Celowość zastosowania testu PET w przygotowaniu do leczenia protetycznego pacjentki z cukrzycą typu 1 LADA

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 5.40 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Usefulness of PET test in  preparation for the treatment of prosthetic patients with type 1 LADA diabetes

Katarzyna Taraszkiewicz-Sulik, Łukasz Magnuszewski, Maria Gołębiewska


Streszczenie
Istnieje silny związek między cukrzycą a chorobami przyzębia. Zapalenie i zniszczenie więzadeł przyzębia oraz wyrostka zębodołowego nie musi jednak oznaczać dla pacjenta utraty uzębienia, jeśli w porę zostaną podjęte odpowiednie kroki terapeutyczne. Choroby przyzębia są uwarunkowane namnażaniem się bakterii patogennych, dlatego identyfikacja flory bakteryjnej, jej ocena jakościowa  i ilościowa, a co za tym idzie celowana antybiotykoterapia wspomagająca są niezwykle istotne w skutecznej terapii i prewencji odległych skutków infekcji. Wykonanie testu PET, skuteczne leczenie periodontologiczne oraz protetyczne dało możliwość przywrócenia pełnej estetyki uzębienia pacjentki dzięki wykonaniu uzupełnienia   z wykorzystaniem systemu IPS e.max.  

Hasła indeksowe: test PET, cukrzyca typu 1 LADA, IPS e.max

Summary
There exists a strong connection between diabetes and periodontal disease. Inflammation and destruction of the periodontal ligaments and of the dental alveolus do not have to mean the loss of teeth for the patient as long  as appropriate therapeutic steps are taken in time. Periodontal disease is conditioned by the multiplication of pathogenic bacteria  and, therefore, identification of the bacterial flora, its qualitative and quantitative evaluation lead to targeted antibiotic therapy that is extremely effective therapy and prevents distant effects of infection. Carrying out the PET test, effective periodontal and prosthetic treatment, gave a lot of possibilities in restoring full dental aesthetics for the patient thanks to the making of restorations using the IPS e.max system.
 
Key words: PET test, diabetes type 1 LADA, IPS e.max

PIŚMIENNICTWO
1. Bęben-Kozicka R.: Stałe uzupełnienia tymczasowe – wskazania, zasady wykonywania  i cementowania. Por. Stomatol., 2009, IX, 7-8, 282-293.
2. Stappert C.F.J. i wsp.: Marginal adaptation of different types of all-ceramic partial coverage restorations after exposure to an artificial mouth.   J. Br. Dent., 2005, 199, 779-783.
3. Janeczko D.: Cukrzyca – epidemiologia, rozpoznanie, leczenie. Kształcenie Podyplomowe, 2012,V,3, 9-15.
4. Taylor G.W., Borgnakke W.S.: Periodontal disease: associations with diabetes glycemic control and complications. Oral Dis., 2008, 14, 3191-3203.
5. Prządka-Gumiężna B., Gumiężny G.: Rola lekarza dentysty w rozpoznawaniu cukrzycy  i leczeniu jej powikłań stomatologicznych. Mag. Stomatol., 2006, XVI, 11, 14-18.
6. Conrads G.: DNA probes and primers in dental practice. Clin. Infect Dis., 2002, 35, 1, 72-77.
7. Jervøe-Storm P. i wsp.: Quantification of periodontal pathogens by paper point sampling from the coronal and apical aspect of periodontal lesions by real-time PCR. J. Periodontol., 2007, 78, 5, 909-917.
8. Osmólska-Bogucka A.: Zastosowanie testów diagnostyki mikrobiologicznej u pacjentów z chorobą przyzębia. Nowa Stomatol., 2012, 2,  64-68.
9. Teles F. i wsp.: RNA-oligonucleotide quantification technique (ROQT) for the enumeration of uncultivated bacterial species in subgingival biofilms. Molecular Oral Microbiology, 2011, 26, 127-139.
10. PET Test na obecność patogenów wywołujących periodontitis/periimplantitis. Materiały firmowe MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
11. Pawlik A.A.: Zastosowanie molekularno-biologicznego testu PET w periodontologii. Opis przypadku. Stomatol. Współcz., 2011, 18, 5, 34-40.
12. Salyers A.A., Whitt D.D .: Mikrobiologia. Różnorodność, chorobotwórczość Iśrodowisko. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2010.
13. Trąbska-Świstelnicka M.: Test molekularno-biologiczny PET – do wykorzystania w codziennej praktyce stomatologicznej? Obserwacje własne. Mag. Stomatol., 2012, XXI, 6, 62-68.
14. Bodalska-Lipińska J., Bodalski J.: Powolnie postępująca postać cukrzycy o podłożu autoimmunologicznym u chorych dorosłych (LADA). Przew. Lek., 2001, 4, 7, 20-25.
15. Otto-Buczkowska E.: Łagodna cukrzyca. Med. Rodz., 2003, 6, 193-198.
16. Feder T., Mierzwińska-Nastalska E.: Zastosowanie systemu ceramicznego IPS e-max  w wykonawstwie stałych uzupełnień protetycznych – postępowanie kliniczne i laboratoryjne. Protet. Stomatol., 2008, LVIII, 3, 194-201.
17. Okoński P., Lasek K., Mierzwińska-Nastalska E.: Kliniczne zastosowanie wybranych materiałów ceramicznych.  Protet. Stomatol., 2012, LXII, 3, 181-189.