Rzadki przypadek występowania mnogich zębów zatrzonowych

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 5.40 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Rare case of multiple distomolar teeth

Dorota Dryl, Janusz Szarmach, Anna Stankiewicz


Streszczenie
Zęby zatrzonowe stanowią formę zębów nadliczbowych, położonych dystalnie w stosunku do zębów mądrości. Najczęściej spotyka się  pojedyncze zęby zatrzonowe w górnym lub dolnym łuku zębowym, określane jako czwarte zęby trzonowe. W pracy przedstawiono rzadki przypadek występowania czwartych, piątych i szóstych zębów trzonowych.

Key words: supernumerary teeth, distomolars 

Summary
Distomolar teeth form a type of supernumerary tooth, located distally in relation to the wisdom tooth. Most frequent are single distomolars in the upper or lower dental arch, described as the fourth molar teeth. The study describes a rare case of fourth, fifth and sixth molar teeth.
 
Hasła indeksowe: zęby nadliczbowe, zęby zatrzonowe 

PIŚMIENNICTWO
1. Zadurska M. i wsp.: Nadliczbowość zębów –  na podstawie piśmiennictwa. Czas. Stomatol., 2005, 58, 4, 265-272.
2. Wędrychowska-Szulc B. i wsp.: Kliniczny i radiologiczny obraz pacjentów z nadliczbowymi zębami przedtrzonowymi oraz możliwości ich leczenia. Czas. Stomatol., 2010, 63, 12, 762-772.
3. Itro A. i wsp.: Multiple supernumerary teeth with no other associated diseases or syndromes  – case report. Dent. Med. Probl., 2007, 44, 2, 267-270.
4. Rahnama M. i wsp.: Zęby nadliczbowe w okolicy zębów trzonowych szczęki. Opis dwóch przypadków. Mag. Stomatol.,  2012, XXII, 4, 22-24.
5. Rahnama M., Szczerba J., Puławska M.; Rzadkie przypadki występowania zatrzymanych zębów zatrzonowych. Mag. Stomatol. Online, 2012, 12, 141-144.
6. Ditto D.S., Akhila R.: Management of multiple impacted supernumerary teeth in a non-syndromic patient using cone beam CT. Dent., 2014, 4, 190. doi:10.4172/2161-1122.1000190.
7. Żochowska U., Masłowska A., Dunin-Wilczyńska I.: Postępowanie diagnostyczne u pacjenta z hiperdoncją. Forum Ortod., 2011, 7, 4, 198-203.
8. Zappa J., Cieślik T.: Zatrzymane czwarte zęby trzonowe w żuchwie i szczęce – opis przypadku.  Dent. Forum,  2006, 34, 1, 91-94.
9. Kąkolewska-Mączyńska J., Żyszka A.: Zęby przytrzonowe i czwarte trzonowe. Czas. Stomatol., 1990, 68, 4, 232-233.
10. Langlais R., Langland O., Nortje C.: Diagnostic imaging of the jaws. Radiographic localisation techinques.  Dent. Radiol. Photo., 1979, 52, 69-77.
11. Owecka M., Kulczyk T.: Zastosowanie tomografii komputerowej z promieniowaniem stożkowym (CBCT) w identyfikowaniu przyczyn nieprawidłowości zębowych. Now. Lek., 2008, 77, 4, 330-333.