Źródła finansowania działalności

Źródła finansowania działalności
Prowadzę prywatny gabinet stomatologiczny. Do tej pory wszelkie inwestycje pokrywałam ze środków własnych. W najbliższym czasie planuję jego rozbudowę, w związku z tym chciałabym dowiedzieć się, z jakich form finansowania mogę skorzystać?
Mikrofirmy to jedna z najbardziej zróżnicowanych grup przedsiębiorców, do których zalicza się także osoby samozatrudnione, np. lekarza dentystę  prowadzącego prywatny gabinet stomatologiczny. Większość mikrofirm korzysta z kapitałów własnych przy finansowaniu działalności, z roku na rok wzrasta jednak liczba przedsiębiorców poszukujących możliwości finansowania swojego biznesu zewnętrznymi źródłami. Wśród nich największą popularnością cieszą się kredyty i pożyczki bankowe, leasing oraz fundusze unijne.
 
Kredyt i pożyczka bankowa
Pierwszym i w zasadzie najpowszechniejszym źródłem finansowania firm jest kredyt lub pożyczka bankowa. Decydując się na finansowanie w tej formie, należy liczyć się z koniecznością spełnienia wielu wymogów stawianych przez banki, które badają zdolność kredytową klienta. W zamian za to coraz częściej można oczekiwać oferty skrojonej na miarę potrzeb. Jeśli weźmiemy pod uwagę cel kredytowania, możemy mówić o:
  • kredytach obrotowych związanych z finansowaniem bieżącej działalności gospodarczej  kredytobiorcy, np. kredyt w rachunku bieżącym lub gotówkowy nieodnawialny,
  • kredytach inwestycyjnych przeznaczonych na określone przedsięwzięcia inwestycyjne.
Banki coraz lepiej rozpoznają potrzeby klientów z segmentu mikro i widzą w nich ogromny potencjał. Na rynku można spotkać już wiele ofert dedykowanych mikroprzedsiębiorcom, zwłaszcza wykonującym wolne zawody, czyli tak zwanym profesjonalistom.

Banki są skłonne pożyczać znaczne kwoty:
− firmom nie prowadzącym pełnej księgowości,
− jedynie na oświadczenie, bez konieczności przedstawienia dokumentów finansowych potwierdzających uzyskiwane dochody,
−  bez konieczności udokumentowania przeznaczenia środków z kredytu,
−  bez zabezpieczeń w formie np. hipoteki.
 
Takie podejście ze strony banków na pewno ułatwia proces otrzymania finansowania i jednocześnie stwarza mikrobiznesowi warunki do kontynuowania działalności oraz jej rozwoju.
 
Leasing
Po kredytach najczęściej wykorzystywaną formą finansowania kapitałem obcym jest leasing, który umożliwia inwestorowi korzystanie z określonych aktywów, maszyn, urządzeń technologicznych, czy też środków transportu bez stawania się ich właścicielem, a jedynie płacąc ustalone raty leasingowe. Leasing nie powoduje powiększania majątku trwałego w czasie trwania umowy leasingu, tak jak w przypadku kredytu lub środków własnych przedsiębiorstwa. Mimo to, można go uznać za formę finansowania, ponieważ przedmioty leasingu pozyskuje się z góry na określony, stały i najczęściej długi okres, często zbliżony do okresu gospodarczej używalności danego rodzaju sprzętu. Przedmioty leasingu są również bardzo często podstawą działalności przedsiębiorstwa, jak np. urządzenia medyczne będące wyposażeniem prywatnego gabinetu lekarskiego.
 
Podstawowe argumenty przemawiające za leasingiem to:
−  uproszczona procedura zawierania umowy,
−  krótszy okres decyzyjny i czas uruchamiania finansowania (z reguły leasingowane dobro można odebrać już po dokonaniu pierwszej wpłaty),
−  możliwość pozyskania środków przez firmy o krótkim stażu bądź te, które nie mogą przedstawić odpowiedniego poziomu obrotów.

Warto pamiętać, że leasing nie jest dla wszystkich, co wynika z pewnych ograniczeń samych firm leasingowych oraz z profilu działalności leasingobiorcy. Z zasady, aby finansować się leasingiem trzeba prowadzić działalność minimum 12 miesięcy.

Dodatkowo, ze względu na obowiązujące przepisy podatkowe, leasing może się nie opłacać podmiotom, które:
− nie są płatnikami podatku VAT,
− rozliczają się na zasadach zryczałtowanego podatku dochodowego,
− korzystają z ryczałtu ewidencyjnego i karty podatkowej,
− nie generują jeszcze zysku, są w fazie powstawania i przez najbliższe kilkanaście miesięcy nie będą osiągać przychodów podlegających podatkowi dochodowemu.

Fundusze unijne
Mikroprzedsiębiorstwa są jednym z głównych beneficjentów pomocy unijnej w programach kierowanych do polskich przedsiębiorców. Dzięki funduszom unijnym, firmy mogą uzyskać tańsze środki finansowe na zwiększenie inwestycji i zatrudnienia, modernizację, czy też osiągnięcie unijnych standardów w zakresie ochrony środowiska. Tym samym przedsiębiorstwa rozwijają się i zwiększają swoją konkurencyjność.

W realizacji inwestycji z wykorzystaniem pomocy funduszy unijnych nieocenioną rolę pełnią banki. To one pomogą w analizie możliwości finansowania planowanego przedsięwzięcia, przedstawią szczegółowo zasady pozyskania dotacji, zapewnią pomoc w procesie przygotowywania wniosku i biznesplanu oraz wymaganego dodatkowego finansowania (wystawiają promesę kredytową).

Banki współpracują także z wieloma instytucjami finansowymi UE (np. Europejskim Bankiem Inwestycyjnym), co umożliwia przygotowanie nowoczesnych rozwiązań dla najbardziej wymagających klientów. Klienci mogą skorzystać z profesjonalnego doradztwa ekspertów instytucji współpracujących z bankami.
 
Mikroprzedsiębiorstwa, które pełnią niezwykle istotną rolę w gospodarce, mają do wyboru wiele atrakcyjnych rozwiązań finansowania swojej działalności, zarówno przez wykorzystywanie środków własnych, jak i kapitałów obcych. I tutaj ogromna rola instytucji finansowych do tworzenia dogodnych warunków do korzystania z nich.
 
Małgorzata Dudkowska 
menedżer produktu w Zespole Rozwoju Produktów dla SME i Mikro w BNP Paribas Banku Polska

MS 5/2014

Zdjęcie: Fotolia.com