Wpływ temperatury na wytrzymałość w teście zmęczeniowym pilników do mechanicznego wytwarzania glide path

Wpływ temperatury na wytrzymałość w teście zmęczeniowym pilników do mechanicznego wytwarzania glide path

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 12.50 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2021; 1: 60-68.

Sławomir Gabryś

Streszczenie
Wprowadzenie. Celem badania była ocena wpływu temperatury na wyniki testu zmęczeniowego na zginanie pilników niklowo-tytanowych przeznaczonych do mechanicznego wytwarzania glide path.
Materiał i metody. Pięć rodzajów niklowo-tytanowych pilników endodontycznych przeznaczonych do mechanicznego wytwarzania glide path poddano testowi zmęczeniowemu na zginanie w dwóch temperaturach: 20 °C i 35 °C. Do testu wykorzystano po 20 pilników: Endostar EP Easy Path (Poldent), Easy Path bez obróbki cieplnej (Poldent), WaveOne Gold Glider (Dentsply Sirona), ProGlider (Dentsply Sirona) i R-Pilot (VDW). Narzędzia pracowały w zakrzywionym sztucznym kanale o długości 16 mm, kącie krzywizny 90 stopni i promieniu krzywizny 2,5 mm. Mierzono czas do złamania dla każdego pilnika oraz długość odłamanego fragmentu.
Wyniki. Zarówno w temperaturze 20 °C, jak i 35 °C najdłuższy średni czas do złamania miały narzędzia Endostar EP Easy Path, a najkrótszy średni czas do złamania – narzędzia ProGlider. Średni czas do złamania dla wszystkich narzędzi tego samego rodzaju był istotnie statystycznie krótszy w temperaturze 35 °C niż w 20 °C.
Wnioski. Wzrost temperatury, w jakiej przeprowadza się test zmęczeniowy, powoduje skrócenie czasu do złamania dla wszystkich testowanych pilników.

Abstract
Introduction.
The purpose of this research was to assess the effect of temperature on the results of the cycling fatigue test of a nickel-titanium files dedicated to creating glide-path.
Methods and material. Five kinds of mechanical nickel-titanium files dedicated to creating glide-path were cycling-fatigue tested in two temperatures: 20 °C and 35 °C. Twenty files of each kind were used for the test: Endostar EP Easy Path (Poldent), Easy Path without heat treatment(Poldent), WaveOne Gold Glider (Dentsply Sirona), ProGlider (Dentsply Sirona), R-Pilot (VDW). The files operated in a curved artificial canal with the following dimensions: length: 16 mm, angle of curvature: 90 degrees, radius of curvature: 2,5 mm. Time to fracture and the length of broken fragment were measured.
Results.
Both in the temperature of 20 °C and 35 °C, Endostar EP Easy Path files had the longest average time to fracture, ProGlider files had the shortest time to fracture. The average time to fracture for all the files of the same sort was statistically significantly shorter in the temperature 35 °C than in 20 °C.
Conclusions.
The increase of temperature in which the cycling fatigue test is conducted shortens the time to fracture for all the tested files.

Hasła indeksowe: test zmęczeniowy, glide path, temperatura ciała
Key words: cycling fatigue test, glide path, body temperature

PIŚMIENNICTWO
1. Alovisi M, Cemenasco A, Mancini L i wsp. Micro-CT evaluation of several glide path techniques and ProTaper Next shaping outcomes in maxillary first molar curved canals. Int Endod J. 2017; 50(4): 387-397.
2. Patino PV, Biedma BM, Liébana CR i wsp. The influence of a manual glide path on the separation rate of NiTi rotary instruments. J Endod. 2005; 31(2): 114-116.
3. West J. The Endodontic Glidepath: Secrets to rotary success. Dentistry Today 2010; 29(9): 86, 88, 90-93.
4. West J. Endodontic Update. J Esthet Restor Dent. 2006; 18(5): 280-300.
5. Mounce RE. Endodontic K-files: invaluable endangered species or ready for the Smithsonian? Dent Today 2005; 24: 102-104.
6. Van der Vyver PJ. Creating a glide path for rotary NiTi instruments: Part one. Int Dentistry SA 2010; 13(2): 6-10.
7. Berutti E, Cantatore G, Castellucci A i wsp. Use of nickel-titanium rotary PathFile to create the glide path: comparison with manual preflaring in simulated root canals. J Endod. 2009; 35(3): 408-412.
8. Pasqualini D, Bianchi CC, Paolino DS i wsp. Computed micro-tomographic evaluation of glide path with nickel-titanium rotary PathFile in maxillary first molar curved canals. J Endod. 2012; 38(3): 389-393.
9. Boutsioukis Ch, Lambrianidis T. Factors affecting intracanal instrument fracture. W: Lambrianidis T (red.). Management of fractured endodontic instruments. A clinical guide. Cham, Switzerland: Springer; 2018: s. 31-60.
10. de Hemptinne F, Slaus G, Vandendael M i wsp. In vivo intracanal temperature evolution during endodontic treatment after the injection of room temperature or preheated sodium hypochlorite. J Endod. 2015; 41(7): 1112-1115.
11. de Vasconcelos RA, Murphy S, Talge Carvalho CA i wsp. Evidence for reduced fatigue resistance of contemporary rotary instruments exposed to body temperature. J Endod. 2016; 42(5): 782-787.
12. Grande NM, Plotino G, Silla E i wsp. Environmental temperature drastically affects flexural fatigue resistance of nickel-titanium rotary files. J Endod. 2017; 43(7): 1157-1160.
13. Plotino G, Grande NM, Bellido MM i wsp. Influence of temperature on cyclic fatigue resistance of ProTaper Gold and ProTaper Universal rotary files. J Endod. 2017; 43(2): 200-202.
14. Yılmaz K, Uslu G, Gündoğar M i wsp. Cyclic fatigue resistances of several nickel-titanium glide path rotary and reciprocating instruments at body temperature. Int Endod J. 2018; 51(8): 924-930.
15. Ye J, Gao Y. Metallurgical characterization of M-Wire nickel-titanium shape memory alloy used for endodontic rotary instruments during low-cycle fatigue. J Endod. 2012; 38(1): 105-107.
16. Gambarini G, Grande NM, Plotino G i wsp. Fatigue resistance of engine-driven rotary nickel-titanium instruments produced by new manufacturing methods. J Endod. 2008; 34(8): 1003-1005.
17. Zinelis S, Darabara M, Takase T i wsp. The effect of thermal treatment on the resistance of nickel-titanium rotary files in cyclic fatigue. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2007; 103(6): 843-847.
18. Sung SY, Ha JH, Kwak SW i wsp. Torsional and cyclic fatigue resistances of glide path preparation instruments: G-file and PathFile. Scanning 2014; 36(5): 500-506.
19. Ahn SY, Kim HC, Kim E. Kinematic effects of nickel-titanium instruments with reciprocating or continuous rotation motion: a systematic review of in vitro studies. J Endod. 2016; 42(7): 1009-1017.
20. Gündoğar M, Özyürek T, Yılmaz K i wsp. Cyclic fatigue resistance of HyFlex EDM, Reciproc Blue, WaveOne Gold, and Twisted File Adaptive rotary files under different temperatures and ambient conditions. J Dent Res Dent Clin Dent Prospects 2019; 13(3): 166-171.
21. Serefoglu B, Kaval ME, Kurt SM i wsp. Cyclic Fatigue Resistance of Novel Glide Path Instruments with Different Alloy Properties and Kinematics. J Endod. 2018; 44(9): 1422-1424.
22. Grande NM, Ahmed HMA, Cohen S i wsp. Current assessment of reciprocation in endodontic preparation: a comprehensive review – part I: historical perspectives and current applications. J Endod. 2015; 41(11): 1778-1783.
23. Grande NM i wsp. The reciprocating movement in Endodontics. Endodontic Practice 2016; 9: 37-42.
24. Grande NM, Plotino G, Pecci R i wsp. Cyclic fatigue resistance and three dimensional analysis of instruments from two nickel–titanium rotary systems. Int Endod J. 2006; 39(10): 755-763.
25. Plotino G, Grande NM, Mazza C i wsp. Influence of size and taper of artificial canals on the trajectory of NiTi rotary instruments in cyclic fatigue studies. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2010; 109(1): 60-66.
26. Plotino G, Grande NM, Cordaro M i wsp. Influence of the shape of artificial canals on the fatigue resistance of NiTi rotary instruments. Int Endod J. 2010; 43(1): 69-75.

następny artykuł