Kompleksowe leczenie implantologiczno-protetyczno-estetyczne

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 5.40 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Complex treatment involving implantology, prosthetics and aesthetics

Beata Śmielak

Streszczenie
We współczesnej dobie zmieniły się oczekiwania estetyczne pacjentów. Coraz częściej zgłaszają się do stomatologa w celu poprawy uśmiechu albo uzupełnienia brakujących zębów. Zamiast szlifować zdrowe tkanki zębowe, wybierają metody atraumatyczne, polegające na wprowadzeniu wszczepów. Nie są zainteresowani konstrukcjami  ruchomymi ze względu na dyskomfort związany z ich użytkowaniem.
W pracy przedstawiono wybrane przypadki kliniczne kompleksowego postępowania implantologiczno-protetyczno-estetycznego, zmierzającego do uzupełnienia brakujących zębów, odbudowy zniszczonych tkanek twardych przy ich większych i mniejszych defektach.
 
Hasła indeksowe: wszczepy zębowe, licówki, estetyka
 
Summary
The modern era has changed the expectations of patients as regards aesthetics. Increasingly they visit the dentist with the aim of improving their smile or replacing missing teeth. Instead of grinding healthy tooth tissue they choose atraumatic methods that are based on the insertion of implants. They are not interested in removable constructions because of the discomfort associated with their use. The study describes selected clinical cases of complex procedures involving implants, prosthetics and aesthetics, aiming at the replacement of missing teeth, the reconstruction of hard dental tissues with their greater and lesser defects.
 
Key words: dental implants, veneers, aesthetics

PIŚMIENNICTWO
1. Gurel G.: Licówki porcelanowe. Wiedza i sztuka. Wyd. Kwintesencja. Warszawa 2009.
2. Strassler H.E.: Minimally invasive porcelain veneers: indications for conservative esthetic dentistry treatment modality. Gen. Dent., 2007, 55, 7, 686-694, quiz  95-6,712.
3. Malcmacher L.: No-preparation porcelain veneers – back to the future!   Dent. Today,  2005;24(3):86, 88,90-1.
4. Burke F.J., Lucarotti PS.: Ten-year outcome of porcelain laminate veneers placed within the general dental services in England and Wales. J. Dent., 2009, 37, 1, 31-38.
5. Groten M.: Czteropunktowe rekonstrukcje protetyczne z ceramiki tlenkowo-cyrkonowej. Quintessence,  2007, XV, 6, 345-352.
6. Polleter H.: Tlenek cyrkonu –  białe złoto uszlachetnione materiałem ceramicznym e.max Ceram. Cosmetic Dent., 2008, 2, 12-16.
7. Reich S., Petschelt A., Lohbauer U.: The effect of finish line preparation and layer thickness on the failure load and fractography of  ZrO2 copings. J. Prosthet. Dent., 2008, 99, 5, 369-376.
8. Rutten L., Rutten P.: Nowe horyzonty w implantologii estetycznej. Quintessence Periodontologia Implanty, 2009, 1, 61-79.
9. Borchers L. i wsp.:   Influence of hydrothermal and mechanical conditions on the strength of zirconia. Acta Biomaterialia,  2010, 6, 12, 4547-4552.
10. Zhang Y., Lawn B.: Fatigue sensitivity of Y-TZP to microscale sharp-contact flaws. J. Biomed. Mater. Res B  App Biomater., 2005, 72, 2, 388-392.
11. Lasek K., Okoński P., Mierzwińska-Nastalska E. Tlenek cyrkonu –  właściwości fizyczne i zastosowanie kliniczne. Protet.  Stomatol.,  2009, 59, 6, 415-422.
12. Mierzwińska-Nastalska E.: Uzupełnienia ceramiczne. Postępowanie kliniczne i wykonawstwo laboratoryjne. Med Tour Press International. Otwock 2011.
13. Baldissara P.  i wsp.:   Translucency of zirconia copings made with different CAD/CAM systems. J. Prosthet. Dent., 2010,104, 6-12.
14. Szczyrek P.: Badanie wytrzymałości mechanicznej materiałów ceramicznych stosowanych w wykonawstwie uzupełnień pełnoceramicznych. Protet. Stomatol., 2006, 56, 3, 227-232.
15. Spyropoulou P.E. i wsp.: Translucency of shaded zirconia core material. J.  Prosthet. Dent., 2011, 105, 304-307.
16. Grenade C., Mainjot A., Vanheusden A.: Fit of single tooth zirconia copings: comparison between vari­ous manufacturing processes. J. Prosthet.  Dent.,  2011, 105:, 249-255.
17. Nakamura K. i wsp.: Zirconia as a dental implant abutment material: a systematic review. Int. J. Prosthodont.,  2010, 23, 299-309.
18. Koeck B., Wagner W. : Implantologia. Urban & Partner, Wrocław 2004 .
19. Koczarski M.: Smile makeover utilizing direct composite resin veneers. Dent. Today, 2008, 27, 12, 78-79.
20. Kitahara N., Tsuchiya S.: Licówki ceramiczne jako rozwiązanie estetyczne w odcinku przednim. Quintessence techniki dentystycznej, 2007,  1, 5-15.
21. Reshad M. i wsp.: Diagnostic mock-ups as an objective tool for predictable outcomes with porcelain laminate veneers in esthetically demanding patients: a clinical report. J. Prosthet. Dent., 2008,  99, 5, 333-339. 
następny artykuł