Stan zdrowia jamy ustnej a ryzyko wystąpienia infekcyjnego zapalenia wsierdzia u osób dorosłych

Stan zdrowia jamy ustnej a ryzyko wystąpienia infekcyjnego zapalenia wsierdzia u osób dorosłych

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 6.15 PLN (z VAT)
Kup artykuł
Streszczenie
W artykule, na podstawie piśmiennictwa dokonano oceny stanu zdrowia jamy ustnej jako czynnika ryzyka wystąpienia infekcyjnego zapalenia wsierdzia u osób dorosłych z chorobami sercowo-naczyniowymi. Analizie poddano skład flory bakteryjnej jamy ustnej, stan uzębienia i przyzębia oraz nawyki dotyczące higieny jamy ustnej. U osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego lekarz dentysta powinien przeprowadzić instruktaż higieny oraz przekazać informacje dotyczące etiologii i eliminacji czynników ryzyka chorób jamy ustnej, a także ustalić plan leczenia stomatologicznego uwzględniający regularne badania kontrolne w tym zakresie, minimalną interwencję antytytoniową i profilaktykę infekcyjnego zapalenia wsierdzia.

Abstract
In the article, on the basis of the literature, the oral health was assessed as a risk factor for the occurrence of infective endocarditis in adults with cardiovascular diseases. The composition of the bacterial flora of the oral cavity, the state of teeth and periodontium as well as habits related to oral hygiene were all analyzed. In people with cardiovascular disease, the dentist should conduct oral hygiene instruction, provide information on the etiology and elimination of risk factors for its diseases, and establish a dental treatment plan including regular oral health check, minimal tobacco control and prophylactic infective endocarditis. 

Hasła indeksowe: choroby sercowo-naczyniowe, przyzębie, nawyki higieniczne, infekcyjne zapalenie wsierdzia
Key words: cardiovascular diseases, periodontium, hygienic habits, infective endocarditis

PIŚMIENNICTWO

1. Sanz M. i wsp.: Scientific evidence on the links between periodontal diseases and diabetes: Consensus report and guidelines of the joint workshop on periodontal diseases and diabetes by the International Diabetes Federation and the European Federation of Periodontology. J. Clin. Periodontol., 2018, 45, 2, 138-149.
2. Jańczuk Z.: Stomatologia zachowawcza z endodoncją. Zarys kliniczny, Etiologia próchnicy. PZWL, Warszawa 2014, 189.
3. Jańczuk Z.: Stomatologia zachowawcza z endodoncją. Zarys kliniczny, Etiologia próchnicy. PZWL, Warszawa 2014, 161-163.
4. Marsch P., Martin M.: Mikrobiologa jamy ustnej. PWN, Warszawa 1994, 44, 198.
5. Sporniak-Tutak K. i wsp.: Profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia-aktualny stan wiedzy na podstawie przeglądu piśmiennictwa. Mag. Stomatol., 2009, 19, 9, 74-77.
6. McNicol A., Israels S.J.: Mechanisms of oral bacteria-induced platelet activation, Can. J. Physiol. Pharmacol., 2010, 88, 510-524.
7. Lockhart P.B. i wsp.: Poor oral hygiene as a risk factor for infective endocarditis–related bacteremia. J Am Dent. Assoc., 2009, 140, 10, 1238-1244.
8. Crasta K. i wsp.: Bacteraemia due to dental flossing. J Clin. Periodontol., 2009, 36, 4, 323-32. doi: 10.1111/j.1600-051X.2008.01372.x.Epub 2009 Mar 11.
9. Górska R.: Związek zapaleń przyzębia z chorobami ogólnoustrojowymi. Dent. Med. Probl., 2009, 46, 379-383.
10. Kumar A., Rai A.: Oral health status, health behaviour and treatment needs of patients undergoing cardiovascular surgery. Braz. J. Cardiovasc. Surg., 2018, 33, 2, 151-154.
11. Bochniak M. i wsp.: Spektrum bakteriologiczne kieszonki przyzębnej u osób z chorobą wieńcową i po zawale serca. Przegl. Lek., 2009, 66, 7, 373-379.
12. Lira-Junior R. i wsp.: Salivary microbial profiles in relation to age, periodontal and systemic diseases. PLoS ONE, 2018, 13, 3:e0189374. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189374
13. Dąbek J. i wsp.: Patients with infective endocarditis: Five-year observation from a single reference center. Adv. Clin. Exp. Med., 2017, 26, 8, 1197-1205.
14. La Monte M.J. i wsp.: History of periodontitis diagnosis and edentulism as predictors of cardiovascular disease, stroke, and mortality in postmenopausal women. J Am Heart Assoc., 2017, 4, 4: e004518. Published online 2017 Mar 29. doi: 10.1161/JAHA.116.004518
15. Strauss E. i wsp.: Wpływ palenia tytoniu na występowanie niekorzystnych zdarzeń oraz ran niedokrwiennych w miażdżycy tętnic obwodowych. Przegl. Lek., 2016, 73, 712-717.
16. Szołtysek-Bołdys I. i wsp.: Zmiana sztywności tętnic w zależności od źródła inhalowanej nikotyny. Przegl. Lek., 2014, 71, 572–575.
17. Nakonieczna-Rudnicka M., Bachanek T., Kobyłecka E.: Częstość badania stanu zdrowia jamy ustnej w grupie osób w wieku 20-54 lata z uwzględnieniem statusu palenia papierosów. Przegl. Lek., 2015, 72, 548-552.
18. Bachanek T., Nakonieczna-Rudnicka M., Piekarczyk W.: Stężenie kotyniny w ślinie w relacji do przeprowadzania zabiegów higienicznych w jamie ustnej. Przegl. Lek., 2014, 71, 11, 616-619.
19. Park S.Y. i wsp.: Improved oral hygiene care attenuates the cardiovascular risk of oral health disease: a population-based study from Korea. Eur. Heart J, 2018, 0, 1-9.
20. Buhlin K. i wsp.: Oral health in women with coronary heart disease. J. Periodontol., 2005, 76, 544-550.
21. Górski B., Ganowicz E., Górska R.: Ocena przydatności trzech systemów klasyfikacyjnych chorób przyzębia w stratyfikacji ryzyka sercowo-naczyniowego. Dent. Med. Probl., 2015, 52, 3, 281-290.
22. Kumar A., Rai A.: Oral health status, health behaviour and treatment needs of patients undergoing cardiovascular surgery. Braz. J Cardiovasc. Surg., 2018, 33, 2, 151-154.
23. Rasouli-Ghahroudi A.A. i wsp.: Oral health status, knowledge, attitude and practice of patients with heart disease. ARYA Atheroscler, 2016, 12, 1, 1-9.
24. Kalandyk-Konstanty A. i wsp.: Oral hygiene in population of southern Poland. Przegl. Lek., 2014, 71, 659-662.
25. Johansson I. i wsp.: Dentalstatus, diet and cardiovascularrisk factors in middle-aged people in northern Sweden. Community Dent. Oral Epidemiol., 1994, 22, 6, 431-436.
26. Mosley M. i wsp.: North Carolina Cardiologists’ Knowledge, Opinions and Practice Behaviors Regarding the Relationship between Periodontal Disease and Cardiovascular Disease. J. Dent. Hyg., 2014, 88, 5, 275-284.
27. Kaczmarzyk T. i wsp.: Rekomendacje Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków w zakresie stosowania antybiotyków w stomatologii. Warszawa 2019, www.antybiotyki.edu.pl
poprzedni artykuł