Próba oceny wpływu chirurgicznego zabiegu ortognatycznego na jakość wymowy u pacjentów dorosłych – badania wstępne

Próba oceny wpływu chirurgicznego zabiegu ortognatycznego na jakość wymowy u pacjentów dorosłych – badania wstępne

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 6.15 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
An attempt to assess the influence of the orthognathic surgery on the pronunciation in adult patients – preliminary research

Anna Lichnowska, Marcin Kozakiewicz

Streszczenie

Wstęp. Przedmiotem badania są niewłaściwe realizacje fonemów języka polskiego – wady wymowy u dorosłych Polaków z wadą zgryzu, objętych skojarzonym leczeniem ortodontyczno-chirurgicznym i podstawowym instruktażem logopedycznym, a także wpływ przeprowadzenia zabiegu ortognatycznego na poprawę wymowy.
Cel.
Cel badania stanowi próba oceny skuteczności zabiegu chirurgicznego i połączonego leczenia z terapią logopedyczną na poprawę wymowy osób z wadą zgryzu. Jest to wstępny raport z badań prowadzonych w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Materiał i metody. Materiał pochodzi od 17 pacjentów Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z wadami szkieletowymi klasy II i III wg klasyfikacji Angle’a. Badanie oparto o analizę warunków anatomicznych, badanie logopedyczne, analizę słuchową i wizualną wybranych głosek. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem standaryzowanego testu logopedycznego.
Wyniki. Ocena fonetyczna wskazuje, że wszystkie nieprawidłowo realizowane dźwięki to głoski palatalne i dentalizowane. Wszyscy pacjenci, którzy zostali poddani skojarzonemu leczeniu i instruktażowi logopedycznemu, mieli lepsze możliwości motoryczne w zakresie ruchów artykulacyjnych i ruchomości języka niż pacjenci przed leczeniem.

Abstract
Introduction. The subject of the study are improper realizations of Polish language phonemes – speech defects in adult Poles with malocclusion, included in the combined orthodontic and surgical treatment and basic speech therapy, as well as the impact of orthognathic surgery on pronunciation improvement.
Aim. The aim of the study is an attempt to assess the effectiveness of the surgery and combined treatment with speech therapy to improve the pronunciation of people with malocclusion. This is an initial report from the research conducted in the Department of Maxillofacial Surgery of the Medical University of Łódź.
Material and methods. The material comes from 17 patients of the Department of Maxillofacial Surgery of the Medical University of Łódź with skeletal defects of class II and III according to Angle classification. The study was based on the analysis of anatomical conditions as well as speech assessment including auditory and visual analysis of the examined sounds. The study was conducted using a standardized speech therapy test.
Results. The phonetic evaluation indicates that all improperly performed sounds are palatal and dental. All patients who underwent combined treatment and speech assessment as well as basic guidance had better motor skills in the field of articulation movements and language mobility after the surgery.

Hasła indeksowe: wady twarzowo-szczękowo-zgryzowe, leczenie zespołowe, ocena logopedyczna

Key words: maxillofacial and occlusal malformation, combined treatment, speech assessment


PIŚMIENNICTWO
1. Łuszczuk M.: Czynnościowe uwarunkowania zaburzeń artykulacji [w:] Interakcyjne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy. Red.: M. Michalik i wsp. Collegium Columbinum, Kraków 2013.
2. Konopska L.: Wymowa osób z wadą zgryzu. Wyd. Media Druk, Szczecin 2007.
3. Krasnodębska-Jeżewska E.: Przyczyny zaburzeń artykulacji zlokalizowane w układzie obwodowym. Wyd. Implus, Kraków 2015.
4. Laine T.: Maloclussion traits and articulatory components of speech. EJO, 1992, 14, 4, 302-309.
5. Laine T.: Articulatory disorders in speech as related to size of the alveolar arches. EJO, 1986, 18, 3, 192-197.6. Benediktsson E.: Variation in tongue and jaw position in ‘s’ sound production in relations to front teeth occlusion. Acta Odontol. Scand., 1958, 15, 275-303.
7. Fein D.J.: The prevalence of speech and language impairments. ASHA, 1983, 25, 37.
8. Kramer J.: Der Sigmatismus, Bedingungen und Behandlung. Psychologie, Padagogik und Heilpadagogik, 1967, 23.
9. Turvey T.A., Journot V., Eper N.: Correction of anterior open bite deformity: A study of tongue function, speech changes and stability. J. Maxillofac. Surg., 1976, 4, 93.
10. Vallino L.D.: Speech, velopharyngeal function and hearing before and after orthognatic surgery. J. Maxillofac. Surg., 1990, 48, 1274.
11. Rathbone J.S.: Appraisal of speech defects in dental anomalies. Angle Orthod., 1955, 25, 42-48.
12. Michalak-Widera I.: Logopedyczny test dla dzieci i młodzieży. Wyd. Unikat2, 2009.