Chirurgiczne leczenie torbieli korzeniowej z zastosowaniem lasera Er,Cr:YAG. Opis przypadku

Chirurgiczne leczenie torbieli korzeniowej z zastosowaniem lasera Er,Cr:YAG. Opis przypadku

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 12.50 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2020; 5: 28-33

 
Kamila Kozak-Jastrzębska, Elżbieta Dembowska

Streszczenie
Torbiele korzeniowe (cystis radicularis) są jednymi z najczęstszych schorzeń rozwijających się w jamie ustnej wokół martwych zębów. W wyniku ich przewlekłego przebiegu dochodzi do rozległego ubytku kości wyrostka zębodołowego. Wybór metody leczenia torbieli korzeniowych jest uwarunkowany wielkością powstałych ubytków kostnych. Torbiele korzeniowe należą do grupy torbieli zapalnych i wymagają zawsze leczenia endodontycznego zęba przyczynowego. W diagnostyce torbieli korzeniowych niezbędne są badania radiologiczne oraz histopatologiczne. Zalecaną metodą leczenia dużych torbieli korzeniowych jest jednoetapowe chirurgiczne wyłuszczenie torbieli wraz z jej otoczką łącznotkankową.

Abstract
Root cysts (cystis radicularis) are one of the most common diseases developing in the oral cavity around dead teeth. As a result of their chronic course, extensive alveolar bone loss occurs. The choice of the method of root cyst treatment is determined by the size of the bone loss. Root cysts belong to the group of inflammatory cysts and always require endodontic treatment of the causa tooth. Radiological and histopathological examinations are necessary to diagnose root cysts. The recommended method of treatment of large root cystis one-stage surgical exfoliation of the cyst together with the connective tissue envelope.

Hasła indeksowe: torbiel korzeniowa, laser Er,Cr:YAG, leczenie mikrochirurgiczne, leczenie endodontyczne
Key words: root cyst, Er,Cr:YAG laser, microsurgical treatment, endodontic treatment

Piśmiennictwo

1. Pająk J, Wziątek-Kuczmik D, Drugacz J i wsp. Zgodność rozpoznań kliniczno-radiologicznych i histopatologicznych torbieli szczęki i żuchwy. Porad Stomatol. 2005; 9: 26-29.
2. Dias SL, Silva LF, Vieira TSLS i wsp. Simple bone cyst. A case report and review of the literature. J Health Sci Inst. 2012; 30(3): 295-298.
3. Madiraju GS, Yallamraju SR, Rajendran V i wsp. Solitarybone cyst of the mandible. A case report and brief review of literature. BMJ Case Rep. 2014: 2014.
4. Komori T, Yokoyama K, Takato T i wsp. Clinical application of the erbium:YAG laser for apicoectomy. J Endod. 1997; 23(12): 748-750.
5. Reyhanian A, Parker S, Moshonov J. The use of the erbium yttrium aluminium garnet (2,940 nm) in a laser-assisted apicectomy procedure. Br Dent J. 2008: 205(6): 319-323.
6. Pawlak W, Kubasiewicz-Ross P, Pałka Ł i wsp. Torbiele kości szczęk leczone w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 2004-2007. Dent Med Probl. 2009; 46(1): 49-53.
7. Tarazewicz M, Szyperska AM, Janas A. Pozostawione torbiele korzeniowe po usunięciu zębów. Porad Stomatol. 2011; 3: 112-115.
8. Wziątek-Kuczmik D, Drugacz J, Niedzielska I i wsp. Chirurgiczne leczenie torbieli zębopochodnych w materiale Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej ŚAM w Katowicach. Porad Stomatol. 2004; 12: 5-8.
9. Ishikawa I, Aoki A, Takasaki AA. Potential applications of Erbium:YAG laser in periodontics. J Periodontal Res. 2004; 39(4): 275-285.
10. Foster TE, Puskas BL, Mandelbaum BR i wsp. Platelet-rich plasma. From basic science to clinical applications. Am J Sports Med. 2009; 37(11): 2259-2272.