Realizacja wymogów prawnych dotyczących dokumentacji indywidualnej wewnętrznej w istniejącym na rynku oprogramowaniu dla gabinetów i klinik stomatologicznych

Justyna Stasieńko, Dariusz Paliga, Marek J. Matczak

Implementation of legal requirements for internal documentation in the existing software for dental clinics

Streszczenie
Przedmiotem pracy jest analiza porównawcza czterech aplikacji: Prodentis, SmartDental, Estomed i MeDinci w zakresie ich zgodności z przepisami prawa. W pracy wyspecyfikowano wszystkie przepisy dotyczące dokumentacji medycznej, prowadzonej przez podmiot leczniczy, udzielający ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, jakim jest gabinet lub klinika stomatologiczna, oraz określono rodzaje danych, cechy i właściwości dokumentacji medycznej wymagane przez te przepisy. Przeprowadzono badania wskazanych aplikacji pod kątem spełniania przez nie poszczególnych wymogów obowiązującego obecnie stanu prawnego. Wyniki badań przedstawiono tabelarycznie oraz szczegółowo omówiono ich aspekty.

Abstract
The subject of the study is a comparative analysis of four applications (Prodentis, Smart-Dental, Estomed and MeDinci) in terms of their compliance with the law. All regulations concerning medical records of a medical practitioner providing outpatient health services such as a dental practice or clinic have been specified and the types, characteristics and properties of medical records required by these regulations have been determined. Studies of indicated applications have been conducted in order to meet the specific requirements of the current legal situation. The results are tabulated and discussed in detail.

Hasła indeksowe: system informatyczny, wprowadzanie danych, dokumentacja stomatologiczna, wymogi prawne

PIŚMIENNICTWO

  1. Paliga D.,­‍Stasieńko ­‍J.,­‍Matczak ­‍M.­‍J.: Porównanie metod wprowadzania danych w istniejącym na rynku oprogramowaniu dla gabinetów i klinik stomatologicznych. Mag. Stomatol., 2017, 27, 3, 114‑122.
  2. http://www.prodentis.com.pl/
  3. https://www.software ‑clinic.pl/
  4. http://estomed.pl/demo/
  5. https://medinci.pl/
następny artykuł