Leczenie złamania wewnątrzzębodołowego dolnego zęba siecznego

Leczenie złamania wewnątrzzębodołowego dolnego zęba siecznego

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 24.00 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
MS 2023; 10: 24-28.

ARTYKUŁ Z FILMEM
Leczenie złamania wewnątrzzębodołowego dolnego zęba siecznego

Treatment of transverse root fracture of lower incisor

Anna Płachta

Streszczenie
Urazy zębów stałych najczęściej zdarzają się u ludzi młodych i dotyczą zębów siecznych przyśrodkowych i bocznych szczęki. Złamania korzeni nie są częstymi urazami. W pracy przedstawiono opis leczenia starszego pacjenta po urazie lewego dolnego zęba siecznego.

Abstract
Injuries to permanent teeth most often occur in young people and concern the maxillary central and lateral incisors. Root fractures are not common injuries. The paper presents a description of the treatment of an elderly patient after an injury to the left lower incisor.

Hasła indeksowe: urazy zębów, leczenie endodontyczne, CBCT

Key words: dental trauma, endodontic treatment, CBCT

płachta
Film 1. Ząb 31 po urazie, rendering CBCT. Film wykonany w programie 3D Slicer.

Piśmiennictwo
1. Lam R, Abbott PV, Lloyd C i wsp. Dental trauma in an Australian rural center. Dent Traumatol. 2008; 24: 663–670.
2. Abbott PV. Diagnosis and management of transverse root fractures. Dent Traumatol. 2019; 35: 333–347.
3. Fedorov A, Beichel R, Kalpathy-Cramer J i wsp. 3D Slicer as an Image Computing Platform for the Quantitative Imaging Network. Magnetic Resonance Imaging. 2012; 30(9): 1323-1341.
4. Bourguignon C, Cohenca N, Lauridsen E i wsp. International Association of Dental Traumatology guidelines for the management of traumatic dental injuries: 1. Fractures and luxations. Dent Traumatol. 2020; 36(4): 314-330.

poprzedni artykuł