Przemieszczenie fragmentu wypełnienia kompozytowego do dziąsła: rzadkie powikłanie chirurgicznego usunięcia zębów

Przemieszczenie fragmentu wypełnienia kompozytowego do dziąsła: rzadkie powikłanie chirurgicznego usunięcia zębów
MS 2021; 7/8: 88-90.

Streszczenie

George AM, Azad AK, Mayya A i wsp.

Displacement of a composite restoration fragment into the gingiva: an unusual complication of surgical removal of teeth.

BMJ Case Reports CP. 2021; 14: e240294.


Ciała obce spotykane w rejonie szczękowo‑twarzowym mogą być skutkiem urazów lub działania czynników jatrogennych. Do najczęściej spotykanych rodzajów ciał obcych w tej okolicy należą materiały wypełniające stosowane w leczeniu zachowawczym zębów. Autorzy pracy przytaczają opisany przez Ghafoor i wsp. przypadek przemieszczenia się amalgamatu do zębodołu poekstrakcyjnego, prowadzącego do rozwoju silnej reakcji zapalnej na ciało obce (foreign body reaction), objawiającej się rozległym ubytkiem kości z utratą dwóch sąsiadujących zębów. W pracy wspomniano również przypadek przemieszczenia pasty wodorotlenkowo‑wapniowej do żuchwy opisany przez Fredrik i wsp., w którym podkreślono korzyści wynikające z wczesnego usunięcia ciała obcego z tkanki, jako profilaktyki miejscowych odczynów zapalnych. Z tego powodu, postępowanie diagnostyczno‑terapeutyczne w przypadku podejrzenia obecności ciała obcego powinno obejmować możliwie precyzyjną jego lokalizację oraz interwencję prowadzącą do jego usunięcia. W celu lokalizacji, a także identyfikacji ciała obcego rekomenduje się zastosowanie badań obrazowych, w tym: tomografii komputerowej (TK), badania ultrasonograficznego (USG), radiogramów (RTG), oraz rezonansu magnetycznego (MRI). W omawianej pracy przedstawiono przypadek przemieszczenia fragmentu wypełnienia kompozytowego, będącego jatrogennym i zarazem możliwym do uniknięcia powikłaniem chirurgicznej ekstrakcji zęba.

25‑letni mężczyzna zgłosił się do Poradni Specjalistycznej z powodu odczuwanego od pół roku dyskomfortu po lewej stronie żuchwy. W badaniu zewnątrzustnym nie stwierdzono odchyleń od normy, w tym obrzęku twarzy, szczękościsku, czy limfadenopatii szyjnej. W wywiadzie uzyskano informację o przeprowadzonym 6 miesięcy wcześniej zabiegu ekstrakcji zęba 38. Wewnątrzustnie stwierdzono lekkie zaczerwienienie i obrzęk dziąsła w okolicy zębów 36 oraz 37. Zmianom tkanki dziąsła nie towarzyszył wysięk ropny, ani krwawienie. Badanie palpacyjne nie wykazało bolesności uciskowej tej okolicy. Odnotowano obecność wypełnienia kompozytowego w zębie 37. Następnie wykonano badanie pantomograficzne, które nie wykazało żadnych istotnych zmian. W związku z tym zalecono pacjentowi utrzymywanie dobrej higieny jamy ustnej i płukanie jej roztworem soli trzy razy dziennie przez 2 tygodnie. Po tym czasie pacjent zgłosił się na wizytę kontrolną, jednakże okazało się, że dolegliwości nie ustąpiły. Wówczas podjęto decyzję o wykonaniu tomografii stożkowej (CBCT), która ujawniła nieprzepuszczalną dla promieni rentgenowskich strukturę w tkance miękkiej dziąsła zlokalizowaną bocznie w stosunku do zębów 36 oraz 37 w części zębodołowej żuchwy.

Po zebraniu dokładnego wywiadu lekarskiego zaplanowano zabieg usunięcia ciała obcego. W znieczuleniu nerwu zębodołowego dolnego za pomocą 2% lidokainy z 1:100000 epinefryną, wykonano cięcie i odpreparowano płat pełnej grubości. Po ostrożnym odchyleniu płata uwidoczniono fragment materiału w białym kolorze zlokalizowany na powierzchni kości części zębodołowej pomiędzy zębem 36 a 37. Po dokładnej inspekcji ciało obce usunięto, a pole zabiegowe obficie przepłukano solą fizjologiczną. Następnie płat został ustabilizowany za pomocą szwów węzełkowych i nici jedwabnych niewchłanialnych 3‑0.

Po dokładnym obejrzeniu okolicy miejsca zabiegu wysnuto wniosek, że usunięte w czasie zabiegu ciało obce stanowi mały fragment wypełnienia kompozytowego, ponieważ odpowiada ono swoim kształtem ubytkowi odbudowy kompozytowej obecnej na powierzchni dystalnej zęba 37. W czasie wizyty kontrolnej po 2 tygodniach od zabiegu nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.
 
W trakcie procedur chirurgicznych operator powinien mieć świadomość ryzyka uszkodzenia wypełnień w zębach sąsiadujących z polem operacyjnym. W przypadku podejrzenia, że doszło do wyżej opisanej sytuacji, należy podjąć starania, aby odnaleźć ukruszony fragment materiału. Większość ciał obcych w rejonie żuchwy może być skutecznie zlokalizowana jedynie podczas badania obrazowego, a ich wczesne usunięcie zapobiega rozwojowi reakcji zapalnych na ciało obce.

 

Opracowała: dr n. med. Joanna Rasławska-Socha
Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej
Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej
PUM w SzczecinieKomentarz

Podczas usuwania zębów może dojść do licznych powikłań. Jednym z nich jest pozostawienie w kości wyrostka różnych ciał obcych, które mogą być przyczyną stanu zapalnego. W piśmiennictwie, poza oczywiście fragmentami zębów (korzeni) opisywano pozostawione w kości fragmenty wypełnień czy narzędzi do ekstrakcji zębów (kleszczy, dźwigni, łyżeczek zębodołowych, wierteł używanych podczas chirurgicznego usuwania zębów) (1, 2, 3). W kości stwierdzano także materiały, które znalazły się w niej nie tylko z powodu na przykład nieprawidłowej techniki ekstrakcji czy nieodpowiedniego instrumentarium, ale zostały wtłoczone przykładowo podczas wcześniejszego leczenia endodontycznego zębów i pozostały w kości mimo usunięcia zęba. Wśród nich wymienia się między innymi: materiały używane do dezynfekcji kanałów, materiały do ostatecznego wypełniania kanału (w tym gutaperka), materiały stosowane do wstecznego wypełniania kanału, instrumenty (narzędzia używane do opracowania kanału wprowadzone poza otwór wierzchołkowy korzenia zęba).

Jak już napisano pozostawione w kości ciała obce mogą być przyczyną różnych stanów zapalnych, często jednak przez lata mogą nie dawać jakichkolwiek dolegliwości i przypadkowo zostają zauważone na zdjęciu rentgenowskim. Nie można jednak wykluczyć, iż w pewnym momencie pozostawione w kości ciało obce stanie się przyczyną stanu zapalnego i będzie wymagało usunięcia. Tak też stało się w prezentowanym przypadku, gdy po 6 miesiącach od zabiegu usunięcia zęba pojawiły się dolegliwości związane z pozostawieniem ciała obcego – w tym przypadku fragmentu wypełnienia kompozytowego. Ponieważ konwencjonalne zdjęcie rentgenowskie często wnosi stosunkowo mało informacji, to zaleca się wykonywanie w takich przypadkach tomografii komputerowej wiązki stożkowej (CBCT), która umożliwia wizualizację zarówno tkanek miękkich, jak i kości oraz pozwala na dokładne określenie położenie ciała obcego i jego relację do innych ważnych struktur (na przykład kanału nerwu żuchwowego). W prezentowanym przypadku wykonane badanie CBCT nie tylko pozwoliło na określenie położenia ciała obcego i jego bezpieczne usunięcie, ale je po prostu uwidoczniło – na konwencjonalnym zdjęciu rentgenowskim pozostawiony fragment materiału nie był widoczny. Ciała obce mogą zostać także pozostawione nie tylko w obrębie samej kości szczęk, ale mogą zostać wtłoczone podczas zabiegu w obręb struktur anatomicznych takich jak: zatoka szczękowa czy kanał żuchwy. Ich usunięcie jest wówczas zdecydowanie trudniejsze i obarczone wystąpieniem poważnych powikłań (4‑7).

Dość podobny przypadek opisaliśmy przed laty - dotyczył wtłoczenia tworzywa akrylowego do zębodołu poekstrakcyjnego podczas formowania mostu tymczasowego, zastosowanego natychmiast po ekstrakcji drugiego zęba przedtrzonowego szczęki. Żywica pozostawała w tkankach przez 10 miesięcy, będąc przyczyną utrzymującego się stanu zapalnego. Pełny opis jest dostępny w szóstym numerze Magazynu Stomatologicznego z 2016 roku oraz na stronie internetowej Magazynu stomatologicznego. Zachęcam Państwa do zapoznania się ze szczegółami streszczenia tego artykułu.


prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski
Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej
Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej
PUM w Szczecinie

 

Piśmiennictwo
1. Stelmach R, Osica P, Janas‑Naze A. A foreign body in the soft tissues after molar tooth extraction as an iatrogenic complication‑a case report. J Educ Health Sport. 2017; 7(8): 974‑983.
2. Stępczyński M, Szyperska AM, Janas A. Ciało obce jako powikłanie powstałe po usunięciu zęba. Por Stomat. 2009; 9: 390‑393.
3. Dudek D, Segiet O, Reichman‑Warmusz E i wsp. Powikłania jatrogenne w chirurgii stomatologicznej – przegląd piśmiennictwa i opis przypadku. Dental Tribune. 2015; 2: 12‑16.
4. Selvi F, Enoz M, Yazgin I i wsp. Do asymptomatic foreign bodies in the maxillary sinus always need to be removed? B‑ENT. 2008; 4(4): 243‑247.
5. Deniz Y, Zengin AZ, Karii R. An unusual foreign body in the maxillary sinus: dental impression material. Niger J Clin Pract. 2016; 19(2): 298‑300.
6. Bodet Agusti E, Viza Puiggros I, Romeu Figuerola C i wsp. Foreign bodies in maxillary sinus. Acta Otorrinolaringol Esp. 2009; 60(3): 190‑193.
7. Osica P, Chiżyński A, Stelmach R i wsp. Obecność ciał obcych pochodzenia jatrogennego w zatoce szczękowej. J Health Sci. 2014; 4: 328‑336.
.