Leczenie endodontyczne zębów trzonowych trzecich

Leczenie endodontyczne zębów trzonowych trzecich
Opis dwóch przypadków
Mateusz Radwański, Aleksandra Palatyńska ‑Ulatowska, Halina Pawlicka

Streszczenie
Jednym z najważniejszych etapów leczenia endodontycznego jest opracowanie kanału korzeniowego. Szczególnym wyzwaniem w codziennej praktyce są zęby o złożonej budowie systemu kanałowego. W takich przypadkach konieczne jest zastosowanie odpowiedniego sprzętu, m.in.  powiększenie pola zabiegowego z użyciem mikroskopu czy też wykorzystanie narzędzi ultradźwiękowych. W pracy przedstawiono opis dwóch przypadków leczenia endodontycznego trzecich zębów trzonowych.

Abstract
One of the most important stages of endodontic treatment is the preparation of the root canal. A particular challenge in everyday practice are teeth with a complex system of canals. In such cases it is essential to use the appropriate equipment, which includes enlargement of the surgical field, with among others, the use of the microscope or also using ultrasonic equipment. The study presented a description of two cases of endodontic treatment of third mandibular molars.

Hasła indeksowe: leczenie endodontyczne, zęby mądrości, opis przypadku

Key words: endodontic treatment, wisdom teeth, case report

Przypadek 1

Przypadek 2

Opracowanie i odpowiednie ukształtowanie kanału korzeniowego stanowi jeden z najważniejszych etapów leczenia endodontycznego. Właściwe poszerzenie kanału zapewnia jego optymalną irygację i późniejsze szczelne wypełnienie (1). Opracowanie kanałów prostych nie sprawia wielu problemów. Pojawiają się one w przypadku występowania krzywizn czy złożonej budowy systemu kanałowego (2). W trudnych przypadkach jest konieczne zastosowanie odpowiedniego sprzętu, m.in. powiększenie pola zabiegowego z użyciem mikroskopu czy wykorzystanie narzędzi ultradźwiękowych. Do opracowania kanałów o znacznym stopniu zakrzywienia częściej stosuje się wykonane ze stopu niklowo‑tytanowego narzędzia ręczne lub maszynowe (3). Dzięki większej giętkości, w porównaniu z narzędziami ze stali nierdzewnej, łatwiej dopasowują się one do przebiegu opracowywanego kanału, a praca z ich wykorzystaniem skutkuje mniejszym ryzkiem powstania błędów jatrogennych (4, 5). Ze względu na skrócenie czasu pracy operatora szczególnym uznaniem lekarzy dentystów cieszą się niklowo-tytanowe narzędzia rotacyjne.

Czytaj więcej: w numerze 6/2017 Magazynu Stomatologicznego