Protezy acetalowe i nylonowe. Przegląd piśmiennictwa

Acetyl and nylon resin dentures. Review of the literature

Jacek Kasperski, Magdalena Wyszyńska, Magdalena Jaroszuk-Rogal, Andrzej Mitera

 

Protezy nylonowe i acetalowe są uzupełnieniami termoplastycznymi stosowanymi jako alternatywa protez akrylowych. Odznaczają się licznymi zaletami, takimi jak estetyka, brak odczynów alergicznych i elastyczność, mają jednak także wady związane z obróbką oraz kosztem wykonania. W pracy dokonano przeglądu piśmiennictwa pod kątem porównania wad i zalet acetalu i nylonu jako materiałów na protezy dentystyczne oraz ich zastosowania.

acetal, nylon
 
Jacek Kasperski, Magdalena Wyszyńska, Magdalena Jaroszuk-Rogal, Andrzej Mitera

Nylon and acetyl resin dentures are thermoplastic replacements that are used as an alternative to acrylic dentures. They are noted for their many advantages such as aesthetics, absence of allergenic reagents and elasticity. However, they also have disadvantages associated with its handling and the costs involved. The study involved a review of the literature from the point of view of comparing the advantages and disadvantages of acetyl and nylon as materials for dentures and their use.

acetyl, nylon

5.40PLN

Komputerowe projektowanie uzupełnień stałych w systemie CAD/CAM

Computer-aided design of permanent prostheses using the CAD/CAM system

Aldona Walasik-Cholewa

 

Praca, oparta na piśmiennictwie i materiałach firmowych, przedstawia proces powstawania uzupełnień stałych z wsparciem komputerowych systemów projektowych i wykonawczych. Ukazuje przewagę tego sposobu nad tradycyjnym procesem wytwarzania uzupełnień protetycznych dzięki poprawie ich jakości, estetyki i oszczędności czasu lekarza, technika i pacjenta, a przede wszystkim poprawie komfortu obsługi pacjenta.

uzupełnienia protetyczne stałe, system CAD/CAM
 
Aldona Walasik-Cholewa

The study, based on the literature and on commercial material, describes the process of construction of permanent prostheses with the help of computer-aided design and production systems. It indicates the advantage of this method over traditional processes of making prostheses thanks to the improvement of quality, aesthetics and saving of time of the dentist, technician and patient and, most of all in making patient treatment easier.

permanent dental prostheses, CAD/CAM system

5.40PLN

Wykorzystanie elektronicznego łuku twarzowego ARCUSdigma II oraz łuku wargowego Bimlera w diagnostyce i leczeniu zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego za pomocą szyn zwarciowych. Opis przypadku

Use of electronic ARCUSdigma II face bow and the Bimler labial arch in diagnosis and treatment of functional disturbances of the stomatognathic system using occlusal splints. Case description

Mieszko Więckiewicz, Artur Predel, Włodzimierz Więckiewicz

 

W pracy przedstawiono przypadek 47-letniej pacjentki cierpiącej na okresowe bóle okolicy prawego stawu skroniowo-żuchwowego oraz obustronne trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych. Po wnikliwej diagnostyce z wykorzystaniem badania podmiotowego i przedmiotowego, badania za pomocą elektronicznego łuku twarzowego ARCUSdigma II i wykonaniu zdjęć rentgenowskich chorą zakwalifikowano do leczenia szyną zwarciową. Podczas badania wykorzystano łuk wargowy Bimlera do połączenia, za pomocą masy silikonowej, elementu podtrzymującego emiter fal ultradźwiękowych aparatu ARCUSdigma II z żuchwą. W artykule przedstawiono również kolejne etapy leczenia oraz sposób wykonania szyny w zwarciu centrycznym.

elektroniczny łuk twarzowy, łuk wargowy Bimmlera, zaburzenia czynnościowe układu stomatognatycznego, szyny zwarciowe
 
Mieszko Więckiewicz, Artur Predel, Włodzimierz Więckiewicz

The study describes the case of a 47-year-old female patient suffering with periodic pain episodes in the region of the right temporomandibular joint, with bilateral clicking of the TMJ. After careful diagnosis from patient history and clinical examination, examination using the ARCUSdigma II electronic face bow and radiographs, the patient was qualified for treatment with the occlusal splint. During the examination, use was made of the Bimler labial arch to join, with the help of silicone putty, the part with the ultrasonic wave generator of the ARCUSdigma II with the mandible. The article also describes the further stages of treatment and the way of making the splint with centric occlusion.

electronic face bow, Bimler labial arch, functional disturbances of the stomatognathic system,occlusal splints

5.40PLN

Wpływ preparatu Clearfil Ceramic Primer na siłę wiązania wewnątrzustnych systemów do naprawy uzupełnień metalowo-ceramicznych

Influence of Clearfil Ceramic Primer on the bonding strength of intraoral systems for repair of metal-ceramic restorations

Mariusz Pryliński, Ewa Sobolewska, Agata Prylińska, Bogumiła Frączak

 

Najczęściej stosowaną technologią wykonawstwa koron i mostów jest technologia napalania ceramiki na metal. Odłamania materiału licującego zdarzają się, co prawda, rzadko, jednak są trudnym problemem klinicznym w codziennej praktyce.

Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu preparatu Clearfil Ceramic Primer na siłę wiązania powierzchni ceramiki z materiałami kompozytowymi wchodzącymi w skład zestawów do naprawy porcelany Ceramic Repair, Re Veneer oraz Clearfil Repair Kit.
 

uzupełnienia metalowo-ceramiczne, metody naprawcze, test ścinający
 
Mariusz Pryliński, Ewa Sobolewska, Agata Prylińska, Bogumiła Frączak

The most commonly used technology for the construction of crowns and bridges is the technique of firing porcelain to metal. The fracturing away of facing material, albeit rare, is a difficult clinical problem in everyday practice. The aim of the studies was to determine the influence of the preparation Ceramic Primer on the bond strength between the porcelain surface and the composite materials that are components of the porcelain repair kits Ceramic Repair, Re Veneer and Clearfil Repair Kit.

metal-ceramic restorations, repair methods, shear test

5.40PLN

Wpływ preparatów adhezyjnych na poprawę użytkowania protez całkowitych

The influence of denture adhesive preparations on the improvement of full denture wearing

Jolanta Magdalena Sułek

 

Praca stanowi przegląd piśmiennictwa dotyczący środków adhezyjnych.
W artykule przedstawiono wady i zalety preparatów adhezyjnych, a także wskazania i przeciwwskazania do ich stosowania.
 

preparaty adhezyjne, adaptacja do protez
 
Jolanta Magdalena Sułek

The study constitutes a review of the literature regarding dental adhesive agents. The article describes the advantages and disadvantages of adhesive preparations together with their indications and contraindications.

adhesive preparations, adaptation to dentures

5.40PLN

Zdrowe przyzębie warunkiem zdrowia ogólnego

Healthy periodontium – a condition for general health

Karolina Kopciewicz, Maciej Zaremba, Maciej R. Czerniuk

 

Liczne badania dostarczają informacji o dodatniej korelacji przewlekłego procesu zapalnego toczącego się w przyzębiu z wieloma jednostkami chorobowymi, takimi jak miażdżyca, cukrzyca, choroby układu oddechowego, osteoporoza, a także z przedwczesnym porodem i niską masą urodzeniową dziecka. Wiedza ta skłoniła autorów do podjęcia próby sprawdzenia świadomości społeczeństwa dotyczącej tych zagadnień.

Celem pracy było sprawdzenie świadomości społeczeństwa na temat konsekwencji nieleczenia chorób przyzębia, a także poznanie źródła ich informacji o chorobach przyzębia i uzyskanie odpowiedzi, skąd ankietowani chcieliby otrzymywać więcej wiadomości na ten temat.

W badaniu wzięły udział 224 osoby w przedziale wiekowym 18-64 lata: 112 kobiet i 112 mężczyzn (średnia wieku wynosiła 22 lata). Ponad 90% ankietowanych stanowiły osoby między 18. a 30. rokiem życia. Wszyscy byli mieszkańcami miast. Respondenci wypełniali ankietę internetową, której wyniki były przesyłane do specjalnej bazy danych.

Odsetek odpowiedzi negatywnych na każde pytanie dotyczące związku między chorobą przyzębia a chorobami ogólnymi przekraczał 70%.

Wiedza społeczeństwa na temat związku choroby przyzębia z miażdżycą, cukrzycą, chorobami układu oddechowego, osteoporozą i przedwczesnym porodem, niską masą urodzeniową dziecka jest niewystarczająca. Konieczne jest usprawnienie kanałów przekazywania informacji pacjentom i zwrócenie szczególnej uwagi na uświadamianie ich o znaczeniu profilaktyki pierwszorzędowej.
 

choroba przyzębia, miażdżyca, cukrzyca, poród przedwczesny, czynniki ryzyka
 
Karolina Kopciewicz, Maciej Zaremba, Maciej R. Czerniuk

Numerous studies provide information about the positive correlation of the process of chronic inflammation occurring in the periodontium with many disease entities such as arteriosclerosis, diabetes, diseases of the respiratory system, osteoporosis; also with premature birth and low birth weight. This knowledge has inclined the authors to test out the awareness of society in general to these matters. The aim of the study was to test the awareness of society in general to the consequences of untreated periodontal disease and of how to get to this information about periodontal disease and how to get an answer. Where would those surveyed want to get more information about the subject? The study involved 224 individuals in the age range 18-64 years: 112 females and 112 males (mean age 22 years). More than 90% of those questioned were between the ages of 18 to 30 years. All lived in towns. They filled in a questionnaire via the Internet, which was sent to a special database. The percentage of negative responses to each question related to the connection between periodontal disease and general disease exceeded 70%. The knowledge of society in general about the connection between periodontal disease and arteriosclerosis, diabetes, diseases of the respiratory system, osteoporosis, premature birth and low birth weight were insufficient. It is vital that channels for the passing on of information to patients are improved and that particular attention is paid to making them aware about the significance of primary prevention.

periodontal disease, atherosclerosis, diabetes, premature birth, risk factors

5.40PLN

Analiza densytometryczna cyfrowego obrazu radiologicznego wybranych przewlekłych zmian okołowierzchołkowych

Densitometric analysis of digital radiographic image of selected chronic periapical lesions

Iwona Bednarz, Katarzyna Łysiak-Drwal, Paweł Kubasiewicz-Ross, Konstanty Sławecki

 

Autorzy przedstawili analizę porównawczą dwóch metod oceny densytometrycznej tkanek, metody bezpośredniej oraz wykorzystującej tzw. wzorzec gęstości. Ponadto celem pracy było przedstawienie pośredniej metody oceny densytometrycznej przewlekłych zmian okołowierzchołkowych z wykorzystaniem procentowego wskaźnika wg Ørstavika. Materiał badany stanowiło 20 obrazów rentgenowskich, pozyskanych od 18 pacjentów Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

densytometria, wzorzec gęstości, zmiany okołowierzchołkowe
 
Iwona Bednarz, Katarzyna Łysiak-Drwal, Paweł Kubasiewicz-Ross, Konstanty Sławecki

The authors describe a comparative analysis of two methods of densitometric evaluation of tissues, i.e. the direct method and using the so-called density pattern. In addition, the aim of the study was to present the indirect method of densitometric evaluation of chronic periapical lesions using the percentage indicator according to Ørstavik. The material examined consisted of 20 radiographs from 18 patients at the Chair and Department of Oral Surgery of the Wroclaw Medical University.

densitometry, density pattern, periapical lesions

5.40PLN

Zmiana położenia osiowego siekaczy dolnych i kształtu łuku zębowego żuchwy w odcinku przednim. Fotoreportaż kliniczny

Change of axis of mandibular incisors and shape of dental arch in anterior segment. Clinical photo report

Jacek Ciesielski

 

Przyczyną zgłoszenia się pacjenta do gabinetu stomatologicznego są często kwestie związane z poprawą estetyki zębów. W znacznej części przypadków jest to jednak problem wtórny. W opisanym przypadku klinicznym poprawiono wygląd zębów siecznych żuchwy. Użycie licówek porcelanowych przyniosło zamierzony efekt terapeutyczny i estetyczny.

licówki porcelanowe, rekonstrukcja, łuk zębowy, położenie osiowe
 
Jacek Ciesielski

A frequent reason for visiting the dentist is the improvement of tooth aesthetics. In the great majority of cases this is, however, a secondary problem. In the clinical case described, the appearance of mandibular incisors was improved. The use of porcelain facings brought the desired therapeutic and aesthetic effects.

porcelain facings, reconstruction, dental arch, axis of teeth

5.40PLN

Znieczulenie miejscowe pacjentów w przebiegu zapalenia tkanek miękkich jamy ustnej

Local anaesthesia in patients with inflammation of oral soft tissues

Jolanta Białkowska-Głowacka, Grażyna Grzesiak-Janas, Monika Ratajek-Gruda

 

W pracy przedstawiono różne sposoby przeprowadzenia znieczulenia miejscowego pacjentów, u których proces zapalny obejmował tkanki miękkie w jamie ustnej. Za pomocą wizualno-analogowej skali bólu VAS porównano skuteczność techniki podawania środka znieczulającego bezpośrednio w okolice tkanek miękkich objętych zapaleniem.

znieczulenia, stany zapalne
 
Jolanta Białkowska-Głowacka, Grażyna Grzesiak-Janas, Monika Ratajek-Gruda

The study describes various methods of administering local anaesthesia to patients with inflamed oral soft tissue. Using the visual-analogue VAS pain scale, a comparison is made of the effectiveness of techniques for applying the anaesthetic agent directly in the region of the inflamed soft tissue.

local anaesthetics, inflammatory conditions

5.40PLN

Usunięcie fragmentu złamanego narzędzia endodontycznego z części wierzchołkowej kanału korzeniowego za pomocą ultradźwięków. Opis dwóch przypadków

Removal of fragment of broken endodontic instrument from apical part of root canal with the aid of ultrasonics. Description of two cases

Mariusz Lipski, Maciej Dębicki, Piotr Więcławski

 

W pracy opisano dwa przypadki usunięcia złamanego fragmentu narzędzia endodontycznego, pozostawionego w obrębie wierzchołkowego odcinka kanału korzeniowego. W obu przypadkach były to drugie zęby przedtrzonowe szczęki. W pierwszym przypadku instrument został złamany bezpośrednio po wyłuszczeniu miazgi, w drugim zaś tkwił od wielu lat w materiale wypełniającym kanał korzeniowy. Stworzenie odpowiedniego dostępu do złamanych narzędzi z jednoczesnym zastosowaniem aktywacji ultradźwiękami zapewniło ich skuteczne usunięcie.

leczenie endodontyczne, powikłania, złamanie narzędzia, ultradźwięki
 
Mariusz Lipski, Maciej Dębicki, Piotr Więcławski

The study describes two cases of removal of fragments of broken endodontic instruments, left in the region of the apical section of the root canal. In both cases, these were second maxillary premolars. In the first case, the instrument had broken immediately after pulp extirpation; in the second case, it had remained over many years in the material that filled the root canal. The creation of appropriate access to the broken instruments with simultaneous use of ultrasonics ensured their effective removal.

endodontic treatment, complications, instrument fracture, ultrasonics

5.40PLN

Polerowanie materiałów kompozytowych

Polishing of composite materials

Lidia Jamróz-Wilkońska i Jerzy Krupiński

 

Opracowanie powierzchni materiałów kompozytowych stanowi istotny etap w procesie bezpośredniego wypełniania ubytków tkanek twardych zębów. W pracy, na podstawie piśmiennictwa, przedstawiono rolę etapu polerowania materiałów złożonych, a także czynniki wpływające na jego właściwe przeprowadzenie oraz parametry określające stan powierzchni kompozytów.

materiały kompozytowe, polerowanie, szorstkość powierzchni
 
Lidia Jamróz-Wilkońska i Jerzy Krupiński

The finishing of the surface of composite materials is a significant stage in the direct filling of cavities in the hard dental tissues. The study, on the basis of the literature, presents the role of the polishing stage of composite materials and the factors influencing its correct application and the parameters that describe the condition of the composite surface.

composite materials, polishing, surfaces roughness

5.40PLN

Analiza odczuwania lęku przez pacjentów leczonych stomatologicznie

Analysis of fear perception by patients undergoing dental treatment

Justyna Klepacz-Szewczyk i Michał Łęski

 

Mimo coraz lepszej opieki stomatologicznej leczenie zębów w opinii pacjentów jest nierozerwalnie związane lękiem. Strach i niepokój stanowią istotny czynnik powodujący unikanie leczenia stomatologicznego i przyczyniają się do pogłębienia złego stanu zdrowia jamy ustnej.

Przeprowadzono badanie w formie anonimowej ankiety wśród pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 6 Instytutu Stomatologii w Łodzi. Analizowano poziom lęku i oceniano negatywny stosunek pacjenta do wizyt u dentysty.

Największą grupę ankietowanych stanowili pacjenci w wieku 18-21 lat z wykształceniem średnim. Główną przyczyną zgłaszania się mężczyzn na wizytę stomatologiczną były dolegliwości bólowe. Natomiast u kobiet – wizyty kontrolne. Większość pacjentów słyszała niekorzystne opinie o wymienionych w ankiecie zabiegach, stwierdziła jednak, że obawy związane z leczeniem były nieuzasadnione. Z analizy wynika, że największy niepokój ankietowanych kobiet budziło wrażenie pośpiechu lekarza w czasie wizyty, a wśród mężczyzn bagatelizowanie bólu przez dentystę.

Niski poziom świadomości ankietowanych pacjentów dotyczący zdrowia jamy ustnej skłania do prowadzenia działań edukacyjnych, mających na celu uświadomienie im konieczności stałego monitorowania stanu zdrowia zębów dzięki regularnym wizytom kontrolnym. Zalecane jest podjęcie czynności pozwalających obniżyć poziom lęku przed wizytami stomatologicznymi przez zaznajamianie pacjentów z bezbolesnymi metodami leczenia stomatologicznego.
 

lęk, strach przed leczeniem stomatologicznym
 
Justyna Klepacz-Szewczyk i Michał Łęski

Despite ever better dental care, dental treatment, according to patient opinion, is inextricably linked to fear. Fear and unease are significant factors that lead to the avoidance of dental treatment and contribute to an intensification of the bad state of health of the oral cavity. The study was carried out in the form of an anonymous questionnaire among patients attending the Dental Institute at the University Hospital Nr 6 in Lodz. The level of fear was analyzed and the negative attitude of the patient to the visit at the dentist was assessed. The largest group surveyed was composed of patients between the ages of 18-21 years with secondary education. The chief reason for presentation by men was pain. In women, however, the main reason was for a check-up. The majority of patients had heard unfavourable opinions about procedures mentioned in the questionnaire, but said that fears associated with treatment were unfounded. It appears from the analysis that the greatest unease in the women surveyed was that caused by the impression that the dentist was in a hurry during the visit and among the men, that the dentist downplayed the pain. The low level of awareness among the surveyed patients about oral health urges the undertaking of educational measures with the aim of making them aware of the need for constant monitoring of dental health with regular dental checkups.

anxiety, fear before dental treatment

5.40PLN

Stan higieny jamy ustnej i zachowania prozdrowotne studentów – na podstawie badań ankietowych

Sate of oral hygiene and pro-health behaviour of students – questionnaire study

Jan Bocianowski i Grzegorz Leśniewski

 

Celem pracy była analiza nawyków higienicznych losowo wybranych studentów pierwszego roku Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Materiał do badań stanowiły dane zawarte w ankietach wypełnionych w latach 2005-2007 przez 628 studentów. Analiza materiału ankietowego wykazała niewystarczającą wiedzę badanej grupy o właściwej higienie jamy ustnej.

higiena jamy ustnej, profilaktyka, badania ankietowe, test 2
 
Jan Bocianowski i Grzegorz Leśniewski

The aim of the study was to analyse health habits among randomly selected first-year students of the Poznań University of Life Sciences. Data was taken from questionnaires filled in during the years 2005-2007 by 628 students. Analysis showed there to be insufficient knowledge about correct oral hygiene.

oral hygiene, prevention, questionnaire study, 2 test

5.40PLN