Rola lekarza dentysty w diagnozowaniu, profilaktyce i leczeniu zespołu obturacyjnego bezdechu sennego (OSAS)

Rola lekarza dentysty w diagnozowaniu, profilaktyce i leczeniu zespołu obturacyjnego bezdechu sennego (OSAS)
Pablo Echarri, Miguel Ángel Pérez Campoy, Javier Echarri, , Ayham Mohsin, Adam Malawski-Róg, Dariusz Paliga

The role of dentist in the diagnosis, prevention and treatment of obstructive sleep apnea syndrome (OSAS)

Streszczenie
Zespół obturacyjnego bezdechu sennego (obstructive sleep apnea syndrome, OSAS) w znacznym stopniu wpływa na jakość życia współczesnej populacji, a lekarzami, którzy najskuteczniej są w stanie go rozpoznać są lekarze ortodonci. Leczenie ortodontyczne może zwiększyć, zmniejszyć lub utrzymywać objętość górnych dróg oddechowych, a tym samym odpowiednio zaplanowany proces terapeutyczny odgrywa ważną rolę w zapobieganiu i leczeniu OSAS. Autorzy pracy rozważają, na podstawie piśmiennictwa, kwestię najlepszego sposobu leczenia ortodontycznego pacjentów dotkniętych OSAS lub z ryzykiem jego wystąpienia.

Abstract
Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) significantly affects the quality of life of modern population, and physicians who are most able to recognize it are orthodontists.
The orthodontic treatment may increase, decrease or maintain the volume of the upper airways, and for this reason a properly planned therapeutic process plays an important role in the prevention and treatment of OSAS. The authors of the article, based on the literature,  discuss the issue of the best way to treat orthodontic patients suffering from OSAS or with the risk of its occurrence.

Hasła indeksowe: bezdech, ortodoncja, OSAS

Key words: apnea, orthodontics, OSAS

OBEJRZYJ FILM:


ARTYKUŁ UKAZAŁ SIĘ W NUMERZE 12/2017 MS