Wydłużony wyrostek rylcowaty i zespół Eagle’a

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 5.40 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Elongated styloid process and Eagle’s syndrome

Anna Foczpańska i Wojciech Split


Streszczenie
Celem pracy było ustalenie, na podstawie zdjęć pantomograficznych osób leczonych stomatologicznie,  częstości występowania u nich wydłużonego wyrostka rylcowatego i obecności objawów zespołu Eagle’a. Spośród  zdjęć pantomograficznych 1692 osób leczonych stomatologicznie – 962 kobiet i 730 mężczyzn w wieku od 10 do 85 lat, średnia wieku 42,5 ± 3 lata, wyodrębniono zdjęcia 33 osób z wydłużonym wyrostkiem rylcowatym, tj. widocznym na zdjęciach w polu poniżej kąta żuchwy. Osoby te poddano badaniom ankietowym na obecność objawów zespołu Eagle’a. Grupę porównawczą dla badań ankietowych stanowiły osoby z wydłużonymi wyrostkami w granicach fizjologicznych, tj. znajdującymi się na zdjęciach pantomograficznych w polach od nasady wyrostków do otworów żuchwy. Wydłużone wyrostki rylcowate stwierdzono u około 2% badanych osób (u 2% kobiet i 1,9% mężczyzn), niezależnie od płci.
Zależność od wieku ujawniła się szczególnie po 65. roku życia. U 61,5% osób z wydłużonym wyrostkiem rylcowatym występowały objawy podmiotowe wskazujące na konflikt z tętnicami szyjnymi i nerwem językowo-gardłowym.

Hasła indeksowe: wydłużony wyrostek rylcowaty, zespół Eagle’a, zdjęcia pantomograficzne

Summary
The aim of the study was to establish, on the basis of pantomographic films of individuals receiving dental treatment, the incidence of their having an elongated  styloid process and the presence of symptoms of Eagle’s syndrome. From among the  pantomographs, 1692 individuals receiving dental treatment – 962 females and 730 males between the ages of 10-85 years, mean age 42.5 ± 3 years, pictures were singled out of 33 individuals with elongated styloid, i.e. visible on films at the level below the mandibular angle. These individuals were surveyed with a questionnaire about the presence of symptoms of Eagle’s syndrome. The control group for the questionnaire consisted of those individuals with elongated  processes within physiological limits, i.e. being on the pantomographic  films in the ranges from the region from the base to the mandibular  foramina. Elongated  styloid processes were found in about 2% of those examined (in 2% females and in 1.9% males), independent of sex. Dependence on age revealed itself particularly after the 65th year of life. In 61.5% of individuals with elongated styloid process had subjective symptoms indicating a conflict with the cervical arteries and the glossopharyngeal nerve.

Key words: elongated styloid process, Eagle’s syndrome, pantomographic films


PIŚMIENNICTWO
1. Eagle W.W.: Elongated styloid process: further observations and a new syndrome. Arch. Otolaryngol., 1948, 4, 630-640.
2. Eagle W.W.: Elongated styloid process: symptoms and treatment. Arch. Otolaryngol., 1958, 67, 172-176.
3. Arkuszewski P., Przygoński A., Tyndorf M.:  Zespół Eagle’a – opis rzadkiego przypadku  obustronnego wydłużenia wyrostków rylcowatych. Otolaryngol. Pol., 2009, 63 , 2, 162-164.
4. Beder E., Ozgursoy O.B., Ozgursoy S.K.: Current diagnosis and transoral surgical treatment of Eagle’s syndrome. J. Oral. Maxillofac. Surg. 2005, 63, 1742-1745.
5. Deepika R., Rajesh G., Sriram R.: Eagle syndrome. Indian J. Radiol. Imaging, 2009, 19, 2, 107-108.
6. Kim E., Hansen K., Frizzi J.: Eagle syndrome: case report and review of the literature. ENT-Ear, Nose Throat J., 2008, 87, 11, 631-633.
7. Zinnuroglu M. i wsp.:  Is there a relationship  between eagle syndrome and cervicofacial painful soft tissue rheumatisms. Laryngoscope, 2008, 118, 1569-1573.
8. Eagle W.: Symptomatic elongated styloid process. Report of two cases of styloid process-carotid artery syndrome with operations. Arch. Otolatryngol., 1949, 49 ,490-503.
9. Bafaqeeh S.A.: Eagle syndrome: classic and carotid artery types. J. Otolaryngol., 2000,  29, 2,  88-94.
10. Joshi P.: Trigeminal neuralgie with Eagle’s syndrome. Headache, 2010, 50, 9, 1511-1512.
11. Foczpańska-Setta A., Split M., Split W.: Nerwoból językowo-gardłowy. Czas. Stomatol., 2010, 63, 4, 267-272.
12. Foczpańska-Setta A., Split M., Split W.: Ocena radiologiczna wydłużonego wyrostka rylcowatego. Pol. Merk. Lek., 2010, XXIX, 171, 194-197.
13. Split M. i wsp.: Zespół wydłużonego wyrostka rylcowatego (zespół Eagle’a). Mag. Stomatol.,  2007, XVII, 1, 42- 44.
14. Langlais R.P., Miles D.A., Van Dis M.L.: Elongated and mineralized stylohyoid  ligament complex: a proposed classification and report of a case of Eagle’s syndrome. Oral. Surg. Oral. Med. Oral. Pathol., 1986, 61, 527-532.
15. Kirchoff G. i wsp.: A rare differential diagnosis to occupational neck pain: bilateral stylohyloid syndrome. J. Occup. Med. Toxicol., 2006, 1, 14.
16. Arora V., Shetti A., Keluskar V.: Eagle syndrome: a review of current diagnostic criteria and evaluation strategies. J. Ind. Acad. Med. Radiol., 2008, 20, 1-5.
17. Farhat H.I. i wsp.:  Eagle syndrome as a  cause of transient ischemic attacks. J. Neurosurg., 2009, 110, 90-93.
18. Pereira F.L. i wsp.: Styloid-stylohyoid syndrome: literature review and case report. J. Oral. Maxillofac. Surg., 2007, 65, 1346-1353.
19. Kosar M.I. i wsp.: Evaluation of the length and angulation of the styloid process in the patient with prediagnosis of Eagle syndrome. Folia Morphol., 2011, 70, 4, 295-299.
20. Politi M., Toro C., Tenani G.: A rare causa for cervical pain: Eagle’s syndrome. In. J. Dent., 2009,  2009, 781297.         
21. Feldman V.B.: Eagle syndrome as a cause of transient ischemic attacks. J.  Can. Chiropr. Assoc., 2003, 47, 21-27
22. Prasad K.Ch. i wsp.: Elongated styloid process (Eagle’s syndrome): a clinical study. J. Oral. Maxillofac. Surg., 2002, 60, 171-175.
23. Dao A. i wsp. Eagle syndrome presenting with external carotid artery pseudoaneurysm. Emerg. Radiol., 2011, 18, 263-265.
24. Keur J.J. i wsp.: The clinical significance of the elongated styloid process. Oral.  Surg. Oral. Med. Oral. Pathol., 1986, 61, 399-404.