ARTYKUŁ Z FILMEM. Warunkowe leczenie endodontyczne zębów 12 i 11 – obserwacje 2-letnie

ARTYKUŁ Z FILMEM. Warunkowe leczenie endodontyczne zębów 12 i 11 – obserwacje 2-letnie

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2023; 7-8: 52-58.

ARTYKUŁ Z FILMEM
Warunkowe leczenie endodontyczne zębów 12 i 11 – obserwacje 2-letnie. Opis przypadku

Conditional endodontic treatment of teeth 12 and 11 – 2-year observations. Acase report

Krzysztof Kaźmierczak, Ewa Dudkiewicz, Natalia Stefanik, Zofia Stefanik, Łukasz Wieczorek, Dariusz Skaba

Streszczenie
W pracy przedstawiono 2-letnie obserwacje kliniczne u 45-letniego pacjenta, który zgłosił się z powodu dolegliwości bólowych okolicy zębów 12 i 11. W badaniu wewnątrzustnym zaobserwowano trzy bierne, zwłókniałe przetoki w przedsionku jamy ustnej w rzucie wierzchołków korzeni zębów 12, 11 i 21. Wykonane RTG przylegające wykazały m.in.: ząb 11 z rozległymi zmianami okołowierzchołkowymi (widoczne przejaśnienie obejmujące 2/3 długości korzenia zęba 11 od strony mezjalnej i odśrodkowe przesunięcie korzenia zęba 21), korzeń zęba 12 z podejrzeniem resorpcji wewnętrznej i zmianami okołowierzchołkowymi. Ze względu na prośbę pacjenta, a także niechęć do ekstrakcji zębów 12 i 11, pacjentowi przedstawiono możliwość warunkowego leczenia endodontycznego zębów 12 i 11 – z bardzo dużym ryzykiem niepowodzenia oraz konieczność leczenia endodontycznego zęba 21. Przedstawiony poniżej przypadek potwierdza przekonanie, iż leczenie endodontyczne powinno być pierwszym krokiem w przypadku występowania rozległych zmian okołowierzchołkowych – pozwala to uniknąć konieczności przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego lub przynajmniej ogranicza
jego zasięg.

Abstract
The research presents 2-year clinical observations in a 45-year-old patient who presented in dental clinic due to pain in the area of teeth 12 and 11. In the intraoral examination, three passive, fibrotic fistulas in the oral vestibule were observed in the projection of the tips of the roots of the teeth 12, 11 and 21. The performed adjacent X-ray showed, among others: tooth 11 with extensive periapical changes (visible lightening covering 2/3 of the root length of tooth 11 from the distal side and centrifugal displacement of the root of tooth 21), root of tooth 12 with suspected internal resorption and periapical lesions. Due to the patient’s request, as well as reluctance to extract teeth 12 and 11, the patient was presented with the possibility of conditional endodontic treatment of teeth 12 and 11 – with a very high risk of failure, and the need for endodontic treatment of tooth 21. The case presented below confirms the belief that endodontic treatment should be performed as the first step in the case of extensive periapical changes – it avoids the need for surgery or at least limits its scope.

Hasła indeksowe: leczenie endodontyczne, torbiel korzeniowa, zęby sieczne szczęki

Key words: endodontic treatment, radicular cyst, maxillary incisors

kaźmierczak 1
Film 1. CBCT – przekrój osiowy, kwiecień 2019 r.

kaźmierczak 2
Film 2. CBCT – przekrój czołowy, kwiecień 2019 r.

KAŹMIERCZAK 3
Film 3. CBCT – przekrój osiowy, kwiecień 2022 r.

KAŹMIERCZAK 4
Film 4. CBCT – przekrój czołowy, kwiecień 2022 r.

Piśmiennictwo

  1. Braz-Silva PH, Bergamini ML, Mardegan AP i wsp. Inflammatory profile of chronic apical periodontitis: a literature review. Acta Odontol Scand. 2019; 77(3): 173-180.
  2. Talpos-Niculescu RM, Popa M, Rusu LC i wsp. Conservative Approach in the Management of Large Periapical Cyst-Like Lesions. A Report of Two Cases. Medicina (Kaunas). 2021; 57(5): 497.
  3. Lin LM, Ricucci D, Lin J, Rosenberg PA. Nonsurgical root canal therapy of large cyst-like inflammatory periapical lesions and inflammatory apical cysts. J Endod. 2009; 35(5): 607-615.