Korekcja wyceny świadczeń stomatologicznych jedynie symboliczna

Korekcja wyceny świadczeń stomatologicznych jedynie symboliczna

W podpisanym 26 czerwca 2020 r. zarządzeniu Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne skorygowano wycenę nielicznych świadczeń stomatologicznych. Korekta ta obejmuje głównie procedury endodontyczne oraz świadczenia opieki doraźnej (i to jedynie na czas epidemii koronawirusa).

Jak czytamy w Uzasadnieniu zarządzenia: "Wprowadzenie zmian w zarządzeniu [...] ma na celu urealnienie wycen zabiegów endodontycznych uwzględniając wyższe koszty stosowanych obecnie nowych technologii i materiałów stomatologicznych w leczeniu chorób miazgi zęba i chorób tkanek okołowierzchołkowych. W związku z powyższym, podniesiono wycenę punktową świadczeń stomatologicznych z zakresu endodoncji.  Rozwiązania te zostały wprowadzone na wniosek konsultantów krajowych w szczególności w dziedzinie stomatologii zachowawczej i endodoncji oraz stomatologii dziecięcej, a także Naczelnej Rady Lekarskiej

Ponadto, w zakresie § 2 ust. 1 dotyczącego słownika pojęć dodano nową definicję świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej, zgodnie z którą są to  świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie stomatologicznej pomocy doraźnej udzielane w dni powszednie, soboty, niedziele i święta (pkt 9a). Stosowanie  tego przepisu ma być jednak warunkowe tj. stosowane w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia wydanym na podstawie  art. 46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.2)".

Link do zarządzenia: https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-932020dsoz,7196.html

Dokument ten spotkał się z uzasadnioną krytyką ze strony środowisk medycznych. Jak czytamy na stronach Naczelnej Izby Lekarskiej: "Zaproponowane w projekcie wyrównanie kosztów związanych z epidemią spotkało się z jednoznaczną krytyką środowiska stomatologicznego. Większość z nas poczuła się wręcz urażona , że z tytułu takiej zawieruchy zaledwie w 2 z 7 zakresów zaproponowano podniesienie o10% wycenę najgorzej wycenionych świadczeń . Z tego punktu widzenia, gdyby Zarządzenie miało wejść w kształcie zaproponowanym 2 czerwca, to lepiej, że podpisane dziś Zarządzenie zawiera samą reformę endodoncji". 

Wiceprezes NIL podkreśla ponadto wyraźnie: "[...] nie jesteśmy w stanie wykonać tegorocznych umów, część praktyk nie przetrwa z tego powodu. Naszą specyfiką jest urzędowe ograniczenie liczby przyjmowanych pacjentów do jednego na godzinę". 

Komentarz NIL: https://nil.org.pl/dla-lekarzy/dla-stomatologow/kontrakty/4913-zarzadzenie-nfz-nr-93-czekamy-na-ciag-dalszy