PRZECZYTAJ: Surowe kary za brak sprawdzenia personelu pracującego z małoletnim

PRZECZYTAJ: Surowe kary za brak sprawdzenia personelu pracującego z małoletnim
MS 2024; 6: 64-65.

Surowe kary za brak sprawdzenia personelu pracującego z małoletnim

Aleksandra Maria Jach

Nadchodzi najwyższy czas, aby zakłady stomatologiczne wprowadziły standardy ochrony małoletnich oraz procedury weryfikacji swojego personelu pod kątem przestępstw seksualnych. Nowe wymogi obejmują nie tylko nowo przyjmowanych członków personelu, ale również tych, którzy już współpracują z zakładami leczniczymi. Brak weryfikacji personelu może wiązać się z surowymi konsekwencjami.

Źródłem wprowadzonych zmian są tragiczne wypadki, do jakich doszło w 2023 r., kiedy 8-letni Kamil został zakatowany na śmierć przez 27-letniego ojczyma. Sprawa uwidoczniła dysfunkcyjność aparatu państwowego w zakresie ochrony małoletnich przed wyrządzaniem im krzywdy. W efekcie przyjęto tzw. Ustawę Kamilka, zmieniającą m.in. Ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom prze stępczością na tle seksualnym i ochronie małolet nich („Ustawa”).

Ustawą nałożono na pracodawców i innych organizatorów, których działalność jest związana z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, rozwojem duchowym małoletnich, świadczeniem dla nich porad psychologicznych, uprawianiem przez nich sportu lub realizacją innych zainteresowań, lub opieką nad nimi, szczególne obowiązki w zakresie weryfikacji personelu i przyjęcia standardów ochrony małoletnich.

Podstawowy obowiązek, jaki będzie spoczywał na pracodawcach i organizatorach opisanej powyżej działalności, to weryfikacja, czy dany członek personelu nie widnieje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub w rejestrze osób, w stosunku do których państwowa komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie do Rejestru. Rejestr jest prowadzony przez ministra sprawiedliwości na stronie: www.rps.ms.gov.pl.

Dopuszczenie do pracy lub działalności związanej z leczeniem małoletnich bez sprawdzenia powyższych informacji będzie podlegać karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1 tys. zł.

Tak samo osoby, które mają wykonywać pracę lub podejmować działania w powyżej wymienionych przypadkach, muszą przedłożyć informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX (Przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu) i XXV (Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności) Kodeksu karnego oraz w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Zaniechanie w tym zakresie również jest zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1 tys. zł.

Innym wyzwaniem, które stoi przed gabinetami stomatologicznymi i innymi placówkami zajmującymi się leczeniem małoletnich, jest konieczność wprowadzenia tzw. standardów ochrony małoletnich. To nie tylko dokument, który dana jednostka musi przyjąć, udostępnić w widocznym miejscu i na swojej stronie internetowej, ale też nowe procedury, które trzeba wdrożyć, aby zapewnić działanie tych standar dów. Określić trzeba w szczególności, jak zapewnić bezpieczeństwo relacji pomiędzy personelem a małoletnimi, zasady korzystania z dostępu do Internetu, zasady podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia małoletniego. Kierownicy zakładów leczniczych powinni zadbać, by personel został przeszkolony w zakresie stosowania standardów, i wyznaczyć osobę odpowiedzialną za podjęcie reakcji na dostrzeżone oznaki krzywdzenia małoletnich i koordynację zgłaszania incydentów do odpowiednich służb porządkowych (w tym wszczynania procedur Niebieskiej Karty). Dodatkowa, skrócona wersja standardów napisana w języku zrozumiałym dla dzieci będzie też musiała być publicznie dostępna w gabinecie i na stronie internetowej. Standardy należy aktualizować co najmniej co 2 lata.

Ustawa zasadniczo weszła w życie 15 lutego 2024 r., a obowiązki w zakresie wprowadzenia standardów należy wprowadzić do 15 sierpnia 2024 r.

poprzedni artykuł