Resorpcja wewnętrzna perforująca w zębie siecznym przyśrodkowym żuchwy – opis przypadku

Resorpcja wewnętrzna perforująca w zębie siecznym przyśrodkowym żuchwy – opis przypadku

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 6.15 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2020; 3: 12-14.
Katarzyna Cieślak, Daniel Surowiecki


Streszczenie
Pacjent lat 23 zgłosił się do gabinetu stomatologicznego w celu leczenia endodontycznego zęba 31. W badaniu podmiotowym pacjent zgłosił uraz w okolicy bródki około rok wcześniej. W badaniu przedmiotowym stwierdzono ciemniejszy kolor korony, ruchomość I° oraz martwicę miazgi zęba 31. Badanie CBCT wykazało obecność resorpcji wewnętrznej perforującej do ozębnej. Ustalono plan leczenia, obejmujący wstępne opracowanie kanału korzeniowego i wypełnienie nietwardniejącym preparatem wodorotlenku wapnia, po 2 tygodniach całkowite opracowanie systemu kanałowego, wypełnienie obszaru resorpcyjnego preparatem Mineral Trioxide Aggregate, a pozostałą część kanałów gutaperką alfa. Obserwację radiologiczną i kliniczną zaplanowano w odstępach 6, 12 i 24 miesięcy.

Abstract
A 23-year-old patient came to the dental office for endodontic treatment of tooth 31. In the examination, the patient reported an injury in the chin area about a year earlier. The physical examination revealed darker crown color, I ° mobility and pulp necrosis of tooth 31. CBCT showed the presence of internal resorption perforating to periodontal ligament. A treatment plan was established, including initial root canal preparation and filling with non-hardening calcium hydroxide preparation, after 2 weeks complete preparation of the root canal system, filling the resorption area with the Mineral Trioxide Aggregate and the remaining part of the root canals with Alpha gutta-percha, radiological and clinical observation at intervals of 6, 12 and 24 months.

Hasła indeksowe: leczenie endodontyczne, resorpcja wewnętrzna korzenia, perforacja
Key words: endodontic treatment, internal root resorption, perforation

PIŚMIENNICTWO
1. Arabska-Przedpełska B., Pawlicka H.: Współczesna endodoncja w praktyce. Wyd. 1, Bestom, Łódź, 2011.
2. Ne R.F., Witherspoon D.F., Gutman J.L.: Tooth resorption. Quintessence Int., 1999, 30, 1, 9-25.
3. Fuss Z., Tresis I., Lin S.: Root resorption – diagnosis, classification and treatment choice based on stimulated factors. Dent. Traumatol., 2003, 19, 4, 175-182.
4. Patel S. i wsp.: Internal root resorption: a review. J. Endod., 36, 7, 2010, 1107-1121.
5. Patel S. i wsp.: Cone beam computed tomography in endodontics – a review. Int. Endod. J., 2015, 48, 1, 3-15.
6. Low J.F., Mohd Dom T.N., Baharin S.A.: Magnification in endodontics: a review of its application and acceptance among dental practitioners. Eur. J. Dent., 2018, 12, 4, 610-616.
7. Łuczaj-Cepowicz E., Marczuk-Kolada G., Waszkiel D.: Możliwości zastosowania klinicznego nowego materiału mineral trioxide aggregate (MTA) – przegląd piśmiennictwa. Nowa Pediatr., 2008, 4, 62-66.
8. Hsien H.C. i wsp.: Repair of perforating internal resorption with mineral trioxide aggregate: a case report. J. Endod., 2003, 29, 538-539.