Kierunki przyszłego rozwoju implantologii stomatologicznej

Kierunki przyszłego rozwoju implantologii stomatologicznej
Marcin Tutak, Marcin Jędrzejewski, Marta Kłonica, Tomasz Smektała, Katarzyna Sporniak‑Tutak

Prowadzone w 1957 roku przez P.I. Brånemarka badania nad gojeniem się i regeneracją kości doprowadziły do przełomowego odkrycia dotyczącego niezaburzonego wzrostu kości w kontakcie z tytanem –  osteointegracji. Dalsze prace eksperymentalne umożliwiły wprowadzenie pierwszych tytanowych wszczepów dentystycznych w 1965 roku. Od tego momentu trwa nieustanny rozwój implantologii.

W pracy w zwięzły sposób przedstawiono kierunki przyszłego rozwoju implantologii oraz wynikając z tego modyfikacje oczekiwane w najbliższym czasie w codziennej praktyce.Directions of future development of dental implantology

Studies carried out in 1957 by P.I. Brånemark on the healing and regeneration of bone have led to a breakthrough discovery regarding the undisturbed development of the growth of bone in contact with titanium – osseointegration. Further experimental studies enabled the introduction of the first dental implants in 1965. From that moment on there has been an unending development of implantology.

The study briefly describes the directions for the future development of dental implantology and the subsequent modifications that are expected in the nearest future in everyday practice.Artykuł ukazał się w nr. 6.2015 MS
następny artykuł