Mikrobiota związana z halitozą u pacjentów z brakami zębowymi – doniesienie wstępne

Mikrobiota związana z halitozą u pacjentów z brakami zębowymi – doniesienie wstępne

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2024; 5: 36-42.

ARTYKUŁ ORYGINALNY
Mikrobiota związana z halitozą u pacjentów z brakami zębowymi – doniesienie wstępne

Microbiota associated with halitosis in partially edentate patients


Monika Nitsze-Wierzba, Anna Mertas, Maria Cisowska, Agata Białożyt, Jacek Kasperski, Magdalena Wyszyńska

Streszczenie
Celem badania było pogłębienie wiedzy na temat występowania braków zębowych i jego wpływu na mikrobiotę jamy ustnej. Grupa badana obejmowała ҍҔ pacjentów w wieku 20-80 lat z częściowymi lub całkowitymi brakami zębowymi leczonych protetycznie. W grupie tej wydzielono dwie podgrupy: A–10 pacjentów, u których w badaniu przedmiotowym stwierdzono złą higienę jamy ustnej i protez, a także zmiany patologiczne w obrębie przyzębia i błon śluzowych; B–10 pacjentów, u których stwierdzono prawidłową higienę jamy ustnej i protez, bez zmian patologicznych. Grupa kontrolna obejmowała 10 pacjentów wɸwieku 20-80 lat z pełnymi łukami zębowymi lub użytkujących uzupełnienia jedynie jakościowych braków zębowych. Każdy z pacjentów został poddany badaniu podmiotowemu obejmującemu dokładny wywiad ogólnolekarski oraz badaniu wewnątrzustnemu z użyciem wskaźników higieny jamy ustnej i zdrowia przyzębia oraz błony śluzowej. Następnie, o ile nie stwierdzono okoliczności dyskwalifikujących z udziału w badaniu, pobrano wymazy z dna jamy ustnej przy użyciu sterylnej wymazówki z podłożem transportowym Amies z węglem. Materiał został dostarczony do Laboratorium Mikrobiologicznego Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Immunologii w Zabrzu, gdzie przeprowadzono laboratoryjne badania mikrobiologiczne z wykorzystaniem klasycznych metod rutynowo stosowanych w diagnostyce mikrobiologicznej. W obu podgrupach badanej grupy wykryto większą liczbę szczepów i gatunków bakteryjnych względem grupy kontrolnej. Większa różnorodność dotyczyła zarówno bakterii Gram (+), jak i Gram (−), tlenowych i beztlenowych. Ze względu na małą liczebność grupy badanej konieczne są dalsze badania.

Abstract
The aim of the study was to increase knowledge about edentate and partially edentate dental arches and its impact on the oral microbiota. The study group included ҍҔ edentate and partially edentate patients aged 20-80 treated with dentures. It was divided into two subgroups: A–10 patients with poor hygiene of the oral cavity and dentures, as well as pathological changes in the periodontium and mucous membranes, as well as B – 10 patients with good hygiene of the oral cavity and dentures, without pathological changes. The control group included 10 patients aged 20-80 with full dental arches. Each patient underwent an initial examination including aɸthorough medical history and intraoral examination using indicators of oral hygiene and periodontal and mucosa health. Then, if there were no circumstances that would disqualify the patient from participating in the study, a swab was taken from the floor of the mouth using a sterile swab with Amies transport medium with charcoal. The material was delivered to the Microbiological Laboratory of the Department of Microbiology and Immunology in Zabrze, where laboratory microbiological tests were carried out using classic methods routinely used in microbiological diagnostics. In the study group, a larger number of detected strains and species was observed in both subgroups compared to the control group. Greater diversity occurred in both Gram (+) and Gram (−), aerobic and anaerobic bacteria. Due to the small size of the study group, further research is necessary.

Hasła indeksowe: halitoza, proteza, higiena, mikrobiota

Key words: halitosis, denture, hygiene, microbiota

Umowa o finansowanie zadania badawczego PCN-2-100/N/O/K

Piśmiennictwo
1. Silva MF, Leite FRM, Ferreira LB i wsp. Estimated prevalence of halitosis. A systematic review and meta-regression analysis. Clin Oral Investig. 2018; 22(1): 47-55.
2. Bicak DA. A current approach to halitosis and oral malodor – a mini review. Open Dent J. 2018; 12: 322-330.
3. Herman S, Herman J, Mizgała E i wsp. Halitosis. Causes, diagnosis, and treatment. Puls Uczelni. 2016; 10(4): 30-35.
4. Kapoor U, Sharma G, Juneja M i wsp. Halitosis. Current concepts on etiology, diagnosis and management. Eur J Dent. 2016; 10(2): 292-300.
5. Aydin M, Harvey-Woodworth CN. Halitosis. A new definition and classification. Br Dent J. 2014; 217(1): E1.
6. Hampelska K, Jaworska MM, Babalska ZŁ i wsp. The role of oral microbiota in intra-oral halitosis. J Clin Med. 2020; 9(8): 2484.