ZBLIŻA SIĘ TERMIN SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ O ODPADACH W SYSTEMIE BDO

ZBLIŻA SIĘ TERMIN SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ O ODPADACH W SYSTEMIE BDO

Do 15 marca 2022 r. podmioty wykonujące działalność leczniczą zobowiązane są złożyć sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2021 r. Sprawozdania składane są wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).
 
Roczne sprawozdania o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu nimi mają obowiązek składać podmioty, o których mowa w art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Są to m.in. lekarze oraz lekarze dentyści prowadzący własne praktyki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za niezłożenie sprawozdania przewidziane są sankcje w postaci kary grzywny.
 
Podmioty zobowiązane do sporządzenia i złożenia:
– sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi,
– sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.
Sprawozdania należy złożyć właściwemu marszałkowi województwa do 15 marca 2022 r.
 
Co ważne, przepisy ustawy o odpadach nie przewidują konieczności składania sprawozdania w zakresie wytwarzanych odpadów przez podmiot, który ich nie wytworzył w danym roku sprawozdawczym, czyli tzw. sprawozdania zerowego. Analogiczna sytuacja dotyczy braku konieczności złożenia sprawozdania w zakresie przetwarzania odpadów za rok, w którym odpady nie były przetwarzane przez podmiot zajmujący się tego typu działalnością.
 
Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania sprawozdań dostępne są na stronie bdo.mos.gov.pl w zakładce „Instrukcje”, panel „Filmy-krok po kroku system BDO”.
 

Źródło: https://bdo.mos.gov.pl