Podatność na demineralizację szkliwa zębów poddanego działaniu 10% nadtlenku karbamidu – badania in vitro

Dostęp do tego artykułu jest płatny.
Zapraszamy do zakupu!

Cena: 5.40 PLN (z VAT)

Po dokonaniu zakupu artykuł w postaci pliku PDF prześlemy bezpośrednio pod twój adres e-mail.

Kup artykuł
Susceptibility to demineralisation of tooth enamel exposed to the action  of 10% carbamide peroxide – studies in vitro

Ewelina Dzienis i Barbara Kochańska

Streszczenie
W pracy zbadano zmiany w podatności szkliwa zębów na demineralizację zachodzące po aplikacjach żelu z 10% nadtlenkiem karbamidu i fluorem (1100 ppm). Żel aplikowano na szkliwo w 10 cyklach, trwających każdorazowo 10 godzin. Oceniono również wpływ przechowywania zębów po wybielaniu w roztworze sztucznej śliny, każdorazowo w czasie 14 godzin. Wyniki wskazują na stopniowy istotny wzrost podatności szkliwa na demineralizację, przy czym największy wzrost obserwowano po drugiej aplikacji preparatu. Każdorazowa ekspozycja zębów na działanie sztucznej śliny po wybielaniu zmniejszała podatność szkliwa na demineralizację, ale zawsze była ona większa niż przed rozpoczęciem eksperymentu.

Hasła indeksowe: 10% nadtlenek karbamidu, szkliwo zębów, podatność na demineralizację

Summary
A study was made of the changes in the susceptibility of tooth enamel to the demineralisation that occurs after the application of gel with 10% carbamide peroxide and fluoride (1100 ppm). Gel was applied to enamel in 10 cycles, each one lasting for 10 hours. Evaluation was also made of the influence  of storing teeth after whitening, in a solution of artificial saliva, each time for 14 hours. The results show a gradual significant increase in susceptibility of saliva to demineralisation. At the same time, the greatest increase was observed after the second application of the preparation. Each exposure of teeth to the action of artificial saliva after whitening, reduced the susceptibility of enamel to demineralisation, but was always greater than before carrying out the experiment.

Key words: 10% carbamide peroxide, dental enamel, susceptibility to demineralisation

PIŚMIENNICTWO
1. Paul-Stalmaszczyk M., Skale M.: Wybielanie żywych zębów przy użyciu preparatów opartych o nadtlenek wodoru i nadtlenek karbamidu – przegląd piśmiennictwa. e-Dentico, 2008, 18, 2, 96-107.
2. Chrobak M., Kaczmarek U.: Wpływ wybielania zębów nadtlenkiem wodoru na mikrotwardość szkliwa. Dent. Med. Probl., 2009, 46, 1, 63-68.
3. Petrasz M., Lisiecka K.: Wpływ nadtlenku karbamidu na powierzchnię szkliwa ludzkiego – badania w skaningowym mikroskopie elektronowym – doniesienie wstępne. Czas. Stomatol., 2005, 58, 3, 176-181.
4. Medeiros M.C.S., de Lima K.C.: Effectiveness of night guard vital bleaching with 10% carbamide peroxide – a clinical study. J. Can. Dent. Assoc., 2008 March, 74, 2, 163-163e.
5. Czubińska-Grodecka D.: Wybielanie zębów żywych. Powikłania i metody zapobiegania – przegląd piśmiennictwa. e-Dentico, 2008, 19, 3, 96-103.
6. Czubińska-Grodecka D., Klimek L., Piątowska D.: Wpływ wybielania 35% nadtlenkiem wodoru na mikrotwardość szkliwa zębów ludzkich. Badania in vitro. e-Dentico, 2010, 26, 2, 70-81.
7. Santini A. i wsp.: The effect of a 10% carbamide peroxide bleaching agent on the phosphate concentration of tooth enamel assessed by Raman spectroscopy. Dent. Traumatol., 2008, 24, 220-223.
8. Tezel H. i wsp.: Susceptibility of enamel treated with bleaching agents to mineral loss after cariogenic challenge. Int. J. Dent., 2011, Article ID 953835, 1-8.
9. Ardvidson K., Johansson E.G.: Galvanic current between dental alloys In vitro. Scand. J. Dent. Res., 1985, 93, 467-473.
10. Kusiak A. i wsp.: Ocena rozpuszczalności szkliwa w warunkach ekspozycji na wybrane napoje o niskim pH przed i po zastosowaniu preparatu Elmex gelee – badania in vitro. Czas. Stomatol., 2004, 57, 7, 435-442.
11. Kusiak A. i wsp.: Stopień demineralizacji szkliwa po ekspozycji na preparat wybielający zawierający 35% nadtlenek wodoru – badania wstępne in vitro. Dent. Med. Probl., 2007, 44, 2, 167-171.
12. Zedler E. i wsp.: Efektywność szczotkowania szkliwa zębów pastą zawierającą 5000  ppm NaF oceniana testem CRT – badania in vitro. Dent. Med. Probl., 2010, 47, 2, 144-152.
13. Kusiak A. i wsp.: Ocena rozpuszczalności szkliwa po ekspozycji na preparat wybielający zawierający 22% nadtlenek karbamidu – badania in vitro. Czas. Stomatol., 2005, 58, 8, 543-550.
14. Mielczarek A., Kwiatkowska A., Zawadziński M.: Wpływ oporu elektrycznego tkanek zęba na proces wybielania. Nowa Stomatol., 2010, 15, 3, 99-102.
15. Cavalii V. i wsp.: Effects of bleaching agents containing fluoride and calcium on human enamel. Quintessence Int., 2010, 41, 8, e157-e165.
16. Cavalii V. i wsp.: Effects of the addition of fluoride and calcium to low-concentrated carbamide peroxide agents on the enamel surface and subsurface. Photomed. Laser Surg., 2011, 29, 5, 319-325.