Leczenie naczyniaka jamistego tętnicy podniebiennej laserem dużej mocy- opis przypadku

Leczenie naczyniaka jamistego tętnicy podniebiennej laserem dużej mocy- opis przypadku

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 6.15 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Streszczenie
Głowa i szyja stanowią szczególne miejsce pod kątem unerwienia i unaczynienia. Ze względu na złożony system naczyń krwionośnych i nerwów ryzyko wystąpienia łagodnych guzów naczyniowych jest ogromne. Naczyniaki jamiste powstają w wyniku rozszerzania się naczyń krwionośnych, a następnie są zasilane przez krew dopływającą z tętnic. Zmiany te rozrastają się błyskawicznie poprzez proliferację komórek śródbłonka naczyniowego. Jednak przyczyna tej proliferacji nie została do tej pory poznana. Klasyczne leczenie chirurgiczne nie przynosi dziś zadowalających efektów. Wiele korzyści niesie leczenie naczyniaków jamistych za pomocą wysokoenergetycznych laserów z parametrami dostosowanymi indywidulanie do przypadku klinicznego. Zabieg z użyciem lasera przeprowadzany jest kontaktowo pod stałą kontrolą wzrokową. Ocena skuteczności leczenia przeprowadzana jest na podstawie obserwowanego blednięcia zmian na błonie śluzowej, wycięcia tkanki oraz jej odparowania. Widoczne jest również lekkie zwęglenie oraz szybka i bezpieczna hemostaza pozabiegowa. W przypadku naczyniaków jamistych bardzo rozległych konieczne jest powtarzanie zabiegu etapowo, dwu- lub trzykrotnie. Przez termiczne uszkodzenia proces gojenia zachodzi powoli, ale trwale, aż do momentu całkowitego zamknięcia rozszerzonych naczyń krwionośnych.

Abstract
The head and neck are a special place for innervation and vascularisation. Due to the complex system of blood vessels and nerves, the risk of developing benign vascular tumors is enormous. Cavernous hemangiomas are formed as a result of dilatation of blood vessels and are then supplied with blood from the arteries. These changes grow rapidly through the proliferation of vascular endothelial cells. However, the cause of this proliferation has not yet been determined. Classical surgical treatment does not bring satisfactory results today. The treatment of cavernous hemangiomas with high-energy lasers with parameters adjusted individually to the clinical case brings many benefits. Laser treatment is carried out by contact under constant visual control. The effectiveness of treatment is assessed on the basis of observed erroneous changes on the mucous membrane, excision of tissue and its evaporation. There is also a slight carbonization and a fast and safe post-operative hemostasis. In the case of very extensive cavernous hemangiomas it is necessary to repeat the procedure in stages, two or three times. Through thermal damage, the healing process takes place slowly but permanently until the dilated blood vessels are completely closed.

Hasła indeksowe: tętnica podniebienna, naczyniak jamisty, laser dużej mocy
Index: palatal artery, cavernous angioma, high power laser

PIŚMIENNICTWO

  1. Bardoshi M. i wsp.: Leczenie naczyniowych schorzeń ust z zastosowaniem lasera. Laser, 2015, 1, 28-32.
  2. Halling F., Marten H.-A.: Terapie orofazialer Hamangiome mit Fibrinkleber. Deutsche Zahnarztliche Zeitschrift, 2001, 56, 1, 39-42.
  3. Szczepkowska A., Janas A., Osica P.: Aparat elektrochirurgiczny Bechtold Eltron i możliwość zastosowania w stomatologii. Twój Prz. Stomatol., 2015, 5, 91-94.
  4. Tanasiewicz M.: Lasery w stomatologiiTwój Prz. Stomatol., 2012, 3, 99-104.
  5. Smith T.A., Thompson J.A., Lee W.E.: Patient response to dental laser treatment, a preliminary report.Calif. Dent. Assoc., 1991, 19, 11, 37-41.
  6. Kaźmierowski M., Bowszyc-Dmochowska M.: Zastosowanie laserów w dermatologii. Post. Dermatol.,1992, 9, 587-592.
  7. Calonje E. i wsp.: McKee’s Pathology of the Skin. Wyd. 4. Elsevier/Saunders, 2012.
  8. Vlachakis I. i wsp.: Treatment of hemangiomas in children using a Nd:YAG laser in conjunction with ice cooling of the epidermis: techniques and results. BMC Pediatr., 2003, 3, 2-8.
  9. Kern S. i wsp.: Differentiation of vascular birthmarks by MR imaging. An investigation of hemangiomas, venous and lymphatic malformations. Acta Radiol., 2000, 41, 5, 453-457.
  10. Jain V. i wsp.: Congenital Vascular Anomalies: A Case Report and Biological Classification System. Ind. J. Radiol. Imag., 2002, 12, 4, 527-529.