Zastosowanie licówek ceramicznych na zębach leczonych endodontycznie – przegląd piśmiennictwa

Zastosowanie licówek ceramicznych na zębach leczonych endodontycznie – przegląd piśmiennictwa

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 18.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2021; 3: 60-63.

Martyna Gałek, Marek Prątnicki

Streszczenie
Licówki ceramiczne są uznaną, nieinwazyjną metodą poprawy estetyki oraz odtwarzania funkcji zębów siecznych. Długoterminowe badania kliniczne pokazują, że odsetek niepowodzeń odbudowy za pomocą licówek ceramicznych jest bardzo niewielki. Do uzyskania trwałego sukcesu klinicznego ich zastosowania najważniejsze są prawidłowa kwalifikacja do zabiegu oraz odpowiedni dobór procedur i materiałów. Przebyte leczenie endodontyczne nie jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonywania licówek ceramicznych. Największe trudności mogą być związane ze znacznym przebarwieniem zębów po leczeniu endodontycznym oraz z brakiem wystarczającej ilości i jakości zmineralizowanych tkanek zęba dla podparcia licówki. W przypadku znacznego przebarwienia zębów należy rozważyć wybielanie wewnętrzne, dzięki któremu możliwe jest rozjaśnienie zęba przed przystąpieniem do preparacji pod licówki. Przy odbudowie zęba leczonego endodontycznie warto rozważyć również zacementowanie w kanale korzeniowym wkładu z włókna szklanego, co poprawia biomechanikę oraz estetykę zęba przed planowanym osadzeniem licówki ceramicznej. Przy dobrej znajomości procedur adhezyjnych można uniknąć bardziej inwazyjnej odbudowy w postaci koron protetycznych. Przeciwwskazaniami do zastosowania licówek ceramicznych w zębach leczonych endodontycznie są: zbyt duża utrata zmineralizowanych tkanek zęba oraz znaczne przebarwienie tkanek zęba, niepoddające się wybielaniu wewnętrznemu lub wymagające zbyt głębokiej preparacji.

Abstract
Ceramic veneers are a recognized, non-invasive method of improving the aesthetics and restoring the function of incisors. Long-term clinical studies show that the percentage of reconstruction failures with ceramic veneers is very small. To achieve lasting clinical success of ceramic veneers, the most important is correct qualification for the procedure, as well as proper selection of procedures and materials. Endodontic treatment of the tooth is not contraindication for ceramic veneers. The greatest difficulties can be related to significant discoloration of dead teeth and the lack of sufficient quantity and quality of hard tooth tissues to support the veneer. In the case of significant discoloration of the teeth, internal whitening should be considered, thanks to which it is possible to lighten the tooth before starting the preparation for veneers. When reconstructing an endodontically treated tooth, it is also worth considering cementing the fiberglass insert in the root canal, thus improving the biomechanics and aesthetics of the tooth before the planned placement of ceramic veneers. With good knowledge of adhesive procedures, more invasive reconstruction in the form of prosthetic crowns can be avoided. A contraindication to the use of ceramic veneers in endodontically treated teeth is too much loss of hard tooth tissues and significant discoloration of tooth tissues, not subject to internal whitening or requiring too deep preparation.

Hasła indeksowe: licówka ceramiczna, leczenie endodontyczne, preparacja minimalnie inwazyjna
Key words: ceramic veneer, root canal treatment, minimal invasive preparation

PIŚMIENNICTWO
 1. Dejak B. Kompendium wykonywania uzupełnień protetycznych 2014: 55-63.
 2. Magne P, Belser U. Adhezyjne uzupełnienia porcelanowe w odcinku przednim. Podejście biomimetyczne. Warszawa: Wydawnictwo Kwintesencja; 2010.
 3. Gürel G. Licówki porcelanowe. Warszawa: Wydawnictwo Kwintesencja; 2009.
 4. Mazurek K, Mierzwińska-Nastalska E, Molak R i wsp. Pomiar wytrzymałości cementów stosowanych do połączenia licówek ceramicznych z tkankami zęba. Protet Stomatol. 2011; 61(4): 277-284.
 5. Valdivia AD, Raposo LH, Simamoto-Júnior PC i wsp. The effect of fiber post presence and restorative technique on the biomechanical behavior of endodontically treated maxillary incisors: an in vitro study. J Prosthet Dent. 2012; 108(3): 147-157.
 6. Żarow M. Endoprotetyka. Warszawa: Wydawnictwo Kwintesencja; 2013.
 7. D'Arcangelo C, De Angelis F, Vadini M i wsp. Fracture Resistance and Deflection of Pulpless Anterior Teeth Restored with Composite or Porcelain Veneers. J Endod. 2010; 36(1): 153-156.
 8. Gresnigt MM, Kalk W, Ozcan M. Randomized clinical trial of indirect resin composite and ceramic veneers: Up to 3‐year follow‐up. J Adhes Dent. 2013; 15(2): 181-190.
 9. Hands On. Porcelain veneers for severe discoloration. Dental Abstracts. 2009; 54(6): 302-304.
 10. Baratieri LN, de Andrada MA, Arcari GM i wsp. Influence of post placement in the fracture resistance of endodontically treated incisors veneered with direct composite. J Prosthet Dent. 84(2000): 180-184.
 11. Friedman MJ. A 15-year review of porcelain veneer failure – a clinician’s observations. Compend Contin Educ Dent. 1998; 19(6): 625-632.
 12. Diemah F Alhekeira, Rana A Al-Sarhana, Abdulmohsen F Al Mashaanb. Porcelain laminate veneers: Clinical survey for evaluation of failure. Saudi Dent J. 2014; 26(2): 63-67.
 13. Żarow M. Bezpośrednie wypełnienie kompozytowe w zębach przednich – rozwiązanie w przypadkach prostych i bardziej skomplikowanych. Mag Stom. 2007; 17: 14-19.
 14. Śmielak B. Wybrane przypadki stosowania licówek porcelanowych na zębach przebarwionych po tetracyklinach. Protet Stomatol. 2012; 62(1): 44-52.
 15. Vargas MA, Bergeron C, Diaz-Arnold A. Cementing all-ceramic restorations: recommendations for success. J Am Dent Assoc. 2011; 142: 205-245.
 16. Szczyrek P. Kliniczne zastosowanie wybranych technik i materiałów do wykonywania licówek ceramicznych. Protet Stomatol. 2019; 69(1): 84-92.
 17. D'Arcangelo C, De Angelis F, Vadini M i wsp. In Vitro Fracture Resistance and Deflection of Pulpless Teeth Restored with Fiber Posts and Prepared for Veneers. J Endod. 2008; 34(7): 838-841.
 18. Giachetti L, Bertini F, Bambi C. An 8‐year follow‐up of a fractured endodontically treated incisor restored with a modified laminate veneer. Dent Traumatol. 2008; 24: 104-107.
 19. Della Bona A, Kelly JR. The clinical success of all-ceramic restorations. J Am Dent Assoc. 2008; 139: 8-13.
 20. Dietschi D, Duc O, Krejci I i wsp. Biomechanical considerations for the restoration of endodontically treated teeth: a systematic review of the literature, Part II (Evaluation of fatigue behavior, interfaces, and in vivo studies). Quintessence Int. 2008; 39(2): 117-129.
 21. Torres-Sánchez C, Montoya-Salazar V, Córdoba P i wsp. Fracture resistance of endodontically treated teeth restored with glass fiber reinforced posts and cast gold post and cores cemented with three cements. J Prosthet Dent. 2013; 110(2): 127-133.
 22. Abduljawad M, Samran A, Kadour J i wsp. Effect of fiber posts on the fracture resistance of maxillary central incisors with Class III restorations: An in vitro study. J Prosthet Dent. 2017; 118(1): 55-60.
 23. Al-Omiri MK, Mahmoud AA, Rayyan MR i wsp. Fracture resistance of teeth restored with post-retained restorations: an overview. J Endod. 2010; 36(9): 1439-1449.
 24. Walter RD, Raigrodski AJ. Critical appraisal: clinical considerations for restoring mandibular incisors with porcelain laminate veneers. J Esthet Restor Dent. 2008; 20(4): 276-281.
 25. Ho HH, Chu FC, Stokes AN. Fracture behavior of human mandibular incisors following endodontic treatment and porcelain veneer restoration. Int J Prosthodont. 2001; 14(3): 260-264.
 26. Borczyk D. Współczesne możliwości wykorzystania licówek porcelanowych w stomatologii estetycznej. Mag Stomatol. 2004; 9: 16-20.
 27. Prajapati P, Sethuraman R, Naveen YG, Patel JR. Indirect laminate veneer: a conservative novel approach, BMJ Case Rep. 2013.
 28. Meyenberg KH. Nonvital teeth and porcelain laminate veneers – A Contraindication? Eur J Est Dent. 2006; 3: 193-206.
 29. Żarow M, Borowska-Sawa J. Wybielanie i odbudowa estetyczna kompozytem zębów przednich po leczeniu endodontycznym. Opis przypadku. Mag Stom. 2007; 17: 4-19.
 30. Meyenberg K. The ideal restoration of endodontically treated teeth – structural and esthetic considerations: a review of the literature and clinical guidelines for the restorative clinician. Eur J Esthet Dent. 2013; 8: 238-268.
 31. Beier US, Kapferer I, Burtscher D i wsp. Clinical performance of porcelain laminate veneers for up to 20 years. Int J Prosthodont. 2012; 25(1): 79-85.
następny artykuł