Odbudowa zębów bocznych. Techniki kliniczne stosowane w rekonstrukcjach bezpośrednich

Odbudowa zębów bocznych. Techniki kliniczne stosowane w rekonstrukcjach bezpośrednich

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 6.15 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2020; 9: 58-74.
Adam Romaniuk-Demonchaux

Streszczenie
Bezpośrednie rekonstrukcje koron zębów materiałem kompozytowym w bocznym odcinku łuku zębowego są bardzo często stosowaną procedurą w codziennej praktyce stomatologicznej. Wypełnienia te wykonuje się złożoną techniką warstwową, która w sposób istotny ogranicza niekorzystne zjawisko, którym jest skurcz materiału kompozytowego, powstający w wyniku jego polimeryzacji. W trakcie wykonywania odbudowy w technice bezpośredniej istotna jest umiejętność stosowania właściwych procedur klinicznych. Celem niniejszej publikacji jest przegląd technik odbudowy warstwowej oraz ich przydatność w codziennej praktyce.

Abstract
Direct reconstructions of dental crowns with composite material in the lateral segment of the dental arch are very often performed in everyday dental practice. These fillings are made using a complex layer technique that significantly reduces the adverse phenomenon of shrinkage of a composite material resulting from its polymerization. When performing reconstruction in direct technique, it is important to be able to use current clinical procedures. The purpose of this publication is to review various layered reconstruction techniques and their usefulness in daily practice.

Hasła indeksowe: materiał kompozytowy, techniki warstwowe, skurcz polimeryzacyjny
Key words: composite material, layering techniques, polymerization shrinkage

Piśmiennictwo
1. Tjan AH, Bergh BH, Lidner C. Effect of various incremental techniques on the marginal adaptation of class II composite resin restorations. J Prosthet Dent. 1992; 67(1): 62-66.
2. Boer WM. Simple guidelines for aesthetic success with composite resin. Part II: Posterior restorations. Pract Proced Aesthet Dent. 2007; 19(4): 243-247.
3. Schlichting LH, Monteiro S Jr, Baratieri LN. A new proposal to optimize the occlusal margin in direct resin composite restorations of posterior teeth. Eur J Esthet Dent. 2008; 3(4): 348-360.
4. Dietschi D, Spreafico R. Adhesive metal-free restorations. Current concepts for the esthetic treatment of posterior teeth. Chicago: Quintessence; 1997.
5. Osborne JW, Norman RD, Gale EN. A 12-year clinical evaluation of two composite resins. Quintessence Int. 1990; 21(2): 111-114.
6. Hickel R, Manhart J. Longevity of restorations in posterior teeth and reasons for failure. J Adhes Dent. 2001; 3(1): 45-64.
7. Manhart J, Chen H, Hamm G i wsp. Buonocore Memorial Lecture. Review of the clinical survival of direct and indirect restorations in posterior teeth of the permanent dentition. Oper Dent. 2004; 29(5): 481-508.
8. Romaniuk-Demonchaux A. Adhezja w stomatologii rekonstrukcyjnej. Mag Stomatol. 2020; 2:18-33.
9. Feilzer AJ, De Gee AJ, Davidson CL. Setting stress in composite resin in relation to configuration of the restoration. J Dent Res. 1987; 66(11): 1636-1639.
10. Lutz F, Krejci I, Barbakow F. Quality and durability of marginal adaptation in bonded composite restorations. Dent Mater. 1991; 7(2): 107-113.
11. Spreafico RC, Gagliani M. Composite resin restorations on posterior teeth. W: Roulet J-F, Degrange M (red.). Adhesion. The silent revolution in dentistry. Chicago: Quintessence; 2000, s. 253-276.
12. Uno S, Asmussen E. Marginal adaptation of a restorative resin polymerized at reduced rate. Scand J Dent Res. 1991; 99(5): 440-444.
13. Eick JD, Gwinnett AJ, Pashley DH i wsp. Current concepts on adhesion to dentin. Crit Rev Oral Biol Med. 1997; 8(3): 306-335.
14. L, Scaminaci Russo D, Bambi C i wsp. A review of polymerization shrinkage stress. Current techniques for posterior direct resin restorations. J Contemp Dent Pract. 2006; 7(4): 79-88.
15. Kmieć Z. Histologia i cytofizjologia zęba i jamy ustnej. Wrocław: Elsevier Urban & Partner; 2007.
16. Von Beetzen M, Li J, Nicander I i wsp. Microhardness and porosity of class 2 light-cured composite restorations cured with a transparent cone attached to the light-curing wand. Oper Dent. 1993; 18(3): 103-109.
17. Ericson D, Dérand T. Reduction of cervical gaps in class II composite resin restorations. J Prosthet Dent. 1991; 65(1): 33-37.
18. Opdam NJM, Roeters JJM, de Boer T i wsp. Voids and porosities in class I micropreparations filled with various resin composites. Oper. Dent. 2003; 28(1): 9-14.
19. Romaniuk-Demonchaux A. Adhezyjne uzupełnienia pośrednie w złamanych zębach bocznych. Analiza problemu klinicznego. Mag Stomatol. 2019; 10: 16-32.
20. Olsburg S.: Graduation thesis Geneva. Geneva University, 2000.
21. Dietschi D, Olsburgh S, Krejci I i wsp. In vitro evaluation of marginal and internal adaptation after occlusal stressing of in direct class II composite restorations with different resinous bases. Eur J Oral Sci. 2003; 111(1): 73-80.
22. Li Q, Jepsen S, Albers HK i wsp. Flowable materials as an intermediate layer could improve the marginal and internal adaptation of composite restorations in Class-V-cavities. Dent Mater. 2006; 22(3): 250-257.
23. Attar N, Turgut MD, Güngör HC. The effect of flowable resin composites as gingival increments on the microleakage of posterior resin composites. Oper Dent. 2004; 29(2): 162-167.
24. Swift Jr EJ, Triolo Jr PT, Barkmeier WW i wsp. Effect of low-viscosity resins on the performance of dental adhesives. Am J Dent. 1996; 9(3): 100-104.
25. Opdam NJ, Roeters FJ, Feilzer AJ i wsp. Marginal integrity and postoperative sensitivity in class 2 resin composite restorations in vivo. J Dent. 1998; 26(7): 555-562.
26. Hassan KA, Khier SE. Split-increment technique. An alternative approach for large cervical composite resin restorations. J Contemp Dent Pract. 2007; 8(2): 121-128.
27. Mackenzie L, Shortall ACC, Burke FJT. Direct posterior composites. A practical guide. Dent Update. 2009; 36(2): 71-72, 74-76, 79-80.
28. Vanini L. Light and color in anterior composite restorations. Pract Periodontics Aesthet Dent. 1996; 8(7): 673-682.
29. Ritter AV. Posterior resin-based composite restorations. Clinical recommendations for optimal success. J Esthet Restor Dent. 2001; 13(2): 88-99.
30. Klaff D. Blending incremental and stratified layering techniques to produce an esthetic posterior composite resin restoration with a predictable prognosis. J Esthet Restor Dent. 2001; 13(2): 101-113.
31. Manauta J, Salat A. Layers. An atlas of composite resin stratification. Milan: Quintessence; 2013.
32. Chiche GJ, Pinault A. Esthetics of anterior fixed prosthodontics. Chicago: Quintessence; 1994.
33. Mackenzie L, Parmar D, Shortall ACC i wsp. Direct anterior composites. A practical guide. Dent Update. 2013; 40(4): 297-299.
34. Scolavino S., Paolone G, Orsini G., Devoto W., Putignano A. Predictable direct composite restorations in posteriors. The Simultaneous Modeling Technique. The International Journal Of Esthetic Dentistry; volume 11, number 1, spring 2016
35. Kano P. Challenging Nature. Wax-up techniques in aesthetic and functional occlusion. London: Quintessence; 2011.
36. Roopa RN, Anupriya B, Usha G i wsp. Effect of four different placement techniques on marginal microleakage in class II composite restorations. An in vitro World J Dent. 2011; 2: 111-116.
37. Figueiredo Reis A, Giannini M, Ambrosano GM i wsp. The effects of filling techniques and a low-viscosity composite liner on bond strength to class II cavities. J Dent. 2003; 31(1): 59-66.
38. Giachetti L, Scaminaci Russo D, Bambi C i wsp. A review of polymerization shrinkage stress. Current techniques for posterior direct resin restorations. J Contemp Dent Pract. 2006; 7(4): 79-88.
39. Skałecka-Sądel A, Grzebieluch W. Szczelność brzeżna wypełnień kompozytowych ubytków klasy II z granicą preparacji przydziąsłowej w cemencie – badanie in vitro. Dent Med Probl. 2012; 49(1): 28-34.