Rehabilitacja funkcjonalna zaburzeń okluzji oraz stawu skroniowo‑żuchwowego z elementami szynoterapii

Rehabilitacja funkcjonalna zaburzeń okluzji oraz stawu skroniowo‑żuchwowego z elementami szynoterapii

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 12.50 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2020; 9: 24-33.
Jakub Urban, Marta Urban, Adam Malawski-Róg, Aleksandra Malawska-Róg

Streszczenie
Odpowiednio zaplanowany i przeprowadzony proces diagnostyczny, począwszy od badania podmiotowego po specjalistyczne procedury badań dodatkowych, przybliża stomatologa do końcowego sukcesu terapeutycznego. Planowanie leczenia musi opierać się na prawidłowo wyselekcjonowanych i zebranych danych w zastosowanej diagnostyce. Analiza powinna uwzględniać postawę ciała, pozycję głowy z oceną odcinka kręgosłupa szyjnego, staw skroniowo-żuchwowy, stan napięcia mięśni łącznie z oceną języka, strukturę tkanek twardych i miękkich jamy ustnej, funkcje aparatu stomatognatycznego oraz nawyki pacjenta. Na tym etapie weryfikuje się wstępnie ustalone rozpoznanie. Mając do dyspozycji wywiad, modele górnego i dolnego łuku, rejestrat zgryzowy, rejestrat przestrzennej pozycji szczęki, zdjęcia fotograficzne, można przejść zarówno do planowania, jak i leczenia właściwego.

Abstract
A properly planned and carried out diagnostic process, from the physical examination to specialized additional examination procedures, brings the dentist closer to the final therapeutic success. Treatment planning must be based on properly selected and collected data in the diagnosis used. The analysis should take into account body posture, head position with assessment of the cervical spine, temporomandibular joint, muscle tone condition including tongue assessment, structure of oral hard and soft tissues, dental apparatus functions and patient habits. At this stage, we verify the initial diagnosis. Having an interview, models of the upper and lower arch, occlusal recorder, record of the spatial position of the jaw, photographic images, you can go to both planning and proper treatment.

Hasła indeksowe: staw skroniowo-żuchwowy, okluzja, łuk twarzowy, deprogramacja
Keywords: temporomandibular joint, occlusion, facebow, deprogramming

PIŚMIENNICTWO

  1. Misch CE.Guidelines for maxillary incisal edge position. A pilot study. The key is the canine. J Prosthodont. 2008; 17(2):130-134.
  2. Tjan AH, Miller GD, The JG. Some esthetic factors in a smile. J Prosthet Dent. 1984; 51(1): 24-28.
  3. Petricevic N, Celebic A, Celic R i wsp. Natural Head Position and Inclination of Cranioacial Plane. Int J Prosthodont. 2006; 19: 279-280.
  4. Lux LH, Thompson GA, Waliszewski KJ i wsp. Comparison of the Kois Dento-Facial Analyzer System with an earbow for mounting a maxillary cast. J Prosthet Dent. 2015; 114(3): 432-439.