Diagnostyka funkcjonalna w procesie planowania leczenia u pacjentów z zaburzeniami skroniowo‑żuchwowymi oraz nieprawidłowościami okluzji

Diagnostyka funkcjonalna w procesie planowania leczenia u pacjentów z zaburzeniami skroniowo‑żuchwowymi oraz nieprawidłowościami okluzji

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 6.15 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2020; 9: 16-22.
Jakub Urban, Marta Urban, Adam Malawski-Róg, Aleksandra Malawska-Róg

Streszczenie
Praca ma na celu przedstawienie możliwości diagnostycznych związanych z diagnostyką okluzji. Dokładne planowanie leczenia jest fundamentem prawidłowej terapii. Jeżeli coś zawiedzie na etapie diagnostycznym, można spodziewać się niestabilności efektów leczenia w czasie. Należy jednak zdawać sobie sprawę, iż do sukcesu terapeutycznego nie prowadzi tylko jedna droga. Przy użyciu różnych narzędzi, wykorzystaniu rozmaitych filozofii oraz ze świadomością ich zalet oraz wad, można uzyskać bardzo zbliżone estetycznie i funkcjonalnie wyniki o podobnej prognozie i stabilności długoczasowej.

Abstract
The aim of the study is to present diagnostic possibilities related to occlusion diagnostics. Proper treatment planning is the foundation of proper therapy. If we fail at the diagnostic stage, we can expect instability of treatment effects over time. However, we must realize that there is not only one way to therapeutic success. Using different tools, using different philosophies and being aware of their advantages and disadvantages, we can get very similar aesthetically and functionally similar results with a similar prognosis and long-term stability.

Hasła indeksowe: rejestracja zgryzu, łuk twarzowy, deprogramacja, analizator ustno-twarzowy
Key words: bite registration, facebow, deprogrammaing, dentofacial analyzer

PIŚMIENNICTWO

 1. Manfredini D, Castroflorio T, Perinetti G i wsp. Dental occlusion, body posture and temporomandibular disorders. Where we are now and where we are heading for. J Oral Rehabil. 2012; 39(6): 463-471.
 2. Okeson JP. Management of temporomandibular disorders and occlusion. Part II. Etiology and identification of functional disturbances in the masticatory system. Wyd. St. Louis: Mosby; 2019.
 3. Swenson AL, Oesterle LJ, Shellhart WC i wsp. Condylar positions generated by five centric relation recording techniques. Oral Biol Dent. 2014; 2(8): 1-8.
 4. Galeković NH, Fugošić V, Braut V i wsp. Reproducibility of centric relation techniques by means of condyle position analysis. Acta Stomatol Croat. 2017; 51(1): 13-21.
 5. McHorris WH. The condyle-disc dilemma. J Gnathol. 1984; 3(1): 3-16.
 6. Mohl ND, Dixon DC. Current status of diagnostic procedures for temporomandibular disorders. J Am Dent Assoc. 1994; 125(1): 56-64.
 7. McNamara Jr JA, Seligman DA, Okeson JP. Occlusion, orthodontic treatment, and temporomandibular disorders. A review. J Orofac Pain. 1995; 9(1): 73-90.
 8. Türp JC, Schindler HJ, Rodiger Oi wsp. Vertical and horizontal jaw relations in reconstructive dentistry. A critical review. Schweiz Monatsschr Zahnmed. 2006; 116(4): 403-417.
 9. Suljak-Loncarević A, Ajanović M. Position of mandibular joint surface in centric relation. Bosn J Basic Med Sci. 2006; 6(3): 89-92.
 10. Celenza FV. The centric position. Replacement and character. J Prosthet Dent. 1973; 30(4 Pt 2): 591-598.
 11. Long Jr JH. Interocclusal splint designed to reduce tenderness in lateral pterygoid and other muscles of mastication. J Prosthet Dent. 1995; 73(3): 316-318.
 12. Wilcox CW, Sheets JL, Wilwerding TM. Accuracy of a fixed value nasion relator in facebow design. J Prosthodont. 2008; 17(1): 31-34.
 13. Kois JC, Kois DE, Chaiyabutr Y. Occlusal errors generated at the maxillary incisaledge position related to discrepancies in the arbitrary horizontal axis location and to the thickness of the interocclusal record. J Prosthet Dent. 2013; 110(5): 414-419.
 14. Walker PM. Discrepancies between arbitrary and true hinge axes. J Prosthet Dent. 1980; 43(3): 279-285.
 15. Guzay CM. Introduction to the quadrant theorem. Basal Facts. 1976; 1(4): 153-60.