KONIEC Z AMALGAMATEM STOMATOLOGICZNYM

KONIEC Z AMALGAMATEM STOMATOLOGICZNYM
 
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego ma na celu dostosowanie do przepisów art. 10 ust. 2 i ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1102/2008 (Dz. Urz. UE L 137 z 24.05.2017 r., str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie rtęci”, na mocy których zabronione jest od 1 lipca 2018 r. stosowanie amalgamatu stomatologicznego w leczeniu zębów mlecznych, w leczeniu stomatologicznym dzieci w wieku poniżej 15 lat oraz kobiet w ciąży i karmiących.
 
Przepisy rozporządzenia w sprawie rtęci stanowią, iż podmioty prowadzące gabinety stomatologiczne, w których stosowany jest amalgamat stomatologiczny lub w których usuwane są wypełnienia z amalgamatu stomatologicznego zobowiązane są do wyposażenia swoich gabinetów w separatory amalgamatu do celów zatrzymywania i zbierania cząstek amalgamatu, w tym również cząstek znajdujących się w zużytej wodzie. Jednocześnie mając na uwadze sygnalizowany w rozporządzeniu w sprawie rtęci plan wycofania do 2030 r. amalgamatu stomatologicznego we wszystkich krajach członkowskich, w projekcie rozporządzenia wycofuje się ze stosowania amalgamat stomatologiczny dla całej populacji uprawnionych pacjentów.

W projekcie rozporządzenia wprowadza się przepisy regulujące bezpieczne dla pacjenta, lekarza dentysty i środowiska procedury postępowania z amalgamatem stomatologicznym. Wycofuje się amalgamat stomatologiczny w leczeniu stomatologicznym dla całej populacji uprawnionych świadczeniobiorców, a w jego miejsce stosuje się cementy szkłojonomerowe (cement szkłojonomerowy, cement szkłojonomerowy o zwiększonej gęstości; cement szkłojonomerowy wzmocniony żywicą) do wypełnień.

Równocześnie świadczeniodawcy, którzy usuwają wypełnienia amalgamatowe są zobowiązani do wyposażenia swoich gabinetów w separatory amalgamatu do celów zatrzymywania i zbierania cząstek amalgamatu, w tym również cząstek znajdujących się w zużytej wodzie. Po wyposażeniu gabinetów w separatory amalgamatu świadczeniodawcy będą mogli zakontraktować świadczenie usunięcie wypełnienia amalgamatowego. Koszt zakupu separatora będzie kompensowany poprzez dodanie do istniejących taryf produktów rozliczeniowych kosztów amortyzacji separatora.
 
Projekt dostępny jest tutaj.
 
 
Źródło: RCL, https://www.medexpress.pl