Wady postawy a staw skroniowo-żuchwowy. Przegląd piśmiennictwa

Wady postawy a staw skroniowo-żuchwowy. Przegląd piśmiennictwa

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 12.50 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Streszczenie
Dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych (ssż) od dawna stanowią problem diagnostyczny. Na podstawie obserwacji własnych i zebranych z piśmiennictwa wiadomości na temat wpływu wad postawy na staw skroniowo-żuchwowy przedstawiono badania dotyczące współzależności zmian w ssż pacjentów a wadami postawy.

Abstract
Dysfunction of the temporomandibular joints (TMJ) has been a diagnostic problem for a long time. On the basis of own observations and information from the literature on the influence of posture defects on the temporo-mandibular joint, studies on the interdependence of changes in the TMJ in pa-tients with postural defects have been presented

Hasła indeksowe: wady postawy, staw ssż, dysfunkcje
Key words: postural defects, TMJ, dysfunctions

PIŚMIENNICTWO
1. Rusiniak-Kubik K i wsp. Ocena częstości występowania zaburzeń czynno-ściowych narządu żucia w grupie studentów stomatologii – w badaniach po-równawczych. Nowa Stomatol. 2003; 1: 21-26.
2. Dega W. Ortopedia i rehabilitacja. Warszawa: PZWL; 1996.
3. Maciejewska-Szaniec Z i wsp. Charakterystyka zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego u pacjentów audiologicznych. Family Medicine & Primary Care Review 2014; 16(3): 255–256
4. Dupas P H. Dysfunkcja czaszkowo-żuchwowa. Od diagnozy po szynę zgry-zową. Warszawa: PZWL; 2009.
5. Myers Thomas W. Taśmy anatomiczne. Meridiany mięśniowo-powięziowe dla terapeutów manualnych i specjalistów leczenia ruchem. Błonie: DB Publis-hing; 2015.
6. Halat B i wsp. Analiza statyki miednicy w zespołach bólowych korzenio-wych i rzekomokorzeniowych dolnego odcinka kręgosłupa. Fizjoter Pol. 2014; 2: 6-24.
7. Śliwiński Z, Milko D. Prawidłowa funkcja miednicy warunkiem powodzenia w terapii skolioz. Fizjoter Pol. 2002; 4: 327-337.
8. Kongsted A i wsp. What have we learned from ten years of trajectory re-search in low back pain? BMC Musculoskelet Disord. 2016; 17: 220.
9. Skaggs C. Temporomandibular dysfunction: chiropractic rehabilitation. J Bodywork & Movement Therapies. 1997; 1: 208-213.
10. Muscolino J E. Badanie palpacyjne układów mięśniowego i kostnego z uwzględnieniem punktów spustowych, stref odru¬chowych i stretchingu. Wro-cław: Elsevier Urban & Partner; 2011.
11. Kijak E i wsp. Muscle activity in the course of rehabilitation of masticatory motor system functional disorders. Post Hig. 2013; 67: 507-516.
12. Kalecińska E i wsp. Zaburzenia postawy ciała w przypadku dysfunkcji na-rządu żucia. Dent Med Probl. 2004; 41: 305-312.
13. Okeson J. Leczenie dysfunkcji narządu żucia i zaburzeń zwarcia. Lublin: Wyd. Czelej; 2005.
14. Kijak E i wsp. Model identification of stomatognathic muscle system activi-ty during mastication. Exp Ther Med. 2017; 13(1): 135-145.
15. Peck C. Biomechanics of occlusion – implications for oral rehabilitation. J Oral Rehabil. 2016; 43: 205-214.
16. Pullinger A. Establishing better biological models to understand occlusion. I: TM joint anatomic relationships. J Oral Rehabil. 2013; 40: 296-318.
17. Rocabado M. Biomechanical relationship of the cranial, cervical and hyoid regions. J Craniomandibular Pract. 1983; 1: 61-66.
18. Drobek W. Fibromialgia – objawy, diagnostyka i związek z zaburzeniami układu ruchowego narządu żucia. Czas Stomatol. 2002; 55 (3): 191-194.
19. Polak-Majcher D. Zaburzenia odżywiania typu anorexia nervosa i bulimia nervosa a stan jamy ustnej u pacjentów na terenie rejonu zachodniopomorskie-go. Praca doktorska. Szczecin: PUM; 2011.
20. Kleinrok M. Rozpoznawanie i leczenie zaburzeń czynnościowych układu ruchowego narządu żucia. Lublin: ZPPL; 1990.
21. Majewski S W. Gnatofizjologia stomatologiczna. Warszawa: PZWL; 2007.
22. Van Selms M K A i wsp. Craniomandibular pain, oral parafunctions and psychological stress in a longitudinal case study. J Oral Rehabil. 2004; 31: 738-745.
23. Frączak B i wsp. Wpływ czynników psychosocjologicznych i psychoemo-cjonalnych na możliwość generowania dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego w badaniach ankietowych studentów stomatologii. Dent Forum. 2008; 36: 27-31.
24. Śmiga-Witas A i wsp. Zależność pomiędzy występowaniem schorzeń w obrębie układu ruchowego narządu żucia a zaburzeniami w części szyjnej krę-gosłupa. Protet Stomatol. 2011; LXI (6): 966-475.
25. Young F W. Zagadki urazu kręgosłupa szyjnego typu smagnięcie biczem. Med Dypl. 2001; 10: 167-177.
26. Friedman M H, Weisberg J. The craniocervical connection a retrospective analysis of 300 whiplash patients with cervical and temporomandibular disor-ders. Cranio. 2000; 18: 163-167.
27. Gola R i wsp. Whiplash lesions and temporomandiubular joint disorders. Rev Stomatol Chir Maxillofac. 2004; 105: 274-282.
28. Milam S B. Pathophysiology and epidemiology of TMJ. J Musculoskel Neuron Interact. 2003; 3: 382-390.
29. Abubaker A O, Raslan W F, Sotereanos G C. Estrogen and progesterone receptors in temporomandibular joint discs of syptomatic and asymptomatic persons: a preliminary study. J Oral Maxillofac Surg. 1993; 51: 1096-1100.
30. Le Resche L i wsp. Use of exogenus hormones and risk of temporoman-dibular disorder pain. Pain. 1997; 69:153-160.
31. Yasnoka T i wsp. Effect of estrogen replacement on temporomandibular joint remodeling in variectomized rats. J Oral Maxillofac Surg. 2000; 58: 189-196.
32. Madami A S i wsp. A cross-sectional study of the relationship between se-rum sexual hormone levels and internal derangement of themporomandibular joint. J Oral Rehabil. 2013; 40: 569-573.
33. Panek H, Spikowska-Szostak J. Wpływ stresu i cech osobowości na dys-funkcje skroniowo-żuchwowe i bruksizm na podstawie piśmiennictwa i badań własnych. Dent Med Probl. 2009; 46: 11-16.
34. Jagucka-Mętel W i wsp. Terapia dysfunkcji układu ruchowego narządu żu-cia – problem interdyscyplinarny. Przegląd metod postępowania. Mag Stoma-tol. 2013; 23(1): 30-37.
35. Margielewicz J i wsp. Badania modelowe równowagi biostatycznej narządu żucia człowieka. Gliwice: Centrum Inżynierii Biomedycznej; 2012.
36. Kurpiel P, Kostrzewa-Janicka J. Dysfunkcja układu ruchowego narządu żucia – etiologia i klasyfikacja schorzeń. Przegląd piśmiennictwa. Nowa Stoma-tol. 2014; 2: 95-99.
37. Głowacka A i wsp. Wpływ obecności wad zgryzu, leczenia ortodontyczne-go oraz zaburzeń okluzji na dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych – przegląd piśmiennictwa. Dent Forum. 2015; 43: 97-102.
38. Pietruski J, Pietruska M. Dysfunkcje narządu żucia – przyczyny, diagno-styka, leczenie. Mag Stomatol. 2013; 23(12): 42-48.
39. Pihut M. Skuteczność protetycznej i farmakologicznej relaksacji mięśni żwaczowych jako alternatywa metod leczenia dysfunkcji narządu żucia. Roz-prawa habilitacyjna. Kraków; 2012.