Planowanie leczenia i leczenie przedprotetyczne pacjenta z patologicznym starciem zębów – opis przypadku

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 5.40 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Treatment planning and pre-prosthetic treatment of a patient with pathological tooth wear – case description

Joanna Łuniewska, Agnieszka Bogusławska-Kapała, Katarzyna Brus-Sawczuk

Streszczenie
Starcie patologiczne to postępująca utrata tkanek twardych zębów przekraczająca normę przyjętą dla danego wieku, spowodowana czynnikami pochodzenia niepróchnicowego. Rehabilitacja pacjentów z patologicznym starciem zębów wymaga wiedzy i umiejętności od lekarza praktyka. Opracowanie indywidualnego, często wielospecjalistycznego, dobrze przemyślanego planu leczenia ma znaczny wpływ na jego skuteczność. Istotna jest dokładna analiza etiologii schorzenia, ocena okluzji pacjenta i kwalifikacja do leczenia endodontycznego zębów ze znacznym starciem. Ważne jest również odpowiednie postępowanie protetyczne – po przeanalizowaniu wad i zalet każdego z rozwiązań.
 
Hasła indeksowe: starcie patologiczne, planowanie leczenia, leczenie przedprotetyczne

Summary
Pathological tooth wear is progressing loss of the hard tooth tissue that exceeds the norm. Rehabilitation of these patients requires knowledge and ability on the part of the dentist. Thinking out an individual plan, often with a specialist team, has an influence on its success. It is significant to have an accurate aetiological analysis of the illness, an occlusal evaluation and qualifications for endodontic treatment in patients with significant wear. It is also good to have appropriate prosthretic procedures – after analysing the pros and cons of the various possibilities.
 
Key words: pathological wear, treatment planning, pre-prosthetic treatment

PIŚMIENNICTWO
1. Sierpińska T., Stocka A., Gołębiewska M.: Metody oceny patologicznego starcia zębów. Protet. Stomatol., 2010, LX, 1, 4-9.
2. Smith B., Knight J.: An index for measuring the wear of teeth. Br. Dent. J., 1984, 156, 435-438
3. Sierpińska T., Gołębiewska M.: Wpływ zabu­rzeń morfologiczno- czynnościowych układu sto­matognatycznego na jakość starcia zębów. Protet. Stomatol., 2006, LVI, 5, 342-345.
4. Osiewicz M.A, Loster B.W.: Koncepcja dynamicznego leczenia starcia patologicznego zębów u pacjentów z bruksizmem. Opis przypadku. Protet. Stomatol., 2012, LXII, 2, 121-127.
5. Addy M., Shellis R.P.: Interaction between attrition, abrasion and erosion in tooth wear. Monogr. Oral Sci., 2006, 20, 17-31
6. Jurkowski P., Kostrzewa-Janicka J., Mierzwińska-Nastalska E.: Bruksizm – patologia, zaburzenie czy zjawisko fizjologiczne? Przegląd piśmiennictwa. Część I – definicja, epidemiologia i diagnostyka bruksizmu. Protet. Stomatol., 2014, LXIII, 6, 450-458.
7. Sierpińska T., Stocka A., Gołębiewska M.: Struktura szkliwa, właściwości śliny oraz bruksizm jako czynniki etiologiczne odpowiedzialne za starcie patologiczne. Przegląd piśmiennictwa. Protet. Stomatol., 2008, LVIII, 2, 100-104.
8. Dahl B. L., Krogstad O., Karlsen K.: An alternative treatment in cases with advanced localized attrition. J. Oral Rehabil., 1975, 2, 209-214
9. Jagger R.: The effectiveness of occlusal splints for sleep bruxism. Evid. Based Dent., 2008, 9, 23.
10. Majewski S.: Kształtowanie się powierzchni okluzyjno-artykulacyjnej w wyniku starcia zębów. Stomatol. Klinicz., 1988, 10, 85-88.
11. Pihut M.: Etiologia patologicznego starcia zębów. Por. Stomatol., 2003, 5, 23-26.
12. Redman C.D., Hemmings K.W., Good J.A.: The survival and clinical performance of resin-based composite restorations used to treat localized anterior tooth wear. Br. Dent. J., 2003, 194, 566-572.
13. Pjetursson B.E. i wsp.: A systematic review of the survival and complication rates of all-ceramic and metal-ceramic reconstructions after an observation period of at least 3 years. Part I: Single crowns. Clin. Oral Implants Res., 2007, 18, 73-85
14. Vieira e Silva C.A. i wsp.: Treatment for TMD with occlusal splint and electromyographic control: application of the FARC protocol in a Brazilian population. Cranio., 2012, 30, 3, 218-226.
15. Amorim C.F. i wsp: Electromyographic analysis of masseter and anterior temporalis muscle in sleep bruxers after occlusal splint wearing. J. Bodyw. Mov. Ther., 2012, 4, 16, 2, 199-203. 
16. Nanda A., Jain V., Srivastava A.: An electromyographic study to assess the minimal time duration for using the splint to raise the vertical dimension in patients with generalized attrition of teeth. Indian J. Dent. Res., 2011, 22, 2, 303-308.
17. Pita M.S. i wsp.: Effect of occlusal splint thickness on electrical masticatory muscle activity during rest and clenching. Braz. Oral Res., 2011, 25, 6, 506-511.
18. Pihut M., Wiśniewska G., Majewski S.: Ocena skuteczności relaksacji wybranych mięśni żucia pod wpływem stosowania szyn okluzyjnych za pomocą badań elektromiograficznych. Czas. Stomatol., 2007, 60, 7, 473-48.
poprzedni artykuł