygiene. J. Clin. Periodontol., 1994, 21, 1, 57-63.
25. Venkalahti M.: Occurrence of gingival recession in adults. J. Periodontol., 1989, 60, 11, 599-601.
26. Tezel A. i wsp.: Evaluation of gingival recession in left- and right-handed adults. Int. J. Neurosci., 2001, 110, 3-4, 135-146.

Fot.: Pixabay.com