Postępowanie kliniczne i skuteczność zakotwienia mikrośrubami

Clinical procedures and effectiveness of anchorage with microscrews

Katarzyna Zaleska

 

Zastosowanie wystarczającego zakotwienia podczas leczenia ortodontycznego jest często dużym wyzwaniem dla lekarza prowadzącego. Mikrośruby są dodatkowym narzędziem ortodontycznym zapewniającym zakotwienie. Zastępują one tradycyjne aparaty kotwiące. Zaletą ich stosowania jest natychmiastowe obciążenie i możliwość przemieszczania zębów z uniknięciem efektów ubocznego działania siły.

Cel pracy. Ocena skuteczności zastosowania i utrzymania mikrośrub w szczęce i żuchwie.
Materiał i metody. W badaniu udział wzięło 19 osób, u których zastosowano mikrośruby Absoanchor® o średnicy 1,2 mm i długości 6,0, 7,0, 8,0, 10,0 mm. Wszystkie mikrośruby wprowadzano w przestrzenie między korzeniami zębów lub na bezzębnej części wyrostka zębodołowego w szczęce i żuchwie.

Wyniki. Wprowadzono 50 mikrośrub, z których 76% utrzymało stabilność. Po stronie lewej uzyskano 100%powodzenie, a po stronie prawej 76% powodzenia. Zastosowane zakotwienie mikrośrubami umożliwiło przeprowadzenie leczenia ortodontycznego z uniknięciem efektów ubocznego działania siły u 95% pacjentów.

Wnioski. W badaniu uzyskano wysoki odsetek stabilnych mikrośrub. Są one doskonałym pomocnym narzędziem do przemieszczania zębów we wszystkich kierunkach. Mikrośruby mają znacznie lepsze utrzymanie w szczęce w porównaniu z żuchwą oraz dużo lepszą stabilność po stronie lewej niż po prawej.

 

zakotwienie, stabilność mikrośrub
Katarzyna Zaleska

The use of adequate anchorage during orthodontic treatment is frequently a challenge to the orthodontist. Microscrews are an additional orthodontic tool that ensures anchorage. They replace traditional anchoring appliances. The advantage of their use is immediate stress bearing and possibility of moving teeth with the avoidance of the effects of lateral forces. Aim of study. Evaluation of the effectiveness of the usage and maintenance of microscrews in the maxilla and mandible. Materials and methods. The study involved 19 individuals, in whom use was made of Absoanchor® microscrews with a diameter of 1.2 mm and lengths of 6.0, 7.0, 8.0, and10.0 mm. All of the microscrews were introduced into the spaces between tooth roots or in the edentulous area of the alveolus in the maxilla and mandible. Results. 50 microscrews were used, of which 76% remained stable. 100% success was obtained on the left side and 76% on the right. The use of anchorage with microscrews made possible orthodontic treatment that at the same time avoided the side effects of applied forces in 95% of patients. Conclusions. The study obtained a high percentage of stable microscrews. They are an excellent aid for moving teeth in all directions. Microscrews have significantly more retention in the maxilla as compared to the mandible and much better stability on the left side than on the right

anchorage, stability of microscrews

5.40PLN

Możliwości leczenia wad szkieletowych klasy III – nowe spojrzenie na prowadzenie terapii. Na podstawie przeglądu piśmiennictwa

Possibilities of treating of Class III maloclussion – a new look at therapy. Based on the literature

Iwona Nowak-Ożóg

 

Celem pracy było przedstawienie poglądów dotyczących metod leczenia wad doprzednich i ocena najkorzystniejszego czasu rozpoczęcia terapii ortodontycznej w określonych przypadkach wad szkieletowych klasy III. Wśród licznych autorów przeważa pogląd, że w okresie wzrostu kośćca twarzy najkorzystniej jest pobudzić doprzedni wzrost szczęki.

 

wady klasy III, leczenie
Iwona Nowak-Ożóg

The aim of the study was to analyse the views regarding the methods of treating protrusive defects and to evaluate the most suitable time for commencing orthodontic treatment in selected cases of skeletal class III patients. Amongst the numerous authors there dominates the view that, during the period of growth of the facial bones, the most effective is to stimulate reverse growth of the maxilla.

class III maloclussion, treatment

5.40PLN

Porównawcza ocena cefalometryczna zmian szkieletowych i zębowo-wyrostkowych oraz pomiar stopnia ruchomości zębów po leczeniu aparatami Pendulum i Pendulum K

Comparative cephalometric evaluation of skeletal and dentoalveolar changes and measurement of degree of tooth mobility after treatment with Pendulum and Pendulum K appliances

Izabela J. Szarmach, Marta Grochowska-Tatarczuk, Piotr Buczko, Irena Grodzka

 

Wprowadzenie. Jedną z metod leczenia wad klasy II, wynikających z przedwczesnej utraty zębów trzonowych mlecznych, jest dystalizacja pierwszych zębów trzonowych szczęki do klasy I wg Angle’a. Jednym z najczęściej stosowanych w tym celu aparatów jest Pendulum, zaprojektowany przez Hilgersa.

Cel pracy. Celem pracy była ocena cefalometryczna zmian szkieletowych i zębowo-wyrostkowych oraz pomiar stopnia ruchomości zębów aparatem Periotest M po leczeniu aparatani Pendulum i Pendulum K.
Materiał i metody. Materiał badany stanowiły 22 zdjecia cefalometryczne 11 pacjentów (7 dziewcząt, 4 chłopców) oraz pomiary wykonane aparatem Periotest M przed leczeniem i po leczeniu aparatami Pendulum i Pendulum K.

Wyniki i wnioski. W grupie leczonej aparatem Pendulum wielkość uzyskanego miejsca wyniosła 7 mm, a w grupie Pendulum K – 10 mm. Następstwem dystalizacji zębów trzonowych było rozchwianie zębów cofanych i kotwicowych. Przy wyborze aparatu należy brać pod uwagę możliwość większej utraty zakotwiczenia w obrębie zębów przedtrzonowych i siecznych w przypadku aparatu Pendulum K. 
 

dystalizacja, aparat Pendulum, cefalometria
Izabela J. Szarmach, Marta Grochowska-Tatarczuk, Piotr Buczko, Irena Grodzka

Introduction. One of the methods of treating Class II malocclusion arising from premature loss of deciduous molars is to distalyze the first maxillary molar to Class I (Angle). One of the most commonly used apparatus for this is the Pendulum, designed by Hilgers. Aim of study. The aim of the study was to make a cephalometric evaluation of skeletal and dento-alveolar changes and to measure the level of tooth mobility using the Periotest M apparatus after treatment with the Pendulum and Pendulum K appliances. Materials and methods. The material examined consisted of 22 cephalometric photographs of 11 patients (7 girls, 4 boys) and measurements made with the Periotest M before and after treatment with the Pendulum and Pendulum K appliances. Results and conclusions. In the group treated with the Pendulum the majority achieved space of 7 mm, and in the Pendulum K group of 10 mm. The consequence of the distalyzing of molars was a loosening of the teeth moved back and of the anchor teeth. Before choosing the appliance consideration should be made of the possibility of greater loss of anchorage in the region of the premolars and incisors in the case of the Pendulum K appliance.

distalyzation, Pendulum appliance, cephalometry

5.40PLN

Wady zgryzu u dzieci 8-12-letnich – potrzeba leczenia a zapotrzebowanie na leczenie

Malocclusions in 8-12-year-olds – treatment needs and the demand for treatment

Anna Ryczek i Teresa Matthews-Brzozowska

 

Prowadzone na całym świecie badania potwierdzają problem licznego występowania wad ortodontycznych u dzieci w wieku szkolnym i konieczność ich wcześniejszego rozpoznawania i leczenia niż dotychczas. Badacze w wielu ośrodkach naukowych na świecie wykorzystali do tego dwa wskaźniki ortodontyczne IOTN (Index of Orthodontic Treatment Need) i DAI (Dental Aesthetic Index). Wskaźnik IOTN składa się z dwóch komponent: zdrowotnej (Dental Health Component, DHC) i estetycznej (Aesthetic Component, AC). Potrzebę leczenia ortodontycznego przedstawiono w procentach, różnicując ją z zapotrzebowaniem na takie leczenie. Uczeni zauważyli, że względy estetyczne oraz samoocena małych pacjentów w znacznym stopniu wpływają na zapotrzebowanie na leczenie ortodontyczne i odgrywają dużą rolę w podjęciu przez pacjenta leczenia.

potrzeba leczenia ortodontycznego, potrzeba leczenia ortodontycznego dzieci szkolnych,wady zgryzu, obiektywna i subiektywna potrzeba leczenia ortodontycznego
Anna Ryczek i Teresa Matthews-Brzozowska

Studies carried out all over the world confirm the problem of a great incidence of orthodontic defects in school-age children and the need for their earlier recognition and treatment than has until now been the case. Researchers in many academic centres throughout the world made use of two orthodontic indices, the IOTN (Index of Orthodontic Treatment Need) and the DAI (Dental Aesthetic Index). The IOTN is composed of two components: health (Dental Health Component, DHC) and aesthetics (Aesthetic Component, AC). The need for orthodontic treatment is presented as a percentage, to differentiate it from the demand for such treatment. The workers noticed that aesthetic considerations and self-assessment by the small patients influence, to a significant extent, and play a significant role as to whether the patient undertakes treatment.

orthodontic treatment needs, orthodontic treatment needs in school children, malocclusions,objective and subjective needs for orthodontic treatment

5.40PLN

Analiza powierzchni i składu chemicznego materiału kościozastępczego Natix

Analysis of the surface and chemical composition of Natix bone substitute material

Marcin Kozakiewicz, Edyta Wilk, Leszek Klimek

 

Wstęp. Materiały kościozastępcze stanowią szeroką gamę preparatów wykorzystywanych w chirurgii jamy ustnej do regeneracji kości i poprawy wyników leczenia wszczepami zębowymi. Prowadzi się ciągłe prace nad udoskonaleniem ich składu i właściwości. Na polskim rynku jest dostępny nowy materiał kościozastrępczy – Natix.

Cel pracy. Przedstawienie mikroskopowej struktury powierzchni i składu materiału Natix oraz ocena jego przydatności w implantologii stomatologicznej.

Materiały i metody. Oceniono powierzchnię i skład wolnych ziaren materiału kościozastępczego Natix w skaningowym mikroskopie elektronowym. Zbadano również przekroje próbek materiałów.

Wyniki. Natix jest materiałem kościozastępczym o znacznie rozwiniętej powierzchni. Granulki są nieregularne, różnokształtne, o zmiennej gradacji. Mikroanaliza składu wykazała, że jedynym pierwiastkiem użytym do produkcji materiału Natix jest tytan.

Wnioski. Zbadane cechy dowodzą, że materiał Natix może tworzyć w ubytku kostnym rozbudowaną, mikroporowatą strukturę służącą jako rusztowanie dla regenerowanej kości. Jest unikatowy pod względem resorbowalności – nie może być resorbowany z miejsca wszczepienia.
 

materiały kościozastępcze, tytan, implantologia stomatologiczna, regeneracja kości
Marcin Kozakiewicz, Edyta Wilk, Leszek Klimek

Introduction. Bone substitute materials form a wide range of products used in oral surgery for regenerating bone and improving the results of treatment using dental implants. Studies are being continually carried out on improving their composition and properties. A new bone substitute material is available on the Polish market – Natix. Aim of study. To give a description of the microscopic structure of the surface and of the composition of the material Natix together with evaluation of its use in dental implantology. Materials and methods. An evaluation was made of the surface and of free particles of the bone substitute material Natix, in the scanning electron microscope. Cross section samples of the material were also examined in the SEM. Results. Natix is a bone substitute with a considerably developed surface. The granules are irregular, of varied shapes and of changeable gradation. Microanalysis of its composition showed that one of the elements used in the production of Natix is titanium. Conclusions. The properties examined indicate that the material Natix may form a developed, microporous structure in the bony defect that serves as a substratum for the regenerated bone. It is unique from the point of view of resorbability – it cannot be resorbed from the place of implant.

bone substitute materials, titanium, dental implantology, bone regeneration

5.40PLN

Diagnostyka wczesnych zmian próchnicowych. Przegląd współczesnych metod diagnostycznych. Część II

Diagnosis of early carious lesions. Review of contemporary diagnostic methods. Part II

Gabriela Podsiadła-Urban i Maria Cieszko-Buk

 

Wnikliwa diagnostyka wczesnych zmian próchnicowych umożliwia ich pełną remineralizację i eliminuje wszelkie niedogodności leczenia odtwórczego. Początkowe zmiany subkliniczne można wykryć jedynie za pomocą wysoce wyspecjalizowanych technik diagnostycznych. Dodatkowym plusem jest fakt, że nowoczesne metody stwarzają duże możliwości standaryzacji badań i zwiększenia ich dokładności, a dzięki łatwej archiwizacji danych można kontrolować rozwój choroby i monitorować postępy lecznicze. 
W tej części pracy przedstawiono przegląd metod diagnozowania próchnicy wczesnej opartych na zjawiskach optycznych.
 

transiluminacja, fluorescencja laserowa, DIAGNOdent
Gabriela Podsiadła-Urban i Maria Cieszko-Buk

Accurate diagnosis of early carious changes enables their complete remineralisation and eliminates all the inconveniences of restorative treatment. Initial sub-clinical changes can only be discovered with the help of highly specialised diagnostic techniques. Another plus is the fact that modern techniques create great possibilities for the standardisation of studies and for increasing their accuracy and, thanks to the easy archiving of data, it is possible to control the development of the disease and to monitor the progress of treatment. In this part of the study, a presentation is given of a review of the methods for diagnosing early caries based on optical phenomena.

transilluminaton, laser fluorescence, DIAGNOdent
 

5.40PLN

Materiał złożony typu flow – czy wypełnienie można założyć łatwiej i szybciej?

Composite flow type material – can filling be placed easier and quicker?

Agnieszka Paździor-Klocek

 

W pracy opisano metodę wypełniania rozległych ubytków za pomocą szybkiego nanoszenia kolejnych warstw płynnego kompozytu. Autorka zwraca uwagę na proste i szybkie wykonanie zabiegu, a w konsekwencji – na oszczędność czasu pracy.

kompozyt typu flow, rozległe wypełnienia
Agnieszka Paździor-Klocek

The study describes a method of filling widespread fillings with the help of quick delivery of successive layers of flow type composite. The author draws attention to the fast and quick procedure used and, as a consequence, to the saving of time spent.

composite flow type material, widespread fillings

5.40PLN

Rekonstrukcja estetyczna uśmiechu z zastosowaniem koron i mostów porcelanowych na podbudowie z tlenku cyrkonu oraz licówek porcelanowych

Aesthetic reconstruction of smile using porcelain crowns and bridges on a substructure with zirconium oxide and porcelain facings

Joanna Zyśkowska, Maciej Zyśkowski, Teresa Sierpińska, Dorota Cylwik-Rokicka,Maria Gołębiewska

 

W artykule przedstawiono przypadek kliniczny zastosowania osiągnięć współczesnej stomatologii estetycznej, z uwzględnieniem przede wszystkim wymogu minimalnej inwazyjności przeprowadzanych zabiegów. Zwrócono również uwagę na to, jak ważnym elementem właściwej komunikacji z pacjentem jest zaprezentowanie mu wizualizacji przyszłej pracy protetycznej, sprzyjającej pełnej satysfakcji obu zaangażowanych w leczenie stron.

elementy precyzyjne, zasuwy, protezy kombinowane, braki skrzydłowe
Joanna Zyśkowska, Maciej Zyśkowski, Teresa Sierpińska, Dorota Cylwik-Rokicka,Maria Gołębiewska

The article describes a clinical case of the application of achievements of contemporary aesthetic dentistry, taking into account, above all, the demands of minimally invasive procedures. Attention is also given to such an important element as is the correct communication with the patient by giving a visualisation of the future restoration, thus leading to full satisfaction of both sides who are engaged in the treatment.

prosthetic precision attachments, combined prostheses, posterior edentulous areas

Opublikowano dnia : 24.06.2014

5.40PLN

Wskazania do wykonania protezy acetalowej. Opis przypadku

Indications for acetyl denture. Case description

Hanna Trzeciak, Anna Macura, Jacek Kasperski, Elżbieta Mizgała

 

Proteza acetalowa, wykonana z żywicy acetalowej – materiału termoplastycznego – w określonych przypadkach klinicznych może być alternatywą protez szkieletowych. W artykule przedstawiono aspekty kliniczne i laboratoryjne wykonania uzupełnienia protetycznego z żywicy acetalowej na przykładzie protezy częściowej podpartej, którą sporządzono pacjentowi z ograniczoną ruchomością kończyny górnej.

tworzywo acetalowe, leczenie protetyczne, proteza częściowa górna
Hanna Trzeciak, Anna Macura, Jacek Kasperski, Elżbieta Mizgała

An acetyl denture, made of acetyl resin – a thermoplastic material – in selected clinical cases may be an alternative to skeleton dentures. The article describes the clinical and laboratory aspects of constructing a denture with acetyl resin in the case of a supported partial denture that was constructed for a patient with limited movement of the arm.

acetyl resin, prosthetic treatment, upper partial denture

5.40PLN

Zastosowanie płytki podjęzykowej w leczeniu bruksizmu

Use of sublingual plate in treatment of bruxism – case description

Joanna Bożyk, Andrzej Bożyk, Michał Paulo, Maciej Michalak, Janusz Borowicz

 

Najbardziej rozpowszechnioną a zarazem najbardziej destrukcyjną dla układu stomatognatycznego parafunkcją zwarciową jest bruksizm. U podstaw jego występowania leżą czynniki psychoemocjonalne. Bruksizm jest często główną przyczyną występowania dysfunkcji narządu żucia. Jest to spowodowane specyfiką mechanizmu jego powstawania oraz działania. Wszelkie wady zwarcia, nabyte bądź wrodzone, stają się czynnikiem wspomagającym, a nierzadko nasilającym bruksizm przez potęgowanie hiperfunkcji mięśni lub wywoływanie odruchów rozciągania. W leczeniu bruksizmu, kiedy nie doszło jeszcze do wyraźnych zmian w układzie stomatognatycznym, godna polecenia jest płytka podjęzykowa. Wyróżnia się jej dwa rodzaje, które różnią się grubością oraz sposobem wykonania.

W pracy opisano przypadek pacjentki B.A., lat 30, która zgłosiła do Zakładu Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z powodu objawów bólowych w okolicy lewego stawu skroniowo-żuchwowego o charakterze nieciągłym oraz okolicy lewego mięśnia żwacza i skroniowego. Zgłaszała wykonywanie następujących parafunkcji: zaciskanie zębów i nocne zgrzytanie zębami, nagryzanie warg i policzków. Zastosowano u niej dwa rodzaje relaksacyjnej płytki podjęzykowej: wg Włocha oraz wg Kleinrok. Na podstawie omówionego przypadku można stwierdzić, że płytka podjęzykowa wg Kleinrok jest znacznie skuteczniejsza w leczeniu bruksizmu u pacjentów ze zgryzem otwartym. Konieczne jest prowadzenie dalszych badań nad skutecznością leczniczą płytki podjęzykowej.

 

zespół bólowy dysfunkcji narządu żucia, bruksizm, płytka podjęzykowa
Joanna Bożyk, Andrzej Bożyk, Michał Paulo, Maciej Michalak, Janusz Borowicz

The most commonly occurring and at the same time the most destructive to the stomatognathic apparatus is the occlusal parafunction bruxism. Psycho-emotional factors are at its root. Bruxism is often the main reason for disfunction of the chewing apparatus. It is caused by the specific character of the mechanism of its genesis and action. All occlusal bite defects, acquired or congenital, become an additional factor and not infrequently make the bruxism worse by increasing muscle hyper-function or eliciting stretching reflexes. In the treatment of bruxism, when clear changes in the stomatognathic system have not yet appeared, the sublingual plate can be recommended. There are two types, differing in their thickness and in the method of construction. The study describes the case of a female patient B.A., thirty years of age, who presented at the Department of Dental Prosthetics, Lublin Medical University, with intermittent pain symptoms in the region of the left temporomandibular joint in the region of the left masseter and temporal muscles. She admitted to the following parafunctions: clenching of teeth and nocturnal bruxism, biting of lips and cheek. Two types of relaxation sublingual plates were used: according to Włoch and Kleinrok. It can be stated, on the basis of this case, that the Kleinrok sublingual appliance is significantly more effective in the treatment of patients with open bite. Further studies on the efficacy of the sublingual plate are required.

pain disfunction syndrome of chewing apparatus, bruxism, sublingual plate

5.40PLN

Zastosowanie fotodezynfekcji w leczeniu kieszonek przyzębnych u pacjentów z uogólnionym agresywnym zapaleniem przyzębia

Photodisinfection of periodontal pockets in patients with generalised aggressive periodontal inflammation

Maria Wiernicka-Menkiszak, Elżbieta Dembowska, Renata Samulak-Zielińska

 

Cel pracy. Celem przeprowadzonego badania była ocena skuteczności lampy diodowej FotoSan® z wykorzystaniem światłouczulacza – błękitu toluidyny – w redukcji stanu zapalnego toczącego się w głębokich kieszonkach przyzębnych w przebiegu agresywnego zapalenia przyzębia.

Materiał i metody. Przedmiotem badania było 60 kieszonek przyzębnych o głębokości równej 6 mm lub większej od 6 mm u pacjentów ogólnie zdrowych, nieprzyjmujących żadnych leków, u których rozpoznano uogólnione agresywne zapalenie przyzębia. Wszyscy pacjenci byli w fazie podtrzymującej leczenia i wymagali skalingu naddziąsłowego i poddziąsłowego. Do 30 kieszonek, po przeprowadzonym profesjonalnym usunięciu złogów nazębnych, zastosowano jednokrotnie terapię fotodynamiczną lampą diodową FotoSan® z użyciem błękitu toluidyny. W grupie kontrolnej 30 kieszonek przyzębnych zastosowano jedynie usunięcie złogów. Skuteczność leczenia przeciwzapalnego przy danej kieszonce przyzębnej oceniano przed zastosowaniem terapii fotodynamicznej i miesiąc po jej zastosowaniu terapii za pomocą wybranych wskaźników i parametrów klinicznych (Pl.I wg O’Leary, wskaźnik krwawienia BOP, wskaźnik dziąsłowy GI, głębokość kieszonki, pomiar poziomu przyczepu klinicznego, PPK).

Wnioski. Osiągnięte wyniki wskazują, że jednokrotne naświetlanie kieszonek w fazie leczenia podtrzymującego u chorych z agresywnym zapaleniem przyzębia nie wywiera wpływu na różnice w stanie przyzębia między grupą badaną (fototodezynfekcja i skaling) a grupą kontrolną (wyłącznie skaling). 
 

fotodezynfekcja, uogólnione agresywne zapalenie przyzębia
Maria Wiernicka-Menkiszak, Elżbieta Dembowska, Renata Samulak-Zielińska

Aim of study. The aim of the study was to evaluate the effectiveness of the FotoSan® diode lamp using a light-sensitive agent ―toluidine blue ― in the reduction of the inflammatory state in deep periodontal pockets during the course of aggressive periodontal inflammation. Materials and methods. Observations were made on 60 periodontal pockets of even depth of 6 mm or more, from generally healthy patients who were not taking any medicines and in whom generalised aggressive periodontal inflammation had been diagnosed. All of the patients were in the maintenance phase of treatment and required supra- and sub-gingival scaling. Up to 30 pockets, after professional removal of dental deposits, received one-visit photodynamic therapy with the FotoSan® diode lamp with the use of toluidine blue. In the control group of 30 periodontal pockets, only the removal of deposits was carried out. The effectiveness of anti-inflammatory treatment in a given perio pocket was evaluated before using photodynamic therapy and one month after commencing, with the aid of selected clinical indicators and parameters (Pl.I according to O’Leary, BOP bleeding index, GI gingival index, pocket depth, measurement of levels of clinical attachment, CAL). Conclusions. The obtained results indicate that one-visit exposure of pockets during the maintenance phase in those with aggressive gingival inflammation, does not have any affect on the differences of the periodontal condition between the studied group(photodisinfection and scaling) and the control (only scaling).

photodisinfection, generalised aggressive periodontitis

5.40PLN

Nauczanie przedmiotu „Normy okluzji i funkcje układu stomatognatycznego” w opinii studentów III roku kierunku lekarsko-dentystycznego Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego PAM w latach 2006/2007 oraz 2007/2008

The teaching of the subject “Norms of occlusion and functions of the stomatognathic system” in the opinion of III-year dental students of the PAM during the years 2006/2007 and 2007/2008

Maria Syryńska, Krzysztof Woźniak, Liliana Szyszka-Sommerfeld, Marcin Post

 

Celem pracy było poznanie wiedzy oraz przedstawienie opinii studentów III roku kierunku lekarsko-dentystycznego Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego PAM o nauczaniu przedmiotu „Normy okluzji i funkcje układu stomatognatycznego” w Katedrze i Zakładzie Ortodoncji Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Uzyskane informacje pozwolą na zorganizowanie zajęć z tego przedmiotu zgodnie z ich sugestiami i opiniami, a tym samym na dalsze doskonalenie dydaktyki w Katedrze i Zakładzie Ortodoncji PAM.

 

ankieta, normy okluzji, funkcje układu stomatognatycznego, ocena dydaktyki
Maria Syryńska, Krzysztof Woźniak, Liliana Szyszka-Sommerfeld, Marcin Post

The aim of the study was to get to know the level of knowledge and the opinion of III-year dental students about the teaching of the subject “Norms of occlusion and functions of the stomatognathic system” at the Chair and Department of Orthodontics of the PAM, Szczecin. The information obtained allows for the organization of the teaching of this subject in accordance with their suggestions and opinions and, at the same time, for further improvement of teaching at the Chair and Department of Orthodontics of the PAM.

questionnaire, norms of occlusion, functions of stomatognathic system, evaluation of teaching

5.40PLN