Badanie jamy ustnej jako element profilaktyki onkologicznej – praktyczny przewodnik

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 5.40 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Agnieszka Droździk, Janina Czuryszkiewicz-Cyrana, Katarzyna Grocholewicz, Mariusz Lipski

Streszczenie
Wykrycie w czasie badania zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej wymaga od stomatologa powzięcia decyzji dotyczącej dalszego postępowania, zwłaszcza jeśli są to zmiany przednowotworowe i potencjalnie nowotworowe. Właściwie i szybko przeprowadzona diagnostyka może poprawić rokowanie i zmniejszyć śmiertelność. Informacje zawarte w artykule pozwolą stomatologom odpowiednio ocenić zmianę, zdiagnozować ją i leczyć bądź skierować pacjenta do specjalisty biegłego w diagnostyce i leczeniu nowotworów.
zmiana przednowotworowa, profilaktyka onkologiczna, biopsja
 
 
The discovery during examination, of lesions on the oral mucous membrane require the dentist to undertake decisions regarding further treatment, especially if they are precancerous and potentially neoplastic. Appropriate and quickly carried out diagnosis may improve the prognosis and reduce morbidity. Information contained in the article allows dentists to make the appropriate evaluation of the lesion, diagnose it and treat it or refer the patient to a specialist who deals with the diagnosis and treatment of neoplasms.
precancerous lesion, oral cancer prevention, biopsy