Stomatologiczne implikacje nurkowania. Przegląd piśmiennictwa

Dental implications of underwater diving – review of the literature
Katarzyna Mańka‑Malara, Dominika Gawlak, Joanna Łuniewska

Streszczenie
Nurkowanie jest dyscypliną sportową coraz częściej uprawianą nie tylko przez wzrastającą liczbę profesjonalistów, ale również wielu amatorów. Podczas przebywania pod wodą organizm jest narażony na długotrwałe, wywołujące negatywne skutki działanie wysokiego ciśnienia. Dotyczą one, między innymi, układu stomatognatycznego, który dodatkowo jest niekorzystnie obciążony z powodu konieczności utrzymywania w ustach urządzenia dostarczającego tlen, co powoduje wymuszoną pozycję żuchwy i przemieszczenie struktur stawu skroniowo‑żuchwowego.
Ze względu na wzrastającą liczbę osób zajmujących się nurkowaniem wydaje się celowe uświadomienie i wyszczególnienie lekarzom rehabilitującym układ stomatognatyczny powikłań, które mogą się pojawić u uprawiających tę dyscyplinę sportową. W piśmiennictwie najczęściej wymienia się urazy ciśnieniowe zatok obocznych jamy nosowej, ich stany zapalne, przewlekłe bóle głowy, neuropatie, choroby stawów skroniowo‑żuchwowych oraz bóle i uszkodzenia zębów.

Hasła indeksowe: stomatologia, nurkowanie, ustnik

Summary
Underwater diving is a sport discipline that is ever more frequently practiced not only by a growing list of professionals, but also by many amateurs. During being under the water, the organism is exposed to long‑term action that elicits negative effects as the result of the action of high pressure. These include, among others, the stomatognathic system, which in addition, has negative effects due to the need of holding in the mouth the mouthpiece with oxygen, which forces positioning of the mandible and displacement of the structures of the temporomandibular joint. Due to the growing number of people getting involve with underwater diving, it seems appropriate to make dentists treating patients aware and to point out the complications that may arise in those who practice this discipline of sport. In the literature, the most commonly enumerated are pressure damage to the paranasal sinuses, their inflammatory conditions, chronic headaches, neuropathies, diseases of the TMJ, dental barotrauma and barodontalgia.

Key words: dentistry, diving, mouthpiece

Przejdź do artykułu


PIŚMIENNICTWO
1. Revuelta R., Sandor G.:  Degloving injury of the mandibular mucosa following an extreme sport accident: a case report. J. Dent. Child., 2005, 72, 104-106.
2. Wesołowski P., Tokarska P., Mańka-Malara K., Wojtowicz A.: Analiza rodzaju urazów doznawanych w obrębie twarzoczaszki w różnych dyscyplinach walki sportowej. Nowa Stomatol.,  2012, 3, 108-113.
3. Bledsoe G.H. i wsp.: Incidence of injury in professional mixed martial arts competitions. J. Sports Sci. Med., 2006, 5, 136-142.
4. Zazryn T.R., Finch C.F., McCrory P.: A 16 year study of injuries to professional kickboxers in the state of Victoria, Australia. Br. J. Sports Med., 2003, 37, 448-451.
5. Jeong J.H., Kim K.: Sphenoid sinus barotrauma after scuba diving. Am. J. Otolaryngol.,  2012, 33, 477-480.
6. Cherian A.: Headache associated with airplane travel:  a rare entity. Neurol. India, 2013, 61, 164-166.
7. Mainardi F., Maggioni F.:  Diagnosis and management of headache attributed to airplane travel. Curr. Neurol. Neurosci. Rep., 2013, 13,  335.
8. Goethe W.H., Bater H., Laban C.: Barodontalgia and barotrauma in the human teeth: findings in navy divers, frogmen, and submariners of the Federal Republic of Germany. Mil. Med., 1989,  154, 491-495.
9. Krzyżak J.: Medycyna nurkowa. Wyd. KOOPgraf, Poznań 2006, 360-361.
10. Kollmann W.: Incidence and possible causes of dental pain during simulated high altitude flights. J. Endod., 1993, 19, 154-159.
11. Lyons K.M., Rodda J.C., Hood J.A.: Barodontalgia: a review, and the influence of simulated diving on microleakage and on the retention of full cast crowns. Mil. Med., 1999, 164, 221-227.
12. Zadik Y., Chapnik L., Goldstein L.: In-flight barodontalgia: analysis of 29 cases in military aircrew. Aviat. Space Environ. Med., 2007, 78, 593-636.
13. Al Hajri W., Al Madi E.: Prevalence of barodontalgia among pilots and divers in Saudi Arabia and Kuwait. Saudi Dent. J., 2006, 18, 134-140.
14. Papiernik M. i wsp.: Częstość i przyczyny barodontalgii u amatorów nurkowania. Dent. Med. Probl., 2009,  46, 69-74.
15. Gonzalez S., Mdel M., Marquez A.: Incidence of barodontalgias and their relation to oral/dental condition in personnel with responsibility in military flight. Med. Oral, 2004, 9, 98-105.
16. Gulve M.N. i wsp.: The effect of environmental pressure changes on the retentive strength of cements for orthodontic bands.  Diving Hyperb. Med.,  2012, 42, 78-81.
17. Lyons K., Rodda J., Hood J.: The effect of environmental pressure changes during diving on the retentive strength of different luting agents for full cast crowns. J. Prosthet. Dent., 1997,  78, 522-527.
18. Musajo F. i wsp.: The influence of environmental pressure on retentiveness of prosthetic crowns: an experimental study. Quintessence Int., 1991,  23, 367-369.
19. Gulve M.N., Gulve N.D.: The effect of pressure changes during simulated diving on the pull out strength of glass fiber posts. Dent. Res. J., 2013, 10, 737-743.
20. Gulve M.N., Gulve N.D.: Provisional crown dislodgement during scuba diving: a case of barotrauma. Case Rep. Dent., 2013,  ID 749142,  http://dx.doi.org/10.1155/2013/749142
21. Zadik Y. i wsp.: Dental fractures on acute exposure to high altitude. Aviat. Space Environ. Med., 2006, 77, 654-657.
22. See C. i wsp.: The influence of pressure changes on endodontically treated teeth during simulated dives. Int. Endod. J., 2012,  45, 57-62.
23. Hobson R.S., Newton J.P.: Dental evaluation of scuba diving mouthpieces using a subject assessment index and radiological analysis of jaw position. Br. J. Sports Med., 2001, 35, 84-88.
24. Ingervall B., Warfvinge J.: Activity of orofacial musculature during use of mouthpieces for diving. J. Oral Rehabil., 1978,  5, 269-277.
25. Hobson R.S.: Airway efficiency during the use of scuba diving mouthpieces. Br. J. Sports Med., 1996, 30, 145-147.
26. Aldridge R.D., Fenlon M.R.: Prevalence of temporomandibular dysfunction in a group of scuba divers. Br. J. Sports Med., 2004,  38, 69-73.
27. Lobbezoo F. i wsp.: Predictors for the development of temporomandibular disorders in scuba divers. J. Oral Rehabil., 2014, 41, 573-580.
28. Hobson R.S.: Temporomandibular dysfunction syndrome associated with scuba diving mouthpieces. Br. J. Sports Med., 1991, 25, 49-51.
29. Scully C., Cawson R.A.: Travel, sports, leisure activities and health. Medical problems in dentistry. Elsevier, 5th edn., Edinburgh 2005, 546-555.
30. Jagger R.G., Jackson S.J., Jagger D.C.:  In at the deep end – an insight into scuba diving and related dental problems for the GDP. Br. Dent. J., 1997, 183, 380-382.
31. Potasman I.I., Pick N.: Primary herpes labialis acquired during scuba diving course. J. Travel Med., 1997,  4,  144-145.