Usuwanie złamanych narzędzi z zakrzywionych i wąskich kanałów (...)

Usuwanie złamanych narzędzi z zakrzywionych i wąskich kanałów (...)
MS 2022; 12: 80-82.

Streszczenie

Usuwanie złamanych narzędzi z zakrzywionych i wąskich kanałów techniką zmodyfikowanej platformy częściowej: opis dwóch przypadków

A Modified Partial Platform Technique to Retrieve Instrument Fragments from Curved and Narrow Canals: A Report of 2 Cases
Narasimhan B, Vinothkumar TS, Praveen R, Setzer FC, Nagendrababu V.
J Endod. 2021; 47(10):1657-1663.

W pracy opisano dwa przypadki usunięcia złamanych narzędzi z wąskich i zakrzywionych kanałów techniką określaną przez autorów mianem Burrow platform (BP). Zdaniem twórców nie wymaga ona tak znacznego usunięcia tkanek korzenia jak konwencjonalny sposób usuwania złamanych fragmentów z użyciem ultradźwięków po uprzednim wypreparowaniu dostępu i tzw. platformy za pomocą odpowiednio ściętego wiertła Gatesa-Gliddena, i może być z powodzeniem stosowana w przypadku, gdy fragment złamanego narzędzia jest zlokalizowany w obrębie środkowego lub wierzchołkowego odcinka kanału.

Przed przystąpieniem do usuwania złamanego fragmentu należy wykonać diagnostyczne zdjęcia zębowe wewnątrzustne w różnych projekcjach i/lub badanie CBCT, by ocenić grubość ścian korzenia na wysokości koronowego odcinka złamanego narzędzia. Taka ocena pozwoli w bezpieczny sposób wypreparować zębinę, odsłaniając 1/3 złamanego fragmentu.

Procedura usunięcia złamanego narzędzia składa się z czterech etapów:
Etap 1 – stwarzanie dostępu w obrębie korony
Dostęp w obrębie korony należy stworzyć w sposób konwencjonalny, zapewniając prostoliniowe dojście do ujść wszystkich kanałów (ryc. 1A). Czynność tę najczęściej wykonuje się z użyciem wierteł diamentowych lub wykonanych ze spiekanych węglików.

Etap 2 – stwarzanie dostępu w obrębie korzenia
W przypadku konwencjonalnego sposobu tkanki preparuje się bezpośrednio nad złamanym narzędziem, w linii prostej. Natomiast stosując technikę BP, tkanki usuwa się tak, by osiągnąć prostoliniowy dostęp do złamanego narzędzia od strony krzywizny wewnętrznej – narzędzie ustawione jest zatem pod małym kątem. Ponadto zamiast dość agresywnych wierteł Gatesa-Gliddena stosowanych w przypadku metody konwencjonalnej zaleca się względnie cienkie i zwężające się ku wierzchołkowi ultradźwiękowe narzędzia pokryte nasypem diamentowym (np. ET20D, ET40D, Satelec, Merignac, Francja) osadzone w aparacie piezoelektrycznym (np. Suprasson P5 Booster, Satelec). Aby umożliwić dobrą widoczność, należy zrezygnować z chłodzenia wodnego, by zaś nie przegrzać tkanek stosować niskie ustawiania mocy (3-5). Podczas preparowania tkanek wykonuje się krótkie pionowe ruchy nie przekraczając czasu pracy wynoszącego 15 s. Reasumując, należy tak prowadzić narzędzie, by po usunięciu tkanek wierzchołek instrumentu preparującego znalazł się w obrębie krzywizny wewnętrznej w stosunku do koronowego końca złamanego fragmentu.

Etap 3 – preparowanie platformy
Do preparowania platformy używa się tego samego narzędzia, za pomocą którego stworzono dostęp w obrębie korzenia. Zębinę ściany kanału nawierca się wyłącznie w obrębie krzywizny wewnętrznej. W zupełności wystarczy wypreparować tkanki, tworząc półkole (ryc. 1B). Nie należy usuwać tkanek w obrębie krzywizny zewnętrznej. W przerwach pomiędzy preparowaniem należy wypłukiwać opiłki z kanału za pomocą alkoholu etylenowego (szybko odparowuje). Należy co najwyżej stosować chłodzenie powietrzne z końcówki, by nie utrudniać widoczności.

Etap 4 – odsłonięcie narzędzia i jego usunięcie
Do preparowania zębiny w celu odsłonięcia narzędzia na długości 2-3 mm należy użyć gładkiego narzędzia ultradźwiękowego. Zaleca się ruch przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Następnie szczyt narzędzia ultradźwiękowego należy umieścić w wypreparowanej niszy i dotykając złamany fragment poluzować go (ryc. 1C). Do tego celu nadają się gładkie narzędzia ultradźwiękowe, takie jak np. ET25 lub ET40 (Satelec, Viry Chatillon, Ile-De-France, Francja). Jeśli nie udaje się poluzować narzędzia na sucho aktywację można przeprowadzić na mokro, np. po wypełnieniu kanału podchlorynem sodu lub EDTA.
1
Ryc. 1. Usunięcie fragmentu złamanego narzędzia techniką Burrow platform. A. Schemat przedstawiający fragment narzędzia tkwiący w części wierzchołkowej kanału podniebiennego. B. Stan po opracowaniu części koronowej kanału i wytworzeniu platformy wyłącznie kosztem zębiny w obrębie krzywizny wewnętrznej (strzałką zaznaczono wypreparowaną półkolistą platformę). C. Stan po odsłonięciu fragmentu narzędzia na długości ok. 2-3 mm. Preparacji dokonano wyłącznie w zębinie krzywizny wewnętrznej (strzałką zaznaczono zębinę wypreparowaną w celu odsłonięcia narzędzia).

W dalszej części pracy autorzy opisali dwa przypadki usunięcia złamanych narzędzi opisaną metodą. W pierwszym z opisanych przypadku złamany fragment usuwano z kanału policzkowego bliższego drugiego zęba trzonowego szczęki, w drugim z kanałów bliższych (2 fragmenty) i dalszego (również 2 fragmenty) drugiego zęba trzonowego żuchwy. W obu prezentowanych przypadkach usunięto złamane narzędzia, a następnie opracowano kanały i ostatecznie wypełniono. Dolegliwości bólowe występujące przed wdrożeniem leczenia ustąpiły. Leczenie zakończyło się sukcesem.


dr n. zdr. Włodzimierz Dura
Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej
i Endodoncji Przedklinicznej PUM w Szczecinie

Komentarz

W prezentowanej pracy opisano modyfikację metody usuwania złamanych narzędzi za pomocą instrumentów ultradźwiękowych. Konwencjonalny sposób polega na stworzeniu prostoliniowego dostępu do złamanego narzędzia, najczęściej za pomocą odpowiednio ściętego wiertła Gatesa-Gliddena, a następnie na wypreparowaniu tzw. platformy w obrębie zębiny na wysokości koronowego końca złamanego fragmentu (również za pomocą wiertła Gatesa-Gliddena). W dalszej kolejności należy za pomocą narzędzia ultradźwiękowego (najczęściej wiertło pokryte nasypem diamentowym, instrument endodontyczny używany do preparacji kanału lub gładkie narzędzie) wypreparować zębinę pomiędzy ścianą kanału a złamanym fragmentem w celu jego odsłonięcia na długości 2-3 mm. Zębinę należy wypreparować na całym obwodzie koronowej części złamanego fragmentu. Dopiero wówczas można przystąpić do usunięcia złamanego fragmentu, wprowadzając go w drgania za pomocą narzędzia ultradźwiękowego. Najczęściej aktywacja złamanego fragmentu ultradźwiękami z wykonywaniem ruchu „wykręcającego” ciało obce z kanału powoduje obluzowanie instrumentu i w efekcie jego usunięcie z jamy zęba (1-4). Opisany sposób postępowania jest dość skuteczny. W piśmiennictwie powodzenie usunięcia złamanego narzędzia z względnie prostych kanałów obserwowano nawet w 100% przypadków (kanały podniebienne zębów trzonowych górnych i kanały dystalne zębów trzonowych dolnych). Nieco niższy odsetek, choć nadal stosunkowo wysoki, zarejestrowano w przypadku kanałów bliższych zębów trzonowych dolnych (91%) i kanału policzkowego bliższego zębów trzonowych górnych (88%) (3, 4).

Konwencjonalny sposób wiąże się niestety z dość znacznym usunięciem zębiny, co istotnie osłabia strukturę korzenia i zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia w przyszłości pionowego złamania korzenia. W przypadku zastosowania opisanej metody nie można również wykluczyć poważnego powikłania, jakim jest perforacja ściany kanału, czy termicznego uszkodzenia tkanek otaczających ząb (5, 6). Preparacja z użyciem wierteł Gatesa-Gliddena może bowiem skutkować przyrostem temperatury na zewnętrznej powierzchni korzenia znacznie przekraczającym 10°C, czyli tzw. temperaturę krytyczną (6).

Opisana przez autorów artykułu metoda w porównaniu z konwencjonalnym sposobem nie wymaga tak znacznego usunięcia tkanek korzenia, stąd wydaje się bardziej bezpieczna. Niestety podobnie jak poprzedni sposób usuwania narzędzi z kanału wymaga zastosowania powiększenia oraz nie może być stosowana, jeśli złamany fragment narzędzia znajduje się poza krzywizną kanału i nie jest widoczny. Wówczas, jeśli konieczne jest usunięcie złamanego fragmentu, należy wdrożyć leczenie zachowawczo-chirurgiczne (resekcja, amputacja korzenia, hemisekcja zęba) względnie chirurgiczne (ekstrakcja zęba).


prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski
Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i
Endodoncji Przedklinicznej PUM w Szczecinie

Piśmiennictwo

1. Ungerechts C, Bardsen A, Fristad I. Instrument fracture in root canals – where, why, when and what? A study from a student clinic. Int Endod J. 2014; 47:183-190.

2. Lipski M, Dębicki M, Więcławski P. Usunięcie fragmentu złamanego narzędzia endodontycznego z części wierzchołkowej kanału korzeniowego za pomocą ultradźwięków. Mag Stomatol.  2010; 20:72-76.

3. Ruddle CJ. Nonsurgical retreatment. J Endod. 2004; 30:827-845.

4. Ward JR, Parashos P, Messer HH. Evaluation of an ultrasonic technique to remove fractured rotary nickel-titanium endodontic instruments from root canals: clinical cases. J Endod. 2003; 29:764-767.

5. Suter B, Lussi A, Sequeira P. Probability of removing fractured instruments from root canals. Int Endod J. 2005; 38:112-123.

6. Madarati AA, Watts DC. Temperature rise on the external root surface during removal of endodontic fractured instruments. Clin Oral Investig. 2014; 18:1135-1140.m