Neurologia Praktyczna, 1/2013

  • Wieloogniskowa neuropatia ruchowa
  • Badanie PET w śpiączce i w stanie wegetatywnym
  • Nagły niespodziewany zgon w padaczce: mechanizmy, częstość występowania oraz zapobieganie
  • Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych 
  • Komunikacja z pacjentem ze stwardnieniem rozsianym 
  • Odpowiedzialność niezależna od winy 

Wersja eBook:

Cena: 16.80 PLN

Wieloogniskowa neuropatia ruchowa 
 
Badanie PET w śpiączce i w stanie wegetatywnym 
 
Nagły niespodziewany zgon w padaczce: mechanizmy, częstość występowania oraz zapobieganie 
 
Omówienie interesujących doniesień kazuistycznych i klinicznych 
 
Komunikacja z pacjentem ze stwardnieniem rozsianym 

Odpowiedzialność niezależna od winy 
 
Co warto przeczytać, co warto mieć w bibliotece? 
 
Kalendarium konferencji naukowych 
 
Quiz

Wieloogniskowa neuropatia ruchowa
Multifocal motor neuropathy
Marta Lipowska
 
Streszczenie
Wieloogniskowa neuropatia ruchowa (multifocal motor neuropathy – MMN) jest to rzadka neuropatia ruchowa charakteryzująca się powoli postępującym, asymetrycznym, odsiebnym niedowładem kończyn. Etiologia tej neuropatii ma najprawdopodobniej podłoże autoimmunologiczne. Stwierdzenie w badaniach elektrofi zjologicznych bloku przewodzenia we włóknach ruchowych nerwów obwodowych przy prawidłowym przewodzeniu we włóknach czuciowych jest kluczowe dla rozpoznania, może być jednak trudne do wykrycia. Umiejętność rozpoznawania MMN i różnicowania jej z chorobami neuronu ruchowego oraz innymi neuropatiami jest istotna z uwagi na możliwość jej skutecznego leczenia immunoglobulinami podawanymi dożylnie. W niniejszym artykule omówiono obraz kliniczny, diagnostykę elektrofi - zjologiczną i inne badania dodatkowe, kryteria rozpoznania oraz leczenie MMN. 
 
Abstract 
Mulitfocal motor neuropathy (MMN) is a rare motor neuropathy characterized by slowly progressive, asymetric, distal limb weakness. MMN is considered immune mediated. The electrophysiological fi nding of motor conduction block in the absence of abnormalities in sensory nerves is the hallmark of MMN, but can be diffi cult to detect. It is important to recognize MMN from other neuropathies and motor neuron disease, as it is treatable with intravenous immunoglobulins. In this paper clinical features, electrophysiology and other accessory investigations, diagnostic criteria and treatment of MMN are reviewed.  
 
Słowa kluczowe: wieloogniskowa neuropatia ruchowa, blok przewodzenia, immunoglobuliny
Key words: multifocal motor neuropathy, conduction block, immunoglobulins