Pacjentka z zatrzymanym atypowym zębem 21

Pacjentka z zatrzymanym atypowym zębem 21
Opis przypadku leczenia z zastosowaniem zakotwienia szkieletowego
Agata Czaplińska
Ząb atypowyNieprawidłowości zębowe związane z zaburzeniami wyrzynania się zębów są częstym problemem, z którym lekarze dentyści stykają się w praktyce klinicznej. Zaburzenia budowy zębów polegają na zmianie ich wielkości i kształtu oraz przemieszczenia pourazowego, czego konsekwencją może być  zatrzymanie zęba, które dotyczy zazwyczaj zęba pojedynczego, rzadziej grup lub całych łuków zębowych. Następstwem wadliwej budowy zawiązka zęba siecznego i jego zatrzymania się może być wędrówka zębów sąsiednich, co będzie skutkowało brakiem miejsca dla odzyskania wspominanego zęba. Prowadzi to do podjęcia leczenia aparatami stałymi opartego na zakotwieniu zębowym lub kortykalnym. Skutecznym sposobem leczenia w przypadku zatrzymania braku zęba siecznego przyśrodkowego lewego i braku dla niego miejsca w łuku zębowym,  spowodowanym spontaniczną wędrówką zębów sąsiednich  jest odtworzenie miejsca  przez dystalizację zębów przedtrzonowych, kłów i zębów siecznych z zastosowaniem miniimplantów ortodontycznych.
 
Female patient with atypical impacted tooth 21 –  case study of treatment using skeletal anchorage     
Abnormalities of teeth connected with disturbances in eruption are a frequent problem, with which dentists have to deal with in clinical practice. Disturbances in the build of teeth consist of changes with their size and shape whose consequences may be a impacted ed tooth, that usually affect a single tooth, and more rarely, entire dental arches. As a consequence of faulty build of incisor and its stopping, there may be movement of neighbouring teeth which will result in the absence of room. This leads to the undertaking of treatment with fixed appliances supported by dental or cortical anchorage. An effective method of treatment in the case of missing tooth (left central incisor with lack of room for it in the dental arch) caused by spontaneous  migration of neighbouring teeth, is to open a place by distalising premolars, canines and incisors with the use of orthodontic implants.

Artykuł ukazał się w nr. 1/2016 MS
KUP ARTYKUŁ