Projektowania płatów w aspekcie mikrochirurgii jamy ustnej - jak uzyskać doskonały wynik gojenia”

Projektowania płatów w aspekcie mikrochirurgii jamy ustnej - jak uzyskać doskonały wynik gojenia”
Pod koniec kwietnia odbył się pierwszy kurs inicjujący cykl szkoleń dla studentów kierunku-lekarsko-dentystycznego PUM w Szczecinie zorganizowany w ramach projektu „Integration - Zintegrowany rozwój Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (umowa nr POWER.03.05.00-00-Z047/18-00).
 
W pierwszej, wykładowej części studenci zapoznali się z koncepcją mikrochirurgii jamy ustnej, instrumentarium mikrochirurgicznym, materiałami szewnymi oraz biologią gojenia ran chirurgicznych. Szczegółowo omówione zostały także trzy najważniejsze etapy minimalnie inwazyjnego leczenia chirurgicznego: projektowanie cięcia, kształtowanie płatów oraz zakładanie szwów.
 
W części drugiej kursu, podczas pięciogodzinnych warsztatów realizowanych z wykorzystaniem fantomów zwierzęcych, studenci samodzielnie projektowali płaty w zależności od rodzaju przeprowadzanej procedury chirurgicznej, a także doskonalili umiejętność szycia chirurgicznego umożliwiającego gojenie ran bez powikłań.

1

2

3


4