Leczenie implantologiczne

Leczenie implantologiczne
w odcinkach bocznych szczęki
Marcin Tutak, Marta Kłonica, Tomasz Smektała, Marcin Jędrzejewski, Katarzyna Sporniak-Tutak

W artykule przestawiono istotne zagadnienia dotyczące anatomii zatoki szczękowej, które mogą mieć wpływ na przebieg zabiegów chirurgicznych i ewentualne powikłania. Szczegółowo opisano techniki podniesienia dna zatoki metodą zamkniętą i otwartą oraz ich skuteczność. Przedstawiono rodzaje materiałów stosowanych do augmentacji dna zatoki. Omówiono również alternatywne rozwiązania implantologiczne, takie jak podniesienie dna zatoki szczękowej bez użycia materiałów wypełniających oraz zastosowanie wszczepów jarzmowych.


Treatment with implants in the lateral segments of the maxilla

The article describes significant aspects regarding the anatomy of the maxillary sinus that may have an influence on the outcome of surgical procedures and on possible complications. In particular there is a description of the technique of lifting the floor of the sinus using closed and open techniques and their effectiveness. There is a presentation of the types of grafting material used for augmentation of the floor of the sinus. There is also a discussion of alternative solutions using implants, such as the lifting of the sinus floor without the use of grafting materials and with the use of zygomatic implants.


Artykuł ukazał się w nr. 12/2014 MS w dziale ABC IMPLANTOLOGII
Więcej artykułów z cyklu ABC IMPLANTOLOGII