Koncepcje leczenia protetycznego opartego na wszczepach śródkostnych

Koncepcje leczenia protetycznego opartego na wszczepach  śródkostnych

Concepts of prosthetic treatment based on dental implants

Marcin Tutak, Tomasz Smektała, Marcin Jędrzejewski, Katarzyna Sporniak-Tutak

Zaplanowanie leczenia protetycznego z wykorzystaniem wszczepów  jest bardzo ważnym elementem rehabilitacji pacjentów z brakami zębowymi. Sposób leczenia zależy od wielu czynników, które muszą być uwzględnione, zanim zostaną podjęte działania chirurgiczne. W pracy zwrócono uwagę na warunki anatomiczne w różnych częściach jamy ustnej, konfigurację i wzajemną relację przestrzenną wyrostków zębodołowych, liczbę i rozmieszczenie wszczepów oraz rodzaje uzupełnień protetycznych. Omówiono potencjalne  czynniki, które mogą prowadzić do niepowodzeń protetycznych.

 
Prosthetic treatment planning using implants is a very important element of the rehabilitation of missing teeth. The method of treatment depends on many factors that need to be taken into account before surgical procedures are undertaken. The study drew attention to the anatomical conditions in various parts of the oral cavity, the configuration and mutual spatial relations of the dental alveolus, the number and distribution of implants and the various types of prostheses. There was a discussion about the potential factors that may lead to prosthetic failures.

ABC11
Most 12-punktowy na 6 wszczepach w żuchwie


Artykuł ukazał się w nr. 11/2014 MS
KUP ARTYKUŁ