Funkcjonalne i estetyczne leczenie pacjenta z wykorzystaniem cementowanych adhezyjnie licówek ceramicznych (etap I). Fotoreportaż kliniczny

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 6.15 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Functional and aesthetic treatment of patient using adhesive cemented ceramic veneers (stage I). Clinical photoreport

Maciej Mikołajczyk

Streszczenie
W pracy opisano przebieg leczenia protetycznego, polegającego na rehabilitacji układu stomatognatycznego z poprawą estetyki uzębienia pacjenta za pomocą licówek ceramicznych. Celem leczenia było uzyskanie fizjologicznej pozycji zwarciowej u pacjenta ze znacznym starciem patologicznym zębów. Leczenie  było wieloetapowe, obejmowało wykonanie tymczasowej pracy protetycznej z materiałów kompozytowych, a następnie, po ustabilizowaniu prawidłowej pozycji zwarciowej, docelowej pracy protetycznej z ceramiki.
 
Hasła indeksowe: licówka, adhezja, cementowanie

Abstract
The study describes a course of prosthetic treatment, based on rehabilitation of the stomatognathic system with improvement of aesthetics of patient dentition with the help of  veneers. The aim of treatment was to establish the physiological occlusal position in a patient with significant pathological wear of the teeth. Treatment was in stages and involved the construction of a temporary restoration with composite materials. This was followed by a final restoration of ceramic  after stabilising the correct occlusal position.
 
Key words: veneer, adhesion, cementation

PIŚMIENNICTWO
1. Shono N.N., Al Nahedh H.N.: Contrast ratio and masking ability of three ceramic veneering materials. Oper Dent., 2012, 7-8, 37, 4, 406-416.
2. Forster A. i wsp.: Human epithelial tissue culture study on restorative  materials. J. Dent., 2014, 42, 1, 7-14.
3. Tirlet G. i wsp.:  Ceramic adhesive restorations and biomimetic dentistry: tissue preservation and adhesion. Int. J. Esthet. Dent., 2014, 3, 354-369.
4. Sierpińska T., Kuc J. Gołębiewska M.: Morphological and functional parameters in patients with tooth wear before and after treatment. Open Dent. J., 2013, 7, 55-61.
5. Lührs A.K., De Munck J.: Cements benefit from light-curing. Dent. Mater., 2014, 30, 3, 292-301.
następny artykuł