PAWEŁ BARUCHA NA CZELE RADY DS. STOMATOLOGII

PAWEŁ BARUCHA NA CZELE RADY DS. STOMATOLOGII
 
Rozpoczyna działanie, powołana przez ministra zdrowia zarządzeniem 31 sierpnia 2022 r., Rada ds. stomatologii. Rada składa się m.in. z krajowych konsultantów w różnych dziedzinach stomatologii. Jej przewodniczącym został wiceprezes NRL, przewodniczący Komisji Stomatologicznej NRL Paweł Barucha.
 
Utworzenie Rady ds. stomatologii to postulat samorządu lekarskiego, spełniony przez Ministerstwo Zdrowia po rozmowach z przedstawicielami NRL. Rada jest organem pomocniczo-doradczym ministra właściwego do spraw zdrowia. Przewodniczącym tej Rady będzie wskazany przez Prezydium NRL Paweł Barucha, który zwraca uwagę, że stomatologia to dziedzina, której Ministerstwo Zdrowia powinno poświęcać więcej uwagi.
 
- Problemy, z jakimi mierzy się stomatologia, która jest obecnie prawie w całości poza publiczną ochroną zdrowia, powinny być rozwiązywane w ścisłej współpracy z przedstawicielami lekarzy dentystów, znającymi realia od środka. Stomatologia musi mierzyć się z wieloma wyzwaniami, więc bezpośredni dialog organizatorów systemu z jego uczestnikami jest niezmiernie ważny. Liczę na dobrą współpracę – powiedział Paweł Barucha.
 
Wiceprezes NRL będzie przewodniczył Radzie do spraw stomatologii przez pierwsze pół roku. Co pół roku zamiennie na czele Rady będzie stał przedstawiciel samorządu lekarskiego oraz przedstawiciel resortu zdrowia. Skład Rady ds. stomatologii przedstawia się następująco:
 • konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii stomatologicznej,
 • konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej,
 • konsultant krajowy w dziedzinie ortodoncji,
 • konsultant krajowy w dziedzinie periodontologii,
 • konsultant krajowy w dziedzinie protetyki,
 • konsultant krajowy w dziedzinie stomatologii dziecięcej,
 • konsultant krajowy w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją,
 • przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej,
 • przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych,
 • przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
 • przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia,
 • przedstawiciel Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia,
 • przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia.
 
Pierwsze posiedzenie Rady odbędzie się prawdopodobnie 16 września 2022 r. A do jej zadań należeć będzie proponowanie rozwiązań i zgłaszanie postulatów w zakresie:
 • kształcenia przeddyplomowego na kierunku lekarsko-dentystycznym;
 • kształcenia przeddyplomowego w innych zawodach mających zastosowanie w stomatologii;
 • kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia specjalizacyjnego i umiejętności przeznaczonych dla lekarzy dentystów;
 • rozwoju zawodowego, w tym nabywania nowych kwalifikacji, przez przedstawicieli zawodów, o których mowa w pkt 2;
 • zasad wykonywania zawodu lekarza dentysty oraz prowadzenia działalności leczniczej, w tym w szczególności praktyki zawodowej;
 • zakresu i wyceny świadczeń finansowanych ze środków publicznych.
Wśród zadań Przewodniczącego Rady znajdują się m.in. zwoływanie posiedzeń, prowadzenie, ustalanie ich porządku, planowanie i organizowanie pracy Rady. Ma on możliwość powołania grupy roboczej.
 
Źródło: https://www.infodent24.pl