Ocena czynników ryzyka zapaleń przyzębia w wybranej grupie osób dorosłych

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 5.40 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Łukasz Zawada, Dariusz Chrzęszczyk, Agata Matuszewska, Tomasz Konopka


Wstęp. Zapalenia przyzębia są chorobami wieloczynnikowymi, dlatego szacowanie kombinacji czynników składających się na dużą lub małą podatność na powstawanie choroby i odróżnianie czynników ryzyka od czynników prognostycznych jest ważne.
Cel pracy. Pokazanie na reprezentatywnej grupie osób dorosłych wpływu usankcjonowanych czynników ryzyka zapaleń przyzębia (wieku, płci, czynnika genetycznego, stanu higieny jamy ustnej, nikotynizmu i statusu socjalno-ekonomicznego) na występowanie zapalenia przyzębia.
Materiał i metody. Zbadano 303 wybrane losowo (losowanie dwuwarstwowe) osoby (160 kobiet i 143 mężczyzn) w wieku od 35 do 44 lat. Oceniano podstawowe parametry statusu periodontologicznego (stan higieny jamy ustnej, rozległość stanu zapalnego dziąseł, głębokość kieszonek i poziom położenia przyczepu łącznotkankowego), a także uzyskano informacje na temat nikotynizmu, występowania chorób ogólnych, obciążenia genetycznego zapaleniem przyzębia, wykształcenia, dochodu, występowania przewlekłego stresu oraz częstości wizyt w gabinecie stomatologicznym i częstości szczotkowania zębów. W definiowaniu zapalenia przyzębia przyjęto typowo epidemiologiczną definicję wg Page i Eke.
Wyniki i wnioski. Potwierdzono związek z obecnością zapalenia przyzębia takich czynników ryzyka, jak: wiek, płeć męska, występowanie płytki nazębnej, nikotynizm, niski poziom wykształcenia, niski dochódu oraz złe zachowania prozdrowotne dotyczące higieny jamy ustnej. W modelu regresji logistycznej wykazano, że największy wpływ na wystąpienie zapalenia przyzębia wg Page i Eke miała średnia wartość wskaźnika higieny jamy ustnej PI wg O’Leary oraz poziom wykształcenia.
epidemiologia, zapalenie przyzębia, czynniki ryzyka, analiza wieloczynnikowa

Evaluation of risk factors for periodontitis in a selected group of adults
Łukasz Zawada, Dariusz Chrzęszczyk, Agata Matuszewska, Tomasz Konopka


Introduction. Periodontitis are multifactorial diseases, therefore, to estimate the number of factors forming a high or low susceptibility for disease to arise and the differentiating of risk factors from prognostic factors are important. Objectives. To show in a representative group of adults, the influence of sanctioned risk factors for periodontitis (age, gender, genetic factors, condition of oral hygiene, smoking and socio-economic status). Materials and methods. Examination was carried out on 303 randomly chosen (two level sampling) individuals (160 females and 143 males) aged 35 do 44 years. Evaluation was made of the standard parameters of periodontal status (state of oral hygiene, extent of gingival inflammation, pocket depth and clinical attachment level). Information was also obtained regarding the subject of smoking, incidence of general disease, genetic burden for periodontitis, education, income, incidence of chronic stress and frequency of visits to the dental office and frequency of tooth brushing. For the definition of periodontitis, use was made of the typically epidemiological classification according Page and Eke. Results and conclusions. Confirmation was made of the relationship of the presence of periodontitis and the presence of risk factors such as: age, male gender, incidence of dental plaque, smoking, low level of education, low income and bad habits regarding oral hygiene. In the model of logistical regress it was shown that the greatest influence on the incidence of periodontitis according to Page and Eke was the average value of the PI index of oral hygiene according to O’Leary and the level of education.
epidemiology, periodontitis, risk factors, multivariate analysis