Złożone leczenie protetyczne pacjenta użytkującego protezę teleskopową w żuchwie – opis przypadku

Tomasz Dąbrowa, Michał Biały, Włodzimierz Więckiewicz


Wstęp. Protezy teleskopowe są korzystnym rozwiązaniem dla pacjentów z uzębieniem resztkowym. Zapewniają dobre obciążenie zębów filarowych i stabilność protezy podczas aktu żucia. Eliminują ruchy ciągnące, rwące i chwiejące, które występują podczas użytkowania protez częściowych z klamrami.
Cel pracy. Autorzy przedstawili przypadek pacjenta użytkującego protezę teleskopową w żuchwie od 12 lat.
Wynik. 82-letni pacjent zgłosił się w celu leczenia protetycznego. Od 12 lat użytkował protezę całkowitą w szczęce i teleskopową w żuchwie. W trakcie leczenia wykonano nową protezę całkowitą w szczęce i przebudowano całkowicie protezę teleskopową. Uzupełnienia oddano do dalszego użytkowania.
Podsumowanie. System koron teleskopowych ma wiele zalet, które przemawiają za celowością stosowania tych uzupełnień protetycznych w leczeniu osób starszych o ograniczonej motoryce, słabym wzroku i niemogących mieć zastosowanych wszczepów śródkostnych.
korona teleskopowa, protezy ruchome częściowe

Complex prosthetic treatment of patient using telescopic prosthesis in mandible – case description
Tomasz Dąbrowa, Michał Biały, Włodzimierz Więckiewicz


Background. Telescopic prostheses are a useful solution for patients with residual dentition. They ensure good loading of abutment teeth and stability of denture during eating. They eliminate the pulling, tearing and unsteady movements that occur during use of partial dentures with clasps. Objectives. The authors described a case of a patient using a telescopic prostheses in the mandible for twelve years. Result. The 82-year-old patient appeared for prosthetic treatment. He has been using a complete denture in the maxilla and a telescopic one in the mandible for 12 years. During treatment a new full denture was made in the maxilla and the telescopic denture was totally rebuilt. The finished dentures were returned for further use to the patient. Conclusions. The telescopic crowns system has many advantages that indicate the aptness of using these prostheses in the treatment of elderly peoples with limited mobility, poor vision and who are not candidatesfor intraosseous implants.
telescopic crown, removable partial prostheses

5.40PLN

Wykorzystanie uzębienia resztkowego zaopatrzonego we wkłady korzeniowe (kopuły korzeniowe) jako podparcia protez szkieletowych – opis przypadków

Paweł Mieszkowski, Anna Mieszkowska, Janusz Borowicz


Stomatolodzy praktycy w codziennej pracy stają często przed problemem wykorzystania niektórych zębów w odbudowie ciągłości łuków zębowych. Dotyczy to przypadków, gdy istniejące zęby są w stanie, który stawia pod znakiem zapytania możliwość ich zachowania w jamie ustnej lub odtworzenia metodami konwencjonalnymi.
Celem pracy jest opisanie leczenia protetycznego zmierzającego do zachowania zębów wstępnie zakwalifikowanych do ekstrakcji.
W pracy przedstawiono opisy przypadków czterech pacjentów (2 kobiety, 2 mężczyzn), u których występowały zęby z cechami rozchwiania, ze znacznym zanikiem wyrostka zębodołowego, wydłużone – przekraczające znacznie płaszczyznę zgryzową, nieprawidłowo leczone endodontycznie, które wstępnie zakwalifikowano do usunięcia. W wymienionych przypadkach podjęto się leczenia protetycznego z zastosowaniem odlewanych wkładów korzeniowych (kopuł korzeniowych), które wykorzystano następnie jako podparcie protez szkieletowych.
Po kilkuletniej obserwacji (od 2 do 9 lat) stwierdzono zadowalające funkcjonowanie zastosowanych uzupełnień protetycznych u wszystkich pacjentów. Jedynie w jednym przypadku (po 9 latach) było konieczne usunięcie jednego z dwóch zachowanych zaopatrzonych we wkłady korzeni.
Z perspektywy protetycznej zastosowane postępowanie nie tylko stwarza większy komfort użytkowania protezy, ale jest wskazane ze względów fizjologicznych. Pozostawienie zębów spowalnia bowiem zanik okolicznego wyrostka zębodołowego, a zachowanie receptorów przyzębia sprzyja lepszej koordynacji nerwowo- mięśniowej, co pozwala kontrolować i stopniować siły wyzwalane podczas żucia, zachowanie zaś wielkości wyrostka zębodołowego poprawia retencję i stabilizację protez ruchomych.
wkłady korzeniowe, kopuły korzeniowe

Use of residual dentition with root inlays (root copings) as a support for skeleton dentures – case descriptions
Paweł Mieszkowski, Anna Mieszkowska, Janusz Borowicz


Dental clinicians in everyday practice often face the problem of utilizing certain teeth in the reconstruction of the continuity of the dental arches. This concerns cases where the existing teeth are in a condition that questions the possibility of their retention in the oral cavity or the possibility of reconstruction by the use of conventional methods. The aim of the study was to describe prosthetic treatment aiming to retain teeth that were initially qualified for extraction. The study describes four cases of patients (2 females, 2 males) in whom there were teeth that were mobile, with significant alveolar resorption, elongated – significantly exceeding the occlusal plane, improperly treated endodontically, that were initially qualified for removal. In the cases mentioned prosthetic treatment was undertaken using cast root posts (root copings) that were subsequently used as denture abutments for skeleton dentures. After a few years of observation (from 2 to 9 years) there was found to be satisfactory function of the dentures used in all of the patients. Only in one case (after 9 years) was it necessary to remove one of the two retained roots fitted with root posts. From the prosthetic perspective the procedure used, not only creates greater comfort for the patient, but is indicated for physiological reasons. The retention of teeth, however, retards the resorption of the alveolar process and the behaviour of the periodontal receptors favours better neuromuscular coordination, which allows for the control and gradual increase of forces released during chewing, thus retaining the size of the alveolar process, improving the retention and stability of removable prostheses.
 

5.40PLN

Ocena tkanek przyzębia u pacjentów ze zredukowanym łukiem zębowym pod względem zasadności rehabilitacji protetycznej

Piotr Napadłek, Halina Panek, Włodzimierz Więckiewicz, Tomasz Dąbrowa


Cel pracy. Celem pracy była analiza nasilenia zmian w tkankach przyzębia u pacjentów z różnym stopniem redukcji łuków zębowych pod względem zasadności przeprowadzenia rehabilitacji protetycznej.
Materiał i metody. Materiał badań stanowiło 120 pacjentów obojga płci, w wieku 41-65 lat, którzy zgłosili się do Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 2007-2011. Pacjenci zostali podzieleni na trzy grupy A, B i C, po 40 osób każda, w zależności od stopnia redukcji łuków zębowych. Wszystkich pacjentów poddano badaniu podmiotowemu i przedmiotowemu poszerzonemu o ocenę stanu tkanek przyzębia przeprowadzoną z wykorzystaniem wskaźnika PPI, wskaźnika PBI oraz klasyfikacji recesji periodontalnych wg Millera. Do oceny instrumentalnej tkanek przyzębia zastosowano urządzenie Periotest. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej.
Wyniki badań. Ocena tkanek przyzębia wykazała znaczne zaawansowanie zmian zapalnych oraz zanikowych w grupie B w porównaniu z grupą A. W grupie pacjentów ze zredukowanym łukiem zębowym częściej występował zanik brodawki dziąsłowej oraz stan zapalny i ubytek tkanek przyzębia, a także stwierdzono większą liczbę zębów z recesją periodontalną i wzmożonym rozchwianiem w porównaniu z grupą C z pełnymi łukami zębowymi.
Wnioski. Przypadki z ekstremalnie zredukowanym łukiem zębowym charakteryzuje największy ubytek tkanek przyzębia, w związku z tym stanowią one grupę pacjentów o największych potrzebach leczniczych.
zredukowany łuk zębowy, tkanki przyzębia, rehabilitacja protetyczna

Evaluation of periodontal tissues in patients with shortened dental arch from aspect of justification of prosthetic treatment
Piotr Napadłek, Halina Panek, Włodzimierz Więckiewicz, Tomasz Dąbrowa


Objectives. The aim of the study was to analyse the intensity of change in periodontal tissue of patients with various degrees of reduction in dental arches from the aspect of carrying out prosthetic treatment. Materials and methods. The material for the study consisted of 120 patients, males and females between the ages of 41-65 years, who presented at the Chair and Department of Prosthetics, Medical Academy, Wroclaw during the years 2007-2011. The patients were divided into three groups, A, B and C, with 40 individuals in each, depending on the level of reduction of the dental arches. All of the patients underwent medical history and clinical examination that included the state of the periodontal tissues, using the PPI, PBI indices and classification of periodontal recession according to Miller. Instrumental examination of the periodontal tissues use was made of the Periotest. The results were subjected to statistical analysis. Results. Evaluation of the periodontal tissues showed significant progression of inflammatory conditions with minimal in group B when compared to group A. With the group of patients with reduced dental arch there was a larger incidence of disappearance of gingival papilla with inflammatory states and loss of periodontal tissue; there was also found to be a larger number of teeth with periodontal recession and increased mobility when compared to group C with complete dental arches. Conclusions. Cases with extreme reduction of dental arch are most commonly characterised by the greatest loss of periodontal tissue. Because of this they form the group of patients with the greatest treatment needs.
shortened dental arch, periodontal tissues, prosthetic rehabilitation

5.40PLN

Rehabilitacja protetyczna po zabiegach resekcyjnych

Leszek Szalewski, Andrzej Bożyk, Grzegorz Michalczewski, Janusz Borowicz


Zabiegi chirurgiczne mające na celu leczenie nowotworów okolicy szczękowo-twarzowej niosą ze sobą utratę dużej lub nawet bardzo dużej ilości tkanek własnych pacjenta, doprowadzając często do połączenia między jamą ustną a nosową. Pacjenci ci wymagają natychmiastowej specjalistycznej rehabilitacji protetycznej z wykorzystaniem obturatorów, aby zminimalizować negatywne skutki zabiegu chirurgicznego. Twardy materiał akrylowy obturatora stwarza niekorzystne warunki do gojenia się ran pooperacyjnych, dlatego wszystkie obturatory i protezy pooperacyjne powinny być podścielone materiałem elastycznym. Po pierwszej fazie leczenia należy wykonać docelowe uzupełnienia protetyczne. Pracownicy Zakładu Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznemu w Lublinie wykorzystują podścielenie miękkie jako wycisk czynnościowy. Dzięki takiemu postępowaniu można uzyskać idealnie odwzorowane podłoże protetyczne. Autorzy przedstawiają także własny przypadek kliniczny pacjenta leczonego opisaną metodą.
protezy podniebienia, protezy szczękowo-twarzowe, podścielenie protezy zębowej

Prosthetic rehabilitation after surgical resection
Leszek Szalewski, Andrzej Bożyk, Grzegorz Michalczewski, Janusz Borowicz


Surgical procedures with the aim of treating neoplasms in the maxillo-facial region, are associated with the loss of large or even very large quantities of patient tissue that frequently lead to a connection between the oral cavity and the nasal cavities. These patients require immediate specialist prosthetic rehabilitation with the use of obturators, in order to minimise the negative aspects of the surgical procedure. The hard acrylic material of the obturator creates unfavourable conditions for postoperative wound healing and all postoperative obturators and prostheses should, therefore, be lined with elastic material. After the initial phase of treatment, final prostheses should be made. At The Department of Dental Prosthetics, Lublin Medical University, they use a soft lining as a functional impression. Thanks to such a procedure it is possible to obtain an ideal reproduction of the base for the prosthesis. The authors also present their own clinical case of a patient treated by the method described.
palatal prostheses, maxillo-facial prostheses, lining of dental prosthesis

5.40PLN

Funkcja leczniczo-rehabilitacyjna protez tymczasowych

Maciej Paweł Wołowiec


Praca o charakterze poglądowym stanowi minikompendium wiedzy o protezie tymczasowej i jej funkcji leczniczo-rehabilitacyjnej.
Opierając się na piśmiennictwie, w sposób skrótowy przedstawiono główne zadania uzupełnień tymczasowych w procesie leczniczo-rehabilitacyjnym narządu żucia i cel ich stosowania w wieloetapowym leczeniu protetycznym.
Praca jest próbą ogólnego, systematyzującego opisu działań lekarza protetyka stomatologicznego, który prowadząc postępowanie leczniczo-rehabilitacyjne, tworzy optymalne warunki do funkcjonowania tymczasowych uzupełnień protetycznych.
protezy tymczasowe, układ stomatognatyczny

Therapeutic-rehabilitational function of temporary prostheses
Maciej Paweł Wołowiec


The study, which is a review of the literature, constitutes a mini-compendium of knowledge about temporary prostheses and their therapeutic-rehabilitational functions. Based on the literature, in an abridged way, the main functions of temporary restorations are presented in the therapeutic-rehabilitational process of the stomatognathic system with the aim of using them in multi-stage prosthetic treatment. The study is an attempt to make a generalised, systematised description of the actions of the dental prosthetist, who, carrying out therapeutic-rehabilitational functions, creates optimal conditions for the functioning of temporary prostheses.
temporary prostheses, stomatognathic system

5.40PLN

Zastosowanie koferdamu i nowego preparatu do retrakcji w praktyce zachowawczej

Marcin Aluchna
W pracy opisano możliwości stabilizacji koferdamu i alternatywnej metody izolacji pola zabiegowego z wykorzystaniem preparatu Expasyl w określonych zabiegach zachowawczych.
koferdam, izolacja pola zabiegowego, retrakcja

Use of rubber dam and a new preparation for retraction in conservative dentistry
Marcin Aluchna
The study describes the possibilities of stabilising rubber dam and alternative methods of isolating the operative field using the preparation Expasyl in selected conservative procedures.
rubber dam, isolation of operative field, retraction

5.40PLN

Sześć miesięcy doświadczenia w pracy klinicznej z wykorzystaniem systemu Self-Adjusting File (SAF)

Adam Zawadka i Zvi Metzger


W pracy przedstawiono metodę trójwymiarowego opracowania systemu kanałowego z wykorzystaniem jednonarzędziowego systemu Self-Adjusting File (SAF) z jednoczesną irygacją. Proponowany sposób pracy z użyciem systemu SAF oparto na sześciomiesięcznym doświadczeniu jednego z operatorów oraz na danych z piśmiennictwa. W tym czasie opracowano ponad 100 kanałów korzeniowych o różnej trudności.

opracowanie kanału korzeniowego, irygacja, system Self-Adjusting File

Six months experience in clinical practice with the Self-Adjusting File System (SAF)
Adam Zawadka i Zvi Metzger


The study describes a three-dimentional method of preparing root canals using the one-instrument Self-Adjusting File (SAF) system with concurrent irrigation. The proposed method of working using the SAF system is based on six months experience of one of the workers and on data from the literature. During this period over 100 root canals of varying difficulty were instrumented.
root canal preparation, irrigation, Self-Adjusting File system

5.40PLN

Śluzak zębopochodny zlokalizowany w szczęce

Anna Janas, Partyk Siwik, Piotr Osica, Rafał Stelmach


W pracy przedstawiono opis przypadku rzadko występującego szkliwiaka zębopochodnego szczęki.
śluzak, szczęka

Odontogenic myxoma located in maxilla
Anna Janas, Partyk Siwik, Piotr Osica, Rafał Stelmach


The article describes a rare case of odontogenic myxoma occurring in the maxilla.
yxoma, maxilla

5.40PLN

Zaburzenia rozwojowe zębów a trudności w leczeniu ortodontyczno-chirurgicznym

Beata Nyrka i T. Katarzyna Różyło


Całkowicie zatrzymane zęby przedtrzonowe są rzadkim zaburzeniem rozwojowym występującym tylko w uzębieniu stałym. W pracy przedstawiono wielospecjalistyczne leczenie pacjentki, u której w szczęce po stronie lewej stwierdzono obecność niewyrzniętego drugiego zęba przedtrzonowego ułożonego podniebiennie. Leczenie polegało na chirurgicznym odsłonięciu zęba połączonym z leczeniem ortodontycznym, mającym na celu sprowadzenie go do zgryzu.
zatrzymany ząb przedtrzonowy, diagnostyka radiologiczna, leczenie wielospecjalistyczne

Developmental disturbances of teeth and difficulties in orthodontic-surgical treatment
Beata Nyrka i T. Katarzyna Różyło


Completely retained premolar teeth are a rare developmental defect that occurs only in the permanent dentition. The study describes multi-specialist treatment of a female patient, who, in the left side of the maxilla, had present an unerupted second premolar situated palatally. Treatment consisted of surgical exposure in connection with orthodontic treatment whose aim was to position it into the occlusion.
retained premolar tooth, radiological diagnosis, multi-specialist treatment

5.40PLN

Granuloma pyogenicum exulcerans – opis przypadku

Agnieszka Krywult, Teresa Szupiany, Jorge Sanchez Lugo, Jolanta Pytko-Polończyk


Ziarniniak ropotwórczy to nienowotworowa zmiana patologiczna występująca pojedynczo na skórze oraz błonie śluzowej jamy ustnej. W jej przebiegu dochodzi do zwiększenia objętości dziąsła. Ziarniniak ten jest też określany jako ropny lub naczyniotwórczy, choć obecnie przez wzgląd na obraz histologiczny, brak treści ropnej oraz bogate unaczynienie sugeruje się nazywać tę zmianę lobular capillary haemangioma. Etiologii ziarniniaka upatruje się w urazach, szczególnie przewlekłych, w zmianach hormonalnych, a także jako następstwo stosowania niektórych leków.
W pracy przedstawiono przypadek 58-letniej pacjentki, która została skierowana do Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie przez prowadzącego ją lekarza stomatologa z powodu braku poprawy w leczeniu zmiany, którą błędnie zdiagnozowano jako przetokę wewnątrzustną w przebiegu przewlekłego zapalenia tkanek okołowierzchołkowych zęba 34. Chora zgłosiła się do Centralnego Ambulatorium Stomatologicznego UKS, gdzie po przeprowadzeniu badania podmiotowego, przedmiotowego i diagnostyki radiologicznej postawiono rozpoznanie – ziarniniak ropotwórczy. Zmianę usunięto chirurgicznie w całości, z marginesem tkanek zdrowych. Przeprowadzono również leczenie endodontyczne zębów, sąsiadujących ze zmianą, które nie wykazywały cech żywotności.
Badanie histopatologiczne potwierdziło wstępne rozpoznanie. Okresowe kontrole nie wykazały tendencji do wznowy.
lobular capillary haemangioma, ziarniniak ropotwórczy, granuloma pyogenicum exulcerans, leczenie ziarniniaka ropotwórczego

Pyogenic granuloma – case report
Agnieszka Krywult, Teresa Szupiany, Jorge Sanchez Lugo, Jolanta Pytko-Polończyk


The pyogenic granuloma is a non-neoplastic lesion occurring singly on the skin and on the oral mucous membrane. During its development the volume of the gum becomes enlarged. This granuloma is also described as pyogenic or angiogenic, although, because of the histological picture, the lack of pus content and the rich amount of blood vessels, this deserves to be named lobular capillary haemangioma. The aetiology of granuloma is considered to be found in trauma – especially chronic, hormonal changes and also as a sequel to using certain medicines. The study describes a case of a 58-year-old female patient who was referred to the University Dental Clinic in Cracow by her dentist due to the absence of improvement in the treatment of changes that had been wrongly diagnosed as an intra-oral fistula in connection with chronic inflammation in the periapical tissues of tooth 34. The patient presented at The Central Outpatient Dental Clinic, where, after the taking of the medical history, clinical examination and radiology, pyogenic granuloma was diagnosed. The change was completely excised together with a margin of healthy tissue. Endodontic treatment was also carried out of adjoining teeth that did not show any signs of vitality. Histopathological examination confirmed the initial diagnosis. Regular control visits did not show any tendency of recurrence.
lobular capillary haemangioma, pyogenic granuloma, treatment of pyogenic granuloma

5.40PLN

Replantacja zęba siecznego stałego z nieukształtowanym wierzchołkiem korzenia po całkowitym zwichnięciu – obserwacja 3-letnia

Patrycja Proc


W pracy opisano postępowanie z całkowicie zwichniętym zębem 21 oraz częściowo zwichniętymi zębami 11 i 22 u pacjenta M.L., lat 7. Ząb 21 z niezamkniętym wierzchołkiem był przetransportowany w mleku i został replantowany po około 20 minutach od urazu. Zęby 12, 11, 21, 22, 63 unieruchomiono szyną półsztywną na tydzień. Miazga zęba 21 obumarła po 2 miesiącach od replantacji, co zostało potwierdzone użyciem przepływomierza Periflux 5010. Zastosowano stymulację rozwoju wierzchołka korzenia z użyciem preparatów wodorotlenku wapnia, co doprowadziło po 9 miesiącach do wytworzenia się bariery z tkanki zmineralizowanej w wierzchołku korzenia. W obserwacji 3-letniej nie stwierdzono objawów patologicznych. Zaobserwowano natomiast obliterację kanału zęba 22. Pacjent obecnie jest leczony ortodontycznie.
zwichnięcie całkowite, replantacja, apeksyfikacja

Replantation of permanent incisor with unformed root apex after complete avulsion – 3-year observation
Patrycja Proc


The study describes procedure with complete avulsion of 21 and partial avulsion of 11 and 22 in patient M.L., aged 7 years. Tooth 21 with unclosed apex, was transported in milk and was replanted within about 20 minutes after injury. Teeth 12, 11, 21, 22, 63 were immobilised with a semi-rigid splint for a week. The pulp of tooth 21 was non-vital two months after replantatation, which was confirmed using the the laser Doppler flowmetry device PeriFlux 5010. Stimulation of apical development using calcium hydroxide preparations was used, which, after 9 months, lead to the formation of a barrier of mineralised tissue at the root apex. Three-year observation did not reveal any pathological changes. There was, however, observed to be obliteration of the root canal of tooth 22. The patient is at present undergoing orthodontic treatment.
complete avulsion, replantation, apexification

5.40PLN

Rekonstrukcja estetyczna zębów 12-11 i 21-22 – licówki porcelanowe. Fotoreportaż kliniczny

Jacek Ciesielski


W kolejnym przypadku z praktyki autora opisanym w fotoreportażu klinicznym spotykamy się z pacjentka, która zgłosiła się do kliniki na konsultację z powodu problemów estetycznych. Zaniepokoiła ją zarówno zmiana kształtu zębów, jak i ich koloru. Jednocześnie była zainteresowana jak najmniej agresywną metodą odbudowy. Jako rekomendowaną w takich przypadkach metodę zastosowano licówki porcelanowe.
odbudowa, licówki porcelanowe, starcie zębów, koncepcja mini-max

Aesthetic reconstruction of teeth 12-11 and 21-22 – porcelain facings. Clinical photo report
Jacek Ciesielski


In a further case from the author’s practice illustrated with a clinical photo report, we meet a female patient who presented at the clinic for a consultation regarding aesthetic problems. She was disturbed both by the change of shape of teeth as well as their colour. At the same time she was interested in a maximally least aggressive method of reconstruction. As is recommended in such cases, the method used was porcelain facings.
reconstruction, porcelain facings, wear of teeth, mini-max concept

5.40PLN

Ocena stanu uzębienia i stomatologicznych potrzeb leczniczych pacjentek w okresie okołoporodowym oraz zachowań prozdrowotnych kobiet ciężarnych. Badania ankietowe i kliniczne

Justyna Klepacz-Szewczyk i Halina Pawlicka


Wstęp. Kobieta ciężarna w swoim szczególnym stanie fizjologicznym powinna być objęta kompleksową opieką lekarską zarówno ze strony lekarza ginekologa, jak i lekarza dentysty. Zmiany zachodzące w organizmie w czasie ciąży sprzyjają rozwojowi stanów patologicznych w jamie ustnej.
Cel pracy. Ocena stanu zdrowia jamy ustnej pacjentek Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki (ICZMP) w okresie okołoporodowym. Analiza zachowań prozdrowotnych kobiet ciężarnych.
Materiał i metody. Przeprowadzono badanie ankietowe i kliniczne 70 pacjentek z ICZMP. Analizowano wartości wskaźników zapadalności na próchnicę oraz potrzeb periodontologicznych.
Wyniki. Wśród przyszłych matek 35% ograniczyło wizyty u dentysty z powodu ciąży, a 30% nie odwiedziło gabinetu stomatologicznego. W większości (92%) kobiety ciężarne wybierają prywatny gabinet dentystyczny. Średnia wartość wskaźnika PUW wśród zbadanej populacji wynosi 12,3 (Me 12). Natomiast wg wskaźnika CPITN do kategorii potrzeb leczniczych zaliczono 43% kobiet, a 29% do kategorii II. Respondentki w 78% szczotkowały zęby dwa razy dziennie oraz stosowały płyn do płukania jamy ustnej (54%) i nitkę dentystyczną (42%) jako dodatkowe metody higienizacji. Prawie 2/3 uczestniczek badania uważa stan swojego uzębienia za dostateczny, tylko co czwarta kobieta jest zdania, że stan swoich zębów może ocenić jako bardzo dobry.
Wnioski. W czasie ciąży standardem powinno stać się badanie stomatologiczne i ustalenie planu profilaktyki lub leczenia. Publiczna opieka stomatologiczna powinna zwiększać świadomość kobiet spodziewających się dziecka przez programy edukacyjne skierowane do kobiet ciężarnych. Istotne jest opracowanie warunków współpracy na poziomie lekarz dentysta – lekarz ginekolog w przypadku wspólnej ciężarnej pacjentki.
kobieta ciężarna, ciąża, jama ustna

Evaluation of dental condition and dental treatment needs of patients during the perinatal period and health care behaviour of pregnant women. Questionnaires and clinical studies
Justyna Klepacz-Szewczyk i Halina Pawlicka


Background. The pregnant woman in her particular physiological state should be covered by interdisciplinary medical care both on the part of the gynaecologist and of the dentist. The changes that occur in the organism during pregnancy favour the development of pathologies in the oral cavity. Objectives. An evaluation of the health of the oral cavity in patients at the Institute and Medical Centre for Polish Mothers (ICZMP) during the perinatal period. Analysis of the health behaviours of pregnant women. Materials and methods. Questionnaire and clinical examinations were carried out on 70 patients from the ICZMP. Analysis was carried out on the values for the indicators for caries susceptibility and for the periodontal treatment needs. Results. Amongst the mothers to be, 35% restricted visits to the dentist due to pregnancy, and 30% did not visit the dental office. The majority (92%) of pregnant women choose a private dental office. The mean value for DMF among the examined population is 12.3 (Me 12). However, according to the indicator CPITN, 43% of women are in the treatment needs category, and 29% are in category II. In 78% respondents brushed their teeth twice daily and used mouthwashes (54%) and dental floss (42%) as additional hygienic methods. Almost 2/3 of those taking part in the study regard the state of their dentition as satisfactory, only one in four women is of the opinion that the state of her dentition can be evaluated as very good. Conclusions. During pregnancy it should be the standard to have dental examination with determination of a preventive plan or treatment. Public dental care should increase awareness in expectant women by educational programs directed at them. It is essential to work out the conditions for cooperation on the level dentist – gynecologist in cases where there is a pregnant woman under the care of both.
pregnant woman, pregnancy, oral cavity

5.40PLN

Wykorzystanie fizjoterapii u pacjenta z guzem mostowo-móżdżkowym i następowym porażeniem nerwu twarzowego

Violetta Jagucka-Mętel, Paulina Brzeska, Ewa Sobolewska, Halina Brzeźniak, Agata Baranowska


Celem pracy jest przedstawienie możliwości fizjoterapii zastosowanej u pacjenta z guzem mostowo-móżdżkowym. Przedstawiono opis przypadku pacjenta po kilkukrotnym leczeniu operacyjnym, rehabilitowanego w Przychodni Fizjoterapii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie. Po przeprowadzeniu fizjoterapii uzyskano zmniejszenie asymetrii twarzy, poprawę siły i funkcji mięśni mimicznych twarzy, zmniejszenie zaburzeń równowagi oraz poprawę kontroli wyciekania płynów podczas spożywania pokarmów.
Fizjoterapia stanowi niezbędny element usprawniania pacjenta z guzem mostowo-móżdżkowym. Systematyczna praca, oparta na całościowym podejściu do pacjenta i aktywizowaniu go w toku terapii przynosi wymierne pozytywne efekty.
fizjoterapia, guz kąta mostowo-móżdżkowego, nerw twarzowy, nerw przedsionkowo-ślimakowy

Use of physiotherapy in patient with cerebellopontine tumour and ensuing facial nerve palsy
  Violetta Jagucka-Mętel, Paulina Brzeska, Ewa Sobolewska, Halina Brzeźniak, Agata Baranowska


The aim of the study was to present the possibilities of physiotherapy in a patient with cerebellopontine tumour. A description is given of a case of a patient who underwent a number of operations and who was rehabilitated in the Clinic of Physiotherapy in Szczecin. After the physiotherapy a reduction in the asymmetry of the face was obtained, together with improvement in the strength and function of the mimetic muscles of the face, reduction in disturbances of equilibrium and improvement in the control of fluid leakage during eating. Physiotherapy constitutes an indispensable element of rehabilitation in patients with cerebellopontine tumour. Systematic working on the patient, based on a holistic approach and patient activation during the course of therapy, give measurably positive effects.

 

5.40PLN