Doświadczenia własne w stosowaniu bogatej w płytki i leukocyty fibryny w regeneracji ubytków tkanek miękkich i kości

Doświadczenia własne w stosowaniu bogatej w płytki i leukocyty fibryny w regeneracji ubytków tkanek miękkich i kości
Personal experiences in use of platelet- and leukocyte-rich-fibrin in regeneration of missing soft tissue and bone

Natalia Teleszyńska, Mirosław Denisiuk, Leszek Wieczerzak
Bogata w płytki i leukocyty fibryna jest stosowana w regeneracji tkanek od ponad 15 lat. Pozytywny wpływ PRF (platelet-rich fibrin) na regenerację tkanek miękkich jest niewątpliwy, bezsporny i częściowo udowodniony w badaniach klinicznych i analizach biochemicznych. Wpływ PRF na regenerację tkanki kostnej jest obserwowany klinicznie, ale nadal niedostatecznie poznany jest mechanizm tego zjawiska.Platelet- and leukocyte-rich-fibrin has been used in regeneration of tissue for more than 15 years. The positive influence of PRF on the regeneration of soft tissue is undoubtedly, without question and partially proven in clinical studies and biochemical analysis. Influence of PRF on regeneration of bone tissue is observed clinically but the mechanism of this phenomenon is still not sufficiently known.

Artykuł ukazał się w nr 7-8/2016